Аллахтын кудуретин толугу менен түшүнүү кандай болот?Адам ар күнү ойгонгондон баштап эле, Аллахтын ага берген ниметтерин (жакшылыктарын) көрө баштайт. Дем ала алат, көрө алат, уга алат, ойлоно алат, жүрөгү согот, клеткалары жаңыланат. Курсагы ачат, тамак жейт, андан ырахат алат, кубат алат. Суусайт, суусунун кандыра алат. Сүйлөй алат. Булар Аллахтын инсан үчүн жараткан жакшылыктарынын болгону бир канчасы гана. Жакшылыктарды баалай алган инсан үчүн эң негизгиси Аллахтын күчүн толугу менен түшүнө билүү болуп саналат. Себеби, Аллахтын урматы аябай бийик, бардык нерсенин ээси, жаратуучусу. Аллахты бийик сыпаттары менен ойлонуп, аны таанып билүүгө аракет жасоо керек. Аллах Ыйык Куран аяттарында урматынын бийик экендигин төмөнкүчө билдирет:

Алар Аллахтын кудуретин акысына жараша (толугу менен) аңдап түшүнүшкөн жок. Чындыгында, Кыямат күнү жер толугу менен Анын уучунда, асмандар да оң колу менен түрүлүп бүктөлгөн болот. (Зүмер Сүрөөсү, 67).

Ааламда, инсандын жаратылуусунан кыяматтын ишке ашуу баскычтарына, асмандардын жаратылуусунан деңиздер жана тоолордун жаралуусуна чейинки ар бир окуяда кереметтүүлүк жана чексиз күч бар. Жана бул күч-кудурет бийик акылга ээ Аллахка гана тиешелүү. Аллах адамдарга китептер түшүргөн жана пайгамбарлар жөнөткөн. Ал Өзүнүн бийиктигин жараткан жандуулардагы окшошу жок чеберчилиги жана илими менен жана китептери, пайгамбарлары аркылуу бизге таанытууда. Адамдын милдети болсо, Аллахтын улуулугун, кудуреттүүлүгүн зарыл болгон деңгээлде аңдап түшүнүү үчүн мүмкүн болушунча терең терең ой жүгүртүү.

Жаратылуу максатыбыз эмне?

Жаратылуу максатыбызды Аллах бизге Куранда мындайча билдирет:

...инсандарды Мага ибадат кылуулары үчүн гана жараттым. (Зарият Сүрөөсү, 56).

Бул аятта бизге билдирилгендей, инсандын жер жүзүндө жашоосунун максаты жалгыз гана Аллахка пенделик (кулдук) кылуу, Ага ибадат кылуу (сыйынуу), Анын ыраазычылыгына ээ болуу болуп саналат. Инсан бул дүйнөдөн көзү өткөнгө чейин ушул багытта сыналат. Аллах дүйнөдө Ага ыйман келтиргендер менен ыйман келтирбегендерди бири-биринен айырмалоо жана ыйман келтиргендердин кайсынысынын көбүрөөк жакшы иштерди жасай тургандыгын аныктоо үчүн инсандарды сынайт. Ошондуктан, бир инсандын «мен ыйман келтирдим» деп айтышы жетиштүү эмес. Адам жашоосу боюнча Аллахка болгон ыйманы жана жакындыгы, диндеги туруктуулугу, кыскача айтканда, Аллахка кулдук кылуудагы сабыры менен атайын жаратылган шарттар жана абалдар менен сыналат. Аллах бул чындыкты бир аятында мындайча билдирет:

Ал, амал (иш-аракеттер) жагынан кайсынардын жакшыраак экендигин сыноо үчүн өлүмдү жана жашоону жаратты. Ал бийик жана кудуреттүү, абдан кечиримдүү. (Мүлк Сүрөөсү, 2).

Аллахка кулдук кылуу болсо инсандын бардык жашоосун Аллахтын ыраазычылыгына ээ болуу максаты менен жашоосу болот. Кылган ар бир ишин Аллах ыраазы боло турган эң жакшы негизде жасоого аракет кылышы, жалгыз Аллахтан коркуп тартынышы жана бардык ойлорун, сөздөрүн, кылган иштерин бул максат негизинде жасашы болот.

 
«Так (толук) илим менен ыйман» деген эмне?

Бир инсан колун отко сунганда күйүшүн билет, мындан эч кандай күмөнү жок. «Чындап эле күйөт болду бекен?» деп ойлонбойт. Демек, бул киши оттун колун күйгүзөөрүнө толук билүү менен ишенет. Куран аяттарында болсо «толук (так) илим менен ыйман» жөнүндө төмөнкүдөй айтылат:

Бул (Куран) инсандар үчүн нуру менен Аллахка багыттаган аяттар, так толук илим менен ишенген бир коом үчүн бир хидаят (туура жол) жана бир Аллахтын рахматы (белеги). (Жасийе Сүрөөсү, 20).

Так толук илим менен ыйман келтирүү – жогорудагы от мисалындагы сыяктуу так толук бир ишеним менен, эч кандай күмөн санабастан, ошол учурда айланасында көргөн, сүйлөшкөн нерселер сыяктуу чындык экендигине так ишенүү менен Аллахтын бар жана жалгыз экендигине, Кыямат күнүнө, бейиштин жана тозоктун бар экендигине ишенүү болот. Так толук билүү менен ыйман келтирүү адамдын ар бир аракетин, жашоосунун ар бир көз ирмемин жалгыз гана Аллахты ыраазы кылуучу негизде өткөрө турган бир жүрөккө багыттайт. Аллах Андан корккон инсандын жүрөгүнө ар дайым сөзсүз эң туура болгон кадамды илхам кылат. Унутпашыбыз керек, көбүнчө инсандын жүрөгүндө эң алгач келген үн туураны туура эместен айырмалоочу уяттын үнү жана Аллах ыраазы боло турган кадам эң алгач угулган добуштун айтканы болот. Ошентип, Аллахтан корккон инсандар жүрөктөрүнүн, совесттеринин үнүн угуу менен туураны таба алышат.

Бир нерсени «пут кылып алуу» деген эмне?

«Пут кылып алуу» эл арасында ар кандай айкелдерге сыйынуу катары гана түшүнүлөт. Чындыгында, бул сөздүн кеңири мааниси бар жана өткөн замандарга гана тиешелүү көрүнүш эмес. Бир нерсени өзүнө пут кылып алган инсандын сөзсүз түрдө пут кылып алган нерсени «бул бир илах (сыйынууга татыктуу зат), мен буга сыйынуудамын» деп айтышы же ал нерсеге сежде кылуусу (алдына жыгылуусу) шарт эмес. Пут кылып алуунун негизинде адамдын бир нерсени же бир адамды Аллахка алмаштырып алышы жатат. Мисалы, бир адамдын ыраазычылыгын Аллахтын ыраазычылыгына алмаштыруу, бирөөдөн Аллахтан корккон сыяктуу коркуу же бирөөнү же бир нерсени Аллахты сүйгөн сыяктуу сүйүү. Куранда Аллах адамдардын Ага шерик кошкон путтарынын аларга бир пайда бере албастыгын төмөнкүчө билдирет:

Силер жалаң гана Аллахтан башка ар кандай путтарга сыйынуудасыңар жана ар кандай калптарды айтып жатасыңар. Чындыгында, силердин Аллахтан башка сыйынгандарыңар силерге ырыскы бергенге кудурети жетпейт; демек ырыскыны Аллахтан сурагыла, Ага кулдук кылгыла жана Ага шүгүр келтиргиле. (Анкебут Сүрөөсү, 17).

Путтардан кутулуп жалгыз гана Аллахты көздөгөн инсан жашап өткөн түп-тамырынан өзгөрүү эң алгач анын жүрөгүндө жашалат. Мурда өзүнүн каалоосуна, ар кандай ой жана караңгылык эрежелерге карап жүргүзгөн жашоосун мындан кийин жалаң гана Аллах ыраазычылыгын көздөп өткөрөт.

Аллахтын ыраазычылыгынын эң жогорусун тандоо деген эмне?

Турган жериңиз ири сел кырсыгына кабылса эмне кыласыз? Эң жогорку кабатка чыгып кутулууну күтөсүзбү же суу жогорулаган сайын бирден кабат өйдөгө чыгасызбы? Эң жогорку кабатка чыгууда тепкичтерди колдоносузбу же лифттиби? Мындай учурда адамды куткара турган эң натыйжалуу жолду тандоо акылга ылайык болот. Адам лифтти колдонуу менен эң жогорку кабатка чыгуу менен кыла ала турганынын эң жогоркусун кылган болот. Демек бул «эң жогоркусун тандоо» болот. Момун мусулман да колундагы бардык материалдык жана моралдык мүмкүнчүлүктөрүн, жашоосунун ар бир саатын, ал тургай ар бир секундасын Аллахтын ыраазычылыгына ылайыктуу колдонот. Муну кылууда ар кандай альтернативалар арасынан тандоо жасоо зарыл болуп калса, акылы жана совестин колдонуу менен аракет жасайт, башкача айтканда, Аллахтын ыраазычылыгын көздөйт. Аллахтын ыраазычылыгын максат кылуу менен бир иш жасоо Аллахтын ыраазычылыгынын эң жогоркусуна ылайыктуу аракет кылуу болот. Аллах Куранда мындайча билдирет:

Шек-күмөнсүз ыйман келтирип жакшы амалдарды кылгандар болсо; Биз чынында эң жакшы иштерди жасагандардын сыйлыгын жоготууга учуратпайбыз. (Кехф Сүрөөсү, 30).


Ар бир инсан динди жашоого мажбурбу?

Аллахтын бар экендигин түшүнө ала турган бир акыл деңгээлине жеткенден баштап, ар бир инсан Аллахтын буйруктарын аткарышы керек. Кедей болушу, майып болушу, оорулуу болушу, абдан бай жана абдан атактуу болушу же жогорку бийлик орунуна ээ болушу бир адамдын динди жашашына тоскоол эмес. Себеби, булардын эч кайсынысы адамдардын Аллахка кулдук кылуу үчүн жаратылуу чындыгын өзгөртө албайт. Куранда жалгыз гана физикалык жактан майыптыгы бар адамдардын диндин кээ бир өкүмдөрүнөн бошотулгандыгы билдирилген. Инсандын тили менен гана Мусулман экендигин айтышы жетиштүү эмес. Себеби ыйман келтирүү, тил менен бекемдөө менен бирге Аллахтын динин иш жүзүндө жашоо жана жашатуу менен мүмкүн болот. Аллах Куранда ыйман келтирген инсандарды бизге төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрү менен сүрөттөп берет: Дин ахлагынын жашанышы үчүн аракет кылган, зарыл болгондо диндин пайдасы үчүн өзүнүн пайдаларынан баш тарта алган, напсисинин өзүмчүл каалоолорун жеңе алган, башкалардын каталарын кечире алган, кыжырын токтотуп жумшак мамиле жасай алган, муктаждыкта болсо да башкаларга жардам бере алган, мал-мүлкүн Аллах жолунда каржаган, Аллахты көп эстеген, адилеттүү жана ушул сыяктуу ар кандай багыттарда аракет кылган адамдар... Булардын эч бири ооз менен эле ишке ашырылчу нерсе эмес. Албетте, «мен Мусулманмын» деп айтуу ыйман келтирүүнүн балким башталгыч баскычыдыр, бирок чыныгы ыйман Аллахтын буйруктарын, өкүмдөрүн толугу менен жашоо аркылуу гана мүмкүн болот.

«Адамдык» дини деген эмне?

Дүйнөдө идеологиясы, философиясы, дүйнөгө көз-карашы кандай болбосун, чыныгы динден алыстаган бардык инсандар баш ийген орток бир «дин» бар. Чыныгы дин жашалбаган коомдордун бардыгында жашалган ушул дин. Мындай коомдордогу инсандар дүйнөгө келгенден баштап чөйрөлөрүнөн алган көптөгөн тарбиялардын натыйжасында бул дин сунган баалуулуктарды, ахлак эрежелерин, ойлонуу калыптарын өздөрүнө сиңиришет. Мына ушул диндин аты - «адамдык дини». Адамдык динин жашаган инсандардын эң негизги өзгөчөлүгү Аллахтын ыраазычылыгы эмес, арасында жашаган коомдун ыраазычылыгын максат кылып алышында жана жашоолорун бул максат негизинде өткөрүшүндө. Адамдык динин жашаган коомдордун адамдардан эң негизги күткөн нерсеси «адам болуу».

«Адам болуу» сөзүнүн мааниси коом тарабынан жалпылай кабыл алынган бир ахлакка, маданиятка, мамилеге жана адепке ээ болуу, макул көрүлгөн белгилүү бир калыптарга (кыялдарга) ээ болуу болуп саналат.

Аллахтан баш тартуу негизине курулган бул системадан кутулуу үчүн эң алгач жалгыз Аллахтын ыраазычылыгына ээ болууну самоо, Ал Куранда билдирген ахлак жана жашоо жолун кемчиликсиз ишке ашырууга аракет жасоо керек. Жашоосун толугу менен Куран аяттарынын негизине курган инсан караңгы коому сунган жаман ахлак жана жаман кыялдардан алыстайт.Тагдыр деген эмне?

Тагдыр – бул Аллахтын өткөн жана келечекте боло турган бардык окуяларды «бир көз ирмемдей» билиши. Адамдардын көпчүлүгү «Аллах али боло элек окуяларды алдын ала кантип билет?» деп сурашат жана тагдырдын чындык экендигине ишенишпейт. Чындыгында болсо, жашана элек окуялар биз үчүн жашана элек окуялар болот. Аллах болсо убакыт жана мейкиндикке көз каранды эмес, себеби убакыт жана мейкиндикти да Аллах жараткан. Аллах деңгээлинде убакыт деген түшүнүк жок. Ошондуктан Аллах үчүн өткөн чак, келээр учур жана азыркы учурдун эч кандай айырмасы жок жана баары жашалып өткөн.

Коомдо тагдыр түшүнүгүн туура эмес түшүнгөн көпчүлүк адамдар Аллах тарабынан белгиленген тагдырдын адамдар тарабынан өзгөртүүгө болот деп ойлошот. Мисалы, өлүм төшөгүнөн кайткан бир оорулууну «тагдырын жеңди» сыяктуу караңгы түшүнүктөр менен сөз кылышат. Чындыкта болсо, эч ким тагдырын өзгөртө албайт. Өлүмдөн кайткан адам тагдырында ошондой жазылган үчүн өлбөй калат. «Тагдырымды жеңдим» деп өздөрүн алдаган адамдардын антип айтышы жана мындай ойго келиши да тагдырында жазылган нерсе.

Тагдыр Аллахтын илими. Бардык замандарды бир эле убакытта билген жана бардык убакыт жана мейкиндиктин ээси болгон Аллах үчүн бардык нерсе тагдырда жазылуу жана баары болуп бүткөн. Аллах үчүн убакыттын бир көз ирмем экендигин Курандан да түшүнөбүз. Биз үчүн өлүмүбүздөн кийин жашала турган кээ бир окуялар Куранда болуп өткөн окуялар сыяктуу баяндалат. Аллах бардык окуяларды убакыт жок абалда каалаган, адамдар аларды жасаган жана аягына чыккан. Адамдардын мойнуна жүктөлгөн болсо, туура жолго түшүү, тагдырга моюн сунуу жана Аллахтын парздарын аткаруу, акыретке даярдануу же туура эмес жолду тандоо болот. Аллах биздин кандай жашап өтөөрүбүздү билет жана тагдыр китебибизде баяндалуу. Биздин бул сыноо жашоосун жашап өтүүбүздүн максаты болсо, биздин өзүбүз жасаган иштерибизге, өзүбүз тандаган жолубузга өзүбүз күбө болуубуз үчүн. Адамдардын дилдерин билген Аллах аларды ыйманга келчүлөрүн туура жолго баштайт жана чындап ыйманга келбечүлөрдү туура жолдон адаштырат. Ошондой эле, Аллах адамдардын бул сыноо жашоосунда каалаганын берээрин Куранда билдирген. Адамдар бул жашоодогу байлыкты гана кааласа, аларга ошол нерселер берилет. Бирок акыретте аларга сооп жок. Ал эми адамдар акыретте бейишти кааласа, аларга бул жашоодо да тигил жашоодо да бакыт берилет. Бирок, тигил жашоодо берилчү түбөлүк бейиш адамдар дилдеринде самаган сонун жашоодон да алда канча кооз жана сонун. Бейишке жетүү үчүн Аллахтын ыраазылыгына ээ болуу керек, ал эми Аллах анын буйруктарын аткарган, жакшы амалдар жасаган адамдарга гана ыраазы болот.

Шайтан кандай зат?

Шайтан Аллах жараткан жиндердин бири. Аллах алгачкы инсан болгон Азирети Адамды жараткандан кийин бардык периштелерге Адамга сажда кылууларын буйруган. Алардын арасынан жалгыз гана шайтан бой көтөрүү менен Аллахтын буйругунан баш тарткан жана мындай деген:

Ал айтты: Раббим, мени жолдон чыгарган нерсең үчүн, ант болсун, мен дагы жер жүзүндө аларга (сага баш көтөрүүлөрүн жана дүйнө байлыктарын) көздөрүнө кооз кылып көрсөтөм жана алардын баарын сөзсүз азгырып жолдон адаштырам. (Хижр Сүрөөсү, 39).

Аллахтын алдынан куулган шайтан бардык инсандарды Аллахтын жолунан тескери буруу жана алардын баарын адаштыруу үчүн Аллахтан кыяматка чейин убакыт сураган. Шайтан өзүнө берилген бул убакыт ичинде инсандарды Аллах жолунан адаштырууга аракет жасайт жана бул үчүн ал ар кандай жолду колдонуп көрөт. Мына ошондуктан, шайтан ар бир инсандын акырети (кыяматтан кийинки түбөлүк бейиш же тозок жашоосу) үчүн маанилүү коркунуч жана ар бир инсандын душманы.

Аллах Куранда «Акырындык менен жүрөктөргө азгыруу жана күмөн салып турган азгыруучунун жамандыгынан (корго). Ал (азгыруучу) инсандардын дилдерине азгырык берет (ичтерине күмөндөрдү шыбырайт) (Наас Сүрөөсү, 4-5) аяты менен шайтандын жүрөктөргө байкатпай азгырык бере тургандыгын баян этүүдө. Бул шайтандын эң тымызын ыкмасы болуп саналат. Көпчүлүк инсандар ойундагы мындай ойлордун шайтандан экендигин байкай алышпайт. Мындай ойлордун баарын өзүмдүн ойум деп ойлошот. Мисалы, динди жаңы үйрөнгөн инсан шайтандын эң негизги максаты болуп саналат. Бул инсанга шайтан динди оор, кыйын сыяктуу көрсөтүшү мүмкүн. Же бул инсандын жасап жаткандарынын жетиштүү экендигин, мындан ашыкчасын жасаш керек эмес экендигин айтышы мүмкүн. Бул инсан болсо мындай ойлорду туура деп кабыл алышы мүмкүн. Же шайтан инсандарга коркунуч, камсаноо, стресс, жүрөк өйүү сыяктуу тескери сезимдерди берүү менен алардын күчүн азайтат. Жакшылык жана кайрымдуулук кылууларына, терең ой жүгүртүүлөрүнө тоскоол болууга аракет жасайт. Бул жерде төмөнкүнү унутпашыбыз керек: дүйнөдөгү бардык жамандыктар, согуштар, киши өлтүрүүлөр, ахлаксыздыктардын тамырында шайтандын адамдарга болгон таасири орун алат.

Аллахка кантип тообо келтирүү зарыл? «Тообо кылдым» деп айтуу жетиштүүбү?

Инсан жасаган күнөөлөрү жана каталары үчүн чын жүрөктөн Аллахка тообо кылгандыгын айтуусу, Аллахтан кечирим тилеши жана башка кайталабоого бекем ниет кылуусу жетиштүү. Аллах Куранда мындайча билдирет:

Бирок, ким күнөө кылгандан кийин тообо келтирип, кылган иштерин оңдосо, шек-күмөнсүз Аллах анын тообосун кабыл кылат. Аллах кечиримдүү, боорукер. (Мааида Сүрөөсү, 39).

Аллах чын жүрөктөн тообо келтирген, катасын кайталабоого чын жүрөктөн ниет кылган жана тообо келтиргенден кийин кыялдарын, иштерин оңдогон инсандын тообосун кабыл кылат. Күнөөнүн чоң же кичине болушу маанилүү эмес. Эң негизгиси, ал катаны чын жүрөктөн өзгөртүүгө чечим чыгаруу. Аллахтын тообо келтирүү менен байланыштуу өкүмү мындайча:

Аллах (кабыл кыла турган) тообо – караңгылык, билбестик менен жамандык кылгандардын, андан кийин кечиктирбестен тообо кылгандардардын тообосу. Аллах мына ушундай пенделердин тообосун кабыл кылат. Аллах билүүчү, өкүм жана илим ээси. (Ниса Сүрөөсү, 17). 

«Кандай болсо да тообо келтиргенимде Аллах кечирет, ар нерсени жасай берейин, кийин тообо келтирем» деп ойлонуш инсанды жаңылта турган эң жаман ой. Аллах бардык жүрөктөрдү, жүрөктөрдөгү эң жашыруун нерселерди билет. «Кандай болсо да Аллах мени кечирет» деп күнөө кылгандар акыретте ар бир кылган иши үчүн жооп берет жана натыйжасын алышат.

2010-05-02 17:07:18

Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."