< <
1 / total: 11

Экинчи Басылмага Баш Сөз

Түрк-Ислам Биримдигинин курулушу Ислам ааламынын эле эмес, ар кандай диндеги, ар кандай улуттагы жана ар кандай көз-караштагы адамдардын кутулушу болот, бул биримдик бүт дүйнөгө сүйүү, бир туугандык, достук, молчулук жана береке алып келет. Түркиянын лидерлиги менен курула турган Түрк-Ислам Биримдиги жер жүзүнүн такыр башкача бир сулуулукка оролушуна, молчулук менен берекенин өтө көбөйүшүнө, искусствонун, кооздуктун жана илимдин абдан өнүгүшүнө, күчтүү жана тамырлуу бир маданияттын курулушуна себепчи болот. Аллахтын уруксаты менен Түрк-Ислам Биримдиги сөзсүз курулат. Бул Аллах белгилеген бир тагдыр.

çiçek

Түрк-Ислам Биримдигинин табигый лидери болсо Түркия болот. Түркиянын лидерлигин бүт түрк тилдүү жана Мусулман өлкөлөр да чын жүрөктөн кабыл алып, каалашууда. Мунун негизинде Түркиянын тарыхый тажрыйбасы жана түрк элинин сансыз окуялар менен далилденген сонун адеп-ахлагы турат. Түрк элинин лидер болуу каалоосу эч качан бир расалык жогорулук көз-карашына таянбайт.

Башкача айтканда, мунун маңызында «биз лидер бололу, башкалар бизге моюн сунсун» же «биз жогорубуз, башка элдер бизге моюн сунушу керек» деген сыяктуу акыл менен логикага сыйбас, болгондо да Куран ахлагына эч туура келбеген бир көз-караш жок. Адеп-ахлактык жогорулук мунун негизи. Лидерлик кызматы да негизи коргоого, колдоого, кызмат кылуу үчүн кыйынчылыкты жана жоопкерчиликти аркалоого бел байлоо иши, бир агалык кызматы сыяктуу болот

Түрк элинин бул тарыхый жоопкерчилигин орундатаарынын эң негизги далилдеринин бири болсо – Пайгамбар Мырзабыз (сав)дын хадистеринде акыр заманда Стамбулга жана Түркияга өзгөчө көңүл бурулгандыгы. Пайгамбарыбыз (сав) хадистеринде кабар бергендей, Аз. Мехди (ас) Стамбулда кызмат кылып, чачыранды болгон түрк тилдүү мамлекеттерди бириктирип Түрк-Ислам Биримдигин курат жана жанында ыйык аманаттар менен бирге чыгат.

Аз. Мехди (Ас)Дын Стамбулду Руханий Каратышы

altın kelebek

Аз. Ибни Амрдан риваят кылынган. Расулуллах (сав) мындай деген: Эй Үммөт! Алты нерсе бар; алар болмоюнча кыямат болбойт... Алтынчысы болсо мединанын ээлениши.

- Айтылды: Кайсы медина?

- Ал айтты: Константинополь (Стамбул)

altın kelebek

(*) Бул Константинопольдун Аз. Мехди (ас) тарабынан руханий ээлениши. (Kıyamet Alametleri, s. 204. Ramuz EI Ehadis 1/296)

Аллах Константинопольду (Стамбулду) өтө сүйгөн досторунун колу менен (Аз. Мехди (ас)) каратат... Алардан оору менен кайгыны алып салат. (Kıyamet Alametleri, s.181)

Аймактар анын (Аз. Мехди (ас)дын) өкүмдарлыгына кирет. Аллах Таала анын (Аз. Мехди (ас)дын) колунда Константинопольдун (Стамбулдун) (руханий) каратылышын жеңил кылат. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-ül Ahir Zaman, s. 56)

Аз. Мехди (aс) Түрктөр Арасында Кызмат Кылат

beyaz çiçekler

Аз. Мехди (ас) Румдан, б.а. түрктөрдөн (себеби, илгери Түркия Дийар-ы Рум деп аталган) кетпейт. (İş'afü'r-Rağıbîn'den naklen, Tılsımlar, s. 212.)

Тирмизиде орун алган бир хадисте «Аз. Мехди (ас) араптарга ээ болгонго чейин кыяматтын келбеши» (Тирмизи, Фитен: 43) айтылат, мындан анын араптардын арасынан чыкпашын түшүнөбүз. Себеби араптарга ээ болуу үчүн алардын сыртынан чыгышы керек. (Kıyamet Alametleri, s. 170)

Чыгыштан бир катар адамдар чыгат жана Аз. Мехди (ас)га негиз даярдашат. Аз. Мехди (ас) алар арасында өкүмдар болот. (İbni Mace, Kitab-ül Fiten: 35 (4088) Бул хадис чыгышта жайгашкан же чыгыштан келген бир элдин арасынан чыгаарын көрсөтүүдө – Аллахуалем- булар ал кездерде чыгышта жашап, анан Анадолуга (Түркияга) жайгашкан түрктөргө ишарат кылууда. (Kıyamet Alametleri, s. 171)

Ибни Халдун жана Куртуби Аз. Мехди (ас)дын мешрик (чыгыш), Хорасан (Каспий деңизинин батышындагы аймак) жана Амударья тараптарынан (бул аймактар түрктөр жашаган аймактар) чыгаарын жазышат. (Macdonald, İslâm'ın Ansiklopedisi, 7:478.)

Булардын баары Аз. Мехди (ас)дын иш-аракетин түрктөрдүн арасында жүргүзөөрүн көрсөтүүдө. (Şaban Döğen, "Mehdi ve Deccal", s. 172)

Сеййид Ахмед Хүсамеддин (р.а.) Истихрачнамесинде Аз. Мехди (ас)дын чыгаар жери жөнүндө мындай дейт:

«Мусулмандардан бир зат келет, ал заттын атак-даңкы Кавказдын эң улуутоосунан айланага күндүн нуру сыяктуу нур болот.» (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s.107)

Аз. Мехди (aс) Чачыранды Түрк Тилдүү Мамлекеттерди Бириктирет

çiçekler

...Жана ар кайсы тарапта менин уулума (Аз. Мехди (ас)га) жардам бере турган чачыранды түрк желектери чыгат. (Gaybeti numani, s. 323)

...Аллах ага (Аз. Мехди (ас)га) Румду, Дейлемди, Синдди, Индияны, Кабилшахты жана Каспийди караттырат. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

Пайгамбарыбыз (сав)дын хадисинде кабар берилгендей, Аз. Мехди (ас) алгач түрк желеги менен Түркиядан чыгат, анан жашыл желектүү Ислам өлкөлөрүнө да руханий ээ болот. Түрк-Ислам Биримдигинин түзүлүшүнө себеп болот жана ал биримдиктин руханий лидерлигин аркалайт. Бул жөнүндөгү хадис мындай:

Ал жылы кызыл желектин жана анан жашыл желектин ээси болгон уулум (Аз. Мехди (ас)дын) кайыптыгы жарыяланат. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

Аз. Мехди (aс) Дын Жанында Ыйык Аманаттар Болот

Акыр заман хадистерин жазып жеткирген аалымдар акыр заман окуяларын өз доорлорундагы халифалык борборлоруна карап жазып калтырышкан. Ошондуктан Аз. Мехди (ас)дын чыгаар жери катары ар аалым өз доорунун халифалык борбору болгон Ирак, Шам (Дамаск), Куфа, Медина сыяктуу шаарларды белгилешкен. Бирок акыр заман окуялары ишке ашкан жер жөнүндөгү риваяттардын орток чекити – бул ал окуялардын баарынын халифалык борборунда ишке ашаары. Белгилүү болгондой, акыркы халифалык борбору – бул Стамбул. Халифалык өткөн кылымдын баштарында расмий жоюлду жана ошол күндөн бери дүйнөнүн башка эч бир жерине которулган жок. Ошентип бул руханий наамды коргогон жалгыз шаар – бул Стамбул. Пайгамбарыбыз (сав)дын эки желеги, кылычы жана көйнөгү менен башка ыйык аманаттар да Стамбулда Топкапы сарайында сакталуу турат.

Абдуллах б. Шурефеден риваят кылынды: «Аз. Мехди (ас)дын жанында кооздолгон абалда Пайгамбарыбыз (сав)дын желеги болот.» (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s.65)

Нуайм бин Хаммад Эбу Жафериден мындай риваят кылды; «Аз. Мехди (ас) Пайгамбарыбыз (сав)дын желеги, көйнөгү, кылычы, ишараттары, нуру жана сонун сөзү менен куптан убагында чыгат.» (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi ìRisaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi)

kutsal emanetler

1. The Holy Banner of the Prophet (may Allah bless him and grant him peace)
2. The sword of the Messenger of Allah (may Allah bless him and grant him peace)
3. The Blessed Mantle, the mantle of the Prophet (may Allah bless him and grant him peace)
4. The staff of the Prophet (may Allah bless him and grant him peace). Together with the banner and the pulpit of the Prophet (may Allah bless him and grant him peace) his staff is regarded as a sign of the caliphate.

Аз. Мехди (ас) Пайгамбар Мырзабыз (сав)дын желеги менен чыгат. Ал желек тигилген эмес, кара жана төрт бурчтуу. Пайгамбарыбыз (сав)дын көзү өткөндөн бери эч ачылбаган болуп, Аз. Мехди (ас) тарабынан гана ачылат. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-i Mehdiyy-il Muntazar, ss.41-42, 52, 54)

Алааматтарга келсек, (Аз. Мехди (ас)) жанында Аллах Элчисинин (сав) көйнөгү, кылычы, желеги болот. Ал желек Пайгамбардын (сав) көзү өткөндөн бүгүнкү күнгө чейин эч ачылган эмес. Аз. Мехди (ас) чыкканга чейин ачылбайт. (Kıyamet Alametleri, s.164)

kutsal emanetler

1. One of the Sacred Trusts kept in Topkapi Palace is a cooking vessel said to have been used by the Prophet Abraham (pbuh).

2. The case containing the Sacred Seal of the Prophet (may Allah bless him and grant him peace), another of the Sacred Trusts in Topkapi Palace. The words "Muhammad, the Messenger of Allah" appear on the seal, in three lines. The first says "Muhammad," the second "Rasul" and the third "Allah."

3. The sword of the Messenger of Allah (may Allah bless him and grant him peace)

Пайгамбар (сав)дын төө жүнүнөн желеги менен чыгат. Ал желек төрт бурчтуу, тигишсиз жана түсү болсо кара. Анда бир хижр (белги) болот. Ал Расулуллах (сав)дын көзү өткөндөн бери ачылбаган болуп, Аз. Мехди (ас) чыкканда ачылат. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.23)

Акыр заманда Аз. Мехди (ас) тарабынан гана ачылаары айтылган бул Желектин маанилүү бир өзгөчөлүгү – бул анын Пайгамбарыбыз (сав)дын «көзү өткөндөн бери эч ачылбаган» болушу. Бүгүнкү күнгө чейин Осмон Императорлугу да кошо эч бир өлкө тарабынан Пайгамбар Мырзабыз (сав)га урмат кылып ачылбаган желек алып барылган согуштарда жана аземдерде кабынан да чыгарылган эмес. 1400 жылдан бери ушинтип сакталган желек Аз. Мехди (ас)дын келиши менен Ислам ахлагы орной турган доордо ачылууну күтүүдө.

Түрк-Ислам Биримдиги Курулганда Жер Жүзүндө Эч Кан Төгүлбөйт

çiçekler

Түрк-Ислам Биримдиги китептин кийинки бөлүмдөрүндө терең каралгандай, Куран ахлагына таянган, ошондуктан ар кандай пикирдеги, ар кандай ишенимдеги, ар кандай улуттагы адамга боорукердик жана түшүнүүчүүлүк менен мамиле кылган, бүт адамдардын укугун коргогон, бүт адамдарга бейпилдик алып келген бир бакубаттыктын жана тынчтыктын биримдиги болот. Түрк-Ислам Биримдиги бүт уруштарды, террордук акттарды, анархияны толугу менен токтотот, Түрк-Ислам Биримдигинин курулушу менен бүт фитналар токтойт. Бул сонун биримдиктин түзүлүшү менен Иудейлер менен Христиандар да коопсуздук ичинде ибадат кыла ала турган, каалагандай соода жүргүзө турган, каалаган жеринде каалагандай отурукташа турган, өздөрүн толук коопсуздукта сезе турган шартка жетишет. Түрк-Ислам Биримдиги бир тамчы да кан төгүлбөстөн, Мусулмандардын сүйүү менен биригиши, боорукердик менен, жакшы сөз менен, акылдуу жана даанышман сөздөр менен достуктун жайылышы натыйжасында курулат.

Түрк-Ислам Биримдиги курулган кезде бүт уруштардын токтошу, бүт курал-жарактардын тынчышы, адамдардын тынчтык менен сүйүү ичинде жашашы Пайгамбар Мырзабыз (сав) да сүйүнчүлөгөн бир чындык. Пайгамбарыбыз (сав) Аз. Мехди (ас) доорунда жер жүзүндө эч кан төгүлбөшүн кабар берген. Аз. Мехди (ас) чыгып, Түрк-Ислам Биримдиги курулган доордо жер жүзүнө жайыла турган тынчтык, адилеттик, кооздук жана бейпилдик хадистерде төмөнкүчө кабар берилген:

Адамдар бал аарыларынын башчыларынын айланасында чогулушу сыяктуу, Аз. Мехди (ас)дын айланасында чогулушат. (Аз. Мехди (ас)) Мурда зулумдукка толгон дүйнөнү адилеттикке толтурат. Адилеттиги ушундай даражада болгондуктан, уктап жаткан бир адам да ойготулбайт жана БИР ТАМЧЫ КАН ДА ТӨГҮЛБӨЙТ. Дүйнө Аср-ы Саадет (Пайгамбарыбыз (сав) доорундагы бакыт доору) дооруна кайткандай болот. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29 ve 48)

Аз. Мехди (ас) Пайгамбар (сав)дын жолунан жүрөт, уктап жаткан кишини ойготпойт, КАН ДА ТӨГҮЛБӨЙТ. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, Kıyamet Alametleri, s. 163)

süs

(Аз. Мехди (ас)) доорунда бир адам да уйкусунан ойготулбайт, БИР АДАМДЫН ДА МУРДУ КАНАБАЙТ. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

Ага (Аз. Мехди (ас)га) моюн сунгандар (Кааба тараптагы) рүкун менен макам арасында моюн сунушат. Уктап жатканды ойготпойт, ЭЧ КАН ТӨГҮШПӨЙТ. (El-Heytemî, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Бул (Амир) да (Аз. Мехди (ас)) адамдар жер жүзүн мурда зулумдукка толтурган сыяктуу ЖЕР ЖҮЗҮН АДИЛЕТТИККЕ ТОЛТУРАТ. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/348)

Зулумдук менен бузукулукка толгон ДҮЙНӨ АЛ (АЗ. МЕХДИ (АС)) КЕЛГЕН СОҢ АДИЛЕТТИККЕ ТОЛУП ТАШАТ. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

АЗ. МЕХДИ (АС) ДООРУНДА АДИЛЕТТИК УШУНЧАЛЫК МОЛ БОЛГОНДУКТАН, мажбурлап алынган ар бир мал-мүлк кайра ээсине тапшырылат. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

АНЫН (АЗ. МЕХДИ (АС)ДЫН) АДИЛЕТТИГИ БҮТ ТАРАПКА ЖАЙЫЛАТ жана адамдар арасында Аз. Пайгамбар (сав)дын сүннөтү менен мамиле кылат. Ал тургай, бирөөгө мал-мүлккө муктаж болгон ким бар болсо чакыр дейт, ал киши буйругун орундатканда, бир киши гана келет. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Кыямат келиши үчүн убакыттан бир күндөн башка убакыт калбаган болсо да, Аллах менин ахли байтымдан бир затты (Аз. Мехди (ас)ды) жөнөтөт жер жүзү зулумдукка толгон сыяктуу, АЛ ЖЕР ЖҮЗҮН АДИЛЕТТИККЕ ТОЛТУРАТ. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Аз. Мехди (ас) менден, жер жүзү зулумдук менен кыйноого толгон сыяктуу, АНЫ ТУУРАЛЫК МЕНЕН АДИЛЕТТИККЕ ТОЛТУРАТ. (Süneni-i Ebu Davud, 5/93)

Идиш сууга толгон сыяктуу ЖЕР ЖҮЗҮ ТЫНЧТЫККА ТОЛОТ. Эч ким арасында бир ДУШМАНДЫК КАЛБАЙТ. ЖАНА БҮТ ДУШМАНДЫКТАР, УРУШТАР, КЕКЕНҮҮЛӨР СӨЗСҮЗ ЖОГОЛОТ. (Sahih-i Müslim, 1/136)

... Улуу Аллах Исламды кандай биз менен баштаган болсо Аны менен (Аз. Мехди (ас) менен) аягына чыгарат. Кандай биз аркылуу алар араларындагы ШИРК МЕНЕН ДУШМАНДЫКТАН КУТУЛУП, ЖҮРӨКТӨРҮНӨ ДОСТУК МЕНЕН СҮЙҮҮ ОРНОГОН СЫЯКТУУ, (АЗ. МЕХДИ (АС)ДЫН КЕЛИШИ МЕНЕН) КАЙРАДАН ОШОНДОЙ БОЛОТ. (Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 20)

... АНЫН (АЗ. МЕХДИ (АС)) ДООРУНДА ЖАКШЫ АДАМДАРДЫН ЖАКШЫЛЫГЫ КӨБӨЙӨТ, ЖАМАНДАРГА КАРАТА ДА ЖАКШЫЛЫК КЫЛЫНАТ. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

 

1 / total 11
You can read Harun Yahya's book Түрк-ислам Биримдигине Чакырык online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."