ПАЙГАМБАРЫБЫЗ (САВ) ЖОЛУККАН КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР ЖАНА СЫНООЛОР

Аллахтын элчилери тарых бойу адамдарды Аллахтын бар жана жалгыз экендигине ыйман келтирүүгө чакырышкан, аларга сонун ахлакты түшүндүргөн, аларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарышкан.

Коомдорун Аллахтын ыраазычылыгы, кечирими жана бейишине жетүүгө чакырган бул куттуу инсандар тарыхтын ар кайсы доорлорунда баш тартуучулардын сөз менен басым жасоолоруна жана кол салууларына кабылышкан.

Бирок, Пайгамбарлар чындыктан баш тартуучулардын мындай басым жана кол салууларына эч качан алдырышкан эмес, бүт жашоолору боюнча оор жана сыймыктуу күрөшүн жүргүзүшкөн.

Аллахтын аларга жүктөгөн милдетин чоң бир сабыр жана бекемдик менен эң сонун аткарышкан, динге чакыруу кызматын ишке ашырышкан.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Аз.Мухаммед (сав) да өзүнөн мурдакы пайгамбарлар сыяктуу чыныгы динге чакыргандыгы үчүн мушриктердин сансыз азаптарына кабылган, акарат жана жалаалардан өлтүрүү аракетине чейин каапырлардын ар кандай кол салууларына жолуккан.

Пайгамбар Мырзабыздын (сав) коомун чыныгы динге чакыруусу мушриктердин теңсиздик жана адилетсиздикке таянган системаларына сокку болгондуктан, алар Пайгамбарыбызга тоскоол болгулары келген.

Расулуллах (сав) аларды жалаң гана бир жана жалгыз Аллахка ыйман келтирүүгө чакырып жаткан.

Аталарынан аларга мурас калган негизсиз, батыл динин жана сыйынган жасалма кудайларын таштоолорун каалаган.

Коомунун алдыңкылары Пайгамбардын (сав) бул чакырыгын алар курган системага каршы чоң бир коркунуч катары көрүштү.

Себеби бардык макам, аброй, урмат, социалдык статус жана экономикалык күчтөрү аталарынан мураска калган бул негизсиз системанын үстүнө курулган эле.

Ошондуктан, Расулуллахтын (сав) чакырыгына тоскоол болуу үчүн ар кандай жолду колдонуп башташты.

Ага каршы уюшуп, өз ойлорунда аны шылдыңдашып, акарат сөздөр аралашкан сөздөрдү айтууга барышты, жалган жалаалар жабышты, ал жана анын жанындагы момундар менен болгон бардык социалдык жана экономикалык мамилелерин үзүштү.

Өчүгүп, жаман көргөн абалда таштар жана таяктар менен кол салууга барышып, куттуу Пайгамбарыбызды (сав) жарадар кылууга колдору барды.

Булардын эч бири аларды максатына жеткирбегендиктен, Аллахтын Элчисинин (сав) өмүрүнө кол салгууга чейин барып, көпкөндүк кылышты.

Бирок алар курган тузактардын баары Раббибиздин салих, ак ниеттүү момундарга убадасынын бир көрүнүшү катары бузулду. Себеби Аллах ыйман келтиргендерге мындай убада берген:

... Аллах каапырларга момундардын зыянына эч качан жол бербейт. (Ниса Сүрөсү, 141)

Ошондуктан, баш тарткандардын дин ахлагынын жайылышына тоскоолдук кылуу максаты менен курган бардык тузактары, бардык оюндары башынан бузулган абалда жаратылган. Чындыгында эле, Пайгамбарыбыз (сав) убагында да мушриктер жана баш тарткандар толугу менен жеңилишип, сүйүктүү Пайгамбарыбыз (сав) жана салих момундар дин ахлагына эң сонун чакырышкан жана жеңишке жетишкен.

Бул фильмде Аз. Мухаммед (сав) пайгамбарлык милдетин баштагандан баштап, баш тарткандардын ага жасаган басым жана кол салуулары жана Пайгамбарыбыздын (сав) каапырлардын мындай аракетине каршы көрсөткөн сабырдуу жана бекем күрөшү, өрнөк ахлагын көрөбүз.


ПайгамбарыбыздЫн (сав) чакырыгына каршы чыгуу

Мушриктер мурдакы пайгамбарларга кылган сыяктуу Сүйүктүү Пайгамбарыбыз (сав) чакырган акыйкат динди да жалганга чыгарышкан жана ага болбогон жалааларды жаап, күнөөлөшкөн.

Коомунун каапырлары Расулуллах (сав) Куран-ы Керимди өзү жазды деген абдан чоң жалааны жабышкан, ал тургай башкалардан жардам алды дегенге чейин барышкан.

Пайгамбарыбыз (сав)ды аруулайбыз.

Аяттарда баш тартуучулардын бул жалаалары мындайча кабар берилет:

Баш тартуучулар айтышты: «Бул (Куран) ал ойлоп тапкан бир жалган гана, өзү түзүп, ойлоп тапкан жана ага бир коом да жардам берген.» Мына ушинтип алар адилетсиздик жана жалаа менен келишти.

Жана айтышты: «Бул мурдакылардан калган жомоктор, башка бирөөгө жаздырып, ага эрте менен кечинде окулууда. (Фуркан Сүрөсү, 4-5)

Коому ыйман келтирүүсү үчүн аларга Куран менен чакыруу жасаган сүйүктүү Пайгамбарыбыз (сав) Аллахтын мээрими менен эң акылдуу жолдор менен дин ахлагын түшүндүрүп, аларга эң бекем далилдерди сунган жана эң сонун мисалдарды берген.

Буга карабастан, мушриктер бой көтөрүү, заалымдык жана кежирдиги себебинен ыйман келтирбөө үчүн тирешип, ар кандай кыйынчылыктарды чыгарышкан жана аталарынын дининен кайтпай кежирденишкен.

Мушриктер Расулуллахты (сав) жалганга чыгаруу үчүн акылга сыярлык жана чындыкка жакын эч кандай себеп таба алышпагандыктан, өздөрүнүн акылсыз ойлорунда шылдың кылуу, басмырлоо сыяктуу психологиялык азгырык ыкмалары менен адамдардын Пайгамбарыбыз ды (сав) ээрчишине тоскоол болууга аракет кылышкан.

Мушриктердин мындай мамилелери тарых бойунча бардык пайгамбарлар жана салих момундар туш болгон көрүнүш. Аллах Куранда өтмүштөгү пайгамбарлардын да ушул сыяктуу абалга жолукканын жана Өзүнүн чын көңүлдүү салих момундардын жардамчысы экендигин Куранда мындайча билдирет:

Ант болсун, сенден мурда да элчилер жалганга чыгарылышты, аларга жардамыбыз келгенге чейин жалганга чыгарылганына жана азапка туш болгонуна сабыр кылышты. Аллахтын сөздөрүн (убадаларын) өзгөртө алуучу эч ким жок. Ант болсун, жөнөтүлгөн элчилердин кабарларынын бир бөлүгү сага да келди. (Энъам Сүрөсү, 34) 

Башка бир аятта болсо Аллахтын элчилерин жалганга чыгаргандардын жана аларга жалаа жабуу менен кыйынчылык жана азап берүүгө аракет кылгандардын аягы, мындай мамилелеринен кайтып, тообо кылышпаса, кандай болоору ачык жана так билдирилүүдө:

Ант болсун, Биз бардык үммөткө: «Аллахка кулчулук кылгыла жана тагуттан сактангыла» (деп чакырык кылышы үчүн) бир элчи жөнөттүк. Мына ушинтип алардын кээ бирлерине Аллах хидаят берди, алардын кээ бирлери болсо адашышты. Эми жер бетин кыдырып, жалганга чыгаргандар туш болгон жыйынтыкты көргүлө. (Нахл Сүрөсү, 36)

Аятта да кабар берилгендей, Аллахтын салих, дурус, ак көңүлдүү, Аллахтан корккон жана Аллахты абдан сүйгөн элчилерине жасалган адилетсиздиктер дүйнөдө да, акыретте да жазасыз калбайт.

Аягында Пайгамбарыбыз (сав) жана жанындагы момундар баш таруучуларды жеңишкен жана баш тартуучулар Аллах убада кылган азаптуу натыйжага туш болушкан.
 

ПАЙГАМБАРЫБЫЗ ДЫН (САВ) ЖАЛААЛАРГА ТУШ БОЛУШУ

Баш тартуучулардын Аллахтын элчилерине каршы эң көп колдонгон күрөш ыкмаларынын бири – бул жалган жалаалар.

Куранда Аллахтын элчилерине жана аларды ээрчиген салих адамдарга көптөгөн жаман жалаалар жабылганы билдирилет.

Жалаа – миңдеген жылдардан бери жер жүзүндө ахлаксыздык жана бузукулукту жайууну каалаган каапырлардын диндар, салих жана сонун ахлактуу адамдарга каршы колдонгон жана бири-бирине мурас катары калтырган бир ыкма.

Бул адамдар өз ойлорунда жалаа жабуу аркылуу ыйман келтиргендерди күчүн кайтарганга, аларды туура жолдон кайтарууга аракет кылышат.

Бул ыкма тарых бойу Аз.Нухтан Аз.Сулайманга, Аз.Мусадан Пайгамбар Мырзабыз Аз.Мухаммедге (сав) чейин Аллахтын бардык элчилерине жана алардын жанындагы момундарга каршы колдонулган.

Бирок, абдан маанилүү жана так бир чындык бар: Эч кайсы жалаа жабуучу максатына жете алган эмес жана элчилердин Аллах тарабынан берилген милдеттерин аткарышына тоскоол боло алган эмес.

Тескерисинче, жабылган жалаалар момундардын толкунданууларын өстүргөн жана Аллахка мындан да көбүрөөк жакындашуусуна себеп болгон.

Куттуу элчилер аларга багытталган жалааларды дайыма өрнөктүү сабыр жана тобокелдүүлүк менен тосуп алышкан жана каапырлардын басымдарына эч качан мойун сунушкан эмес.

Аллах буйрук кылган ахлакты жашоону жана адамдарды туура жолго чакырууну улантышкан.

Пайгамбарыбыз Аз.Мухаммеддин (сав) жашоосу да элчилер тарых бойу жолуккан жалаа мисалдарына толо.

Мушриктер Пайгамбар Мырзабызга (сав) түздөн-түз өзүнө жана куттуу үй-бүлөсүнө жалаа жабууга аракет кылуу аркылуу ага кысым көрсөтүүгө, өз ойлорунда аны чындык жолундагы күрөшүнөн кайтарууга аракет кылышкан.

Коомунун баш тартуучулары өз ойлорунда Пайгамбарыбызды (сав) таасирсиз кылуу, адамдарды андан алыстатуу үчүн аны ар түрдүү жалаалар менен каралоону көздөшүп, аны өз кызыкчылыгы үчүн адамдарды жанына топтоп жатат деген жалганды жайганга аракет кылышкан.

Аллахтын Элчиси (сав) мушриктердин бардык бул жалааларынан алыс жана аруу, таза.

Чындыкта болсо, Аз.Мухаммед (сав) бардык башка пайгамбарлар жана салих Мусулмандар сыяктуу эле эч кандай дүнүйөлүк мансап же пайданы көздөгөн эмес.

Адамдардан эч кандай акы жана бир нерсе күтпөстөн, жалаң гана Аллахтын ыраазычылыгын, кечиримин жана бейишин каалаган, аларды Аллахтын жолуна чакырган жана аларга акырет жашоосун эстеткен.

Аллах аяттарында баш тартуучулардын мындай адилетсиз жана калп сөздөрүнө жооп катары Пайгамбар Мырзабыздын (сав) адамдардан бир акы же бир нерсе сурабаганын мындайча билдирет:

Чындыгында болсо сен бул үчүн алардан бир акы да сураган жоксуң. Ал ааламдар үчүн бир кеңеш жана эскертүү гана. (Йусуф Сүрөсү, 104)

 

Курандын башка бир канча аяттарында Аллах Өз элчисин мушриктер жапкан жаман жалаалардан аруулоодо.

Бул аяттардын кээ бирлери мындайча:

Ээңер (досуңар болгон пайгамбар) адашкан жана азгырылган жок. Ал өз каалоосунан, ойунан чыгарып сүйлөбөйт. (Айткан) ал нерселери вахий кылынып жаткан бир вахий гана. (Нежм Сүрөсү, 2-4)

Же өз элчилерин таанышкан жокпу, эми андан баш тартышууда? Же: «Анда бир келесоолук бар» дешеби? Жок, ал чындык менен келди жана алардын көбү чындыкты жаман тосуп жатышат. (Мүминун Сүрөсү, 69-70)

Мына ушундай; алардан мурдакылар да бир элчи келсе эле, сөзсүз: «Сыйкырланган жана жин тийген» деп айтышкан. Алар муну (тарых бойу) бири-бирине осуят кылыштыбы? Жок; алар «адашкан жана көпкөн» бир коомдор. (Зарият Сүрөсү, 52-53)

Баш тартуучулардын момундарга жалаа жабышы, аларга каршы көңүл калтырарлык сөздөр айтышы жана мунун Аллахтын өзгөрбөгөн бир мыйзамы экендиги Куранда кабар берилген бир чындык.

Мушриктердин пайгамбарларга жапкан жалааларынын дээрлик бардыгы бүгүнкү күндө да баш тартуучулар тарабынан момундарга каршы көп колдонулууда.

Калпычылык, акылдан ажырагандык, сыйкырчылык, адашкандык, мансап жана бийлик артында болуу, көпкөндүк, өзүмчүлдүк, ахлаксыздык, динди өзгөртүүнү каалоо мындай жаман жалаалардын кээ бирлери.

Бир момунга жабылган жалаанын чоңдугу ал момундун ыйманынын жогорулугу, дин ахлагын жашоодогу бекемдиги жана сабырын көрсөткөн далилдердин бири.

Мындай учурларда Мусулмандар абдан акылдуу болушу зарыл, момун бир туугандарына жабылган жалааларга ишенип, жаман күмөн жана жоромол жасабашы, адилетсиздик кылбашы керек.

Ал тургай жалаа жапкандарга бул жалааларына ишенбегенин жана маани бербегенин көрсөтүү менен жалаа жабуучулардын тузактарын бузуу багытында аракет кылышы зарыл.

Адамдардын көпчүлүгүнүн жалаага кошулуп, Мусулмандарга каршы болушу эч качан жалаанын чындык экенин көрсөтпөйт. Муну унутпаш керек.

Себеби Аллах бир аятында адамдардын көпчүлүк бөлүгүн ээрчүүнүн жолдон адаштырышы мүмкүн экендигин билдирген:

Жер бетиндегилердин көпчүлүгүн ээрчисең, сени Аллахтын жолунан адаштырып-азгырышат. Алар күмөндөрүнө гана таянышат жана алар жалаң гана «күмөн жана божомол менен» жалган сүйлөшөт. (Энъам Сүрөсү, 116)

Өзгөчө Мусулманга тагылган күнөө, айыптар Аллахка баш көтөргөн адамдардан келген болсо, буга кандай мамиле кылуу керек экени Куранда мындайча билдирилет:

Эй ыйман келтиргендер, эгер бир фасык (бузуку) силерге бир кабар алып келсе, аны «жакшылап изилдегиле». Болбосо билбестик менен бир коомго жамандык кылып алып, кийин кылгандарыңарга бушайман болосуңар. (Хужурат Сүрөсү, 6)

 
ПАЙГАМБАРЫБЫЗГА (САВ) УЮШТУРУЛГАН КОЛ САЛУУЛАР

Тарыхтын бардык доорлорунда каапырлар ар кандай жолдор менен ыйман келтиргендерди коркутууга, аларды артка кайтарууга аракет кылышкан.

Эң көп чабуулдарын болсо Элчилерге багытташкан.

Бирок элчилер бардык күчтүн Аллахка тиешелүү экендигин билгендиктен, баш тарткандардын мындай чабуулдарынан эч кандай коркууга же үмүтсүздүккө кабылышкан эмес.

Пайгамбар Мырзабыз (сав) адамдарга Аллахтын динин түшүндүргөн сайын коомунун алдыңкыларынан келген тескери аракеттер да улам өсүп бараткан.

Алдыңкы бай, атактуулар Расулуллахтын (сав) башчылыгы менен дин ахлагынын абдан ылдам жайылып баратканын жана шылдың, акарат, жалаа жана ушул сыяктуу басмырлоо ыкмаларынын ишке жарабаганын көрүшкөн.

Ошондуктан, Куттуу Пайгамбарыбызга (сав) тузак куруу сыяктуу өз ойлорунда мындан да «натыйжалуу» ыкмаларды колдонууга бел байлашты.

Куранда баш тартуучулардын бул планы мындайча кабар берилет:

Ал баш тарткандар сени камоо же өлтүрүү же сүргүн кылуу максаты менен тузак курушкан эле. Алар бул тузакты куруп жатышканда, Аллах да бир тузак (бир жооп) куруп жаткан. Аллах тузак куруучулардын жакшысы. (Энфал Сүрөсү, 30)

Аяттагы «тузак» сөзү көңүл бурат:

Баш тарткандар Пайгамбарыбызга (сав) ачык кол салуу ордуна «тузак», башкача айтканда, жашыруун кол салуу уюштуруу менен аны токтотууну каалашкан.

Бул жашыруун план – Пайгамбарыбызды (сав) камоо, өлтүрүү же сүргүнгө айдоону максат кылган бир план эле.

Бирок аятта билдирилгендей, баш тартуучулар Элчилерге эч кандай жол менен эч зыян бере алышпайт.

Элчилерди Аллах милдеттендирген жана аларды коргой турган да – жалгыз Аллах.

Жана чыныгы зыян тартуучулар, аятта билдирилгендей, Аллахтын элчилерине тузак кургандар болот.

Куранда көптөгөн аятта Пайгамбарларга каршы жасалган кол салуулар баяндалат.

Дээрлик бүт Пайгамбарлар коомдун алдыңкылары тарабынан өлүм, түрмө же кыйноо менен эскертилип, коркутулушкан жана мындай эскертүүлөр да көбүнчө чыныгы кол салууга айланган.

Пайгамбарды жана аны менен бирге Аллахка ыйман келтиргендерди жолдорунан кайтаруу үчүн алардын бир бөлүгүн өлтүрүшкөн, бир бөлүгүн болсо өлтүрүүгө аракет кылышкан.

Өзгөчө Пайгамбарларды өлтүрүү менен Аллахтын динин жок кыла алабыз, башка ыйман келтиргендерди да диндеринен кайтара алабыз деп ойлошкон. Шек жок, бул Куранда да кабар берилгендей, алардын акыл жүгүртө албаган, акылсыз коом экенин көрсөтөт.

Пайгамбар Мырзабыз (сав) да жашоосу боюнча баш тартуучулардын өлтүрүү аракеттерине кабылган.

Мушриктер бат бат өз ара чогулушуп, Расулуллахты (сав) өлтүрүү үчүн пландар курушкан.

Эң аягында Эбу Жахилдин планына ылайыктуу чечимге келишти.

Бул план боюнча ар бир уруудан күчтүү, ишенимдүү, куралдуу бир жаш жигит тандалат жана баары чогуу бир учурда Расулуллахка (сав) кол салып, өз ойлорунда аны өлтүргөнгө колдору бармак.

Мунун аягында өз ойлорунда Пайгамбарыбыздын (сав) үй-бүлөсү бардык Курейш уруулары менен согуша алмак эмес жана Курейш да аларга кун төлөө менен кутулуп кетмек эле.

Бирок Аллах мушриктердин бул пландарынын ишке ашышына уруксат берген жок.

Пайгамбар Мырзабыз (сав) мушриктер анын үйүн курчаган түнү Аз. Эбубекир менен бирге Меккени таштап, Мединага көч (хижрат) кылуу үчүн жолго чыкты.

Үйүнүн айланасында күткөн мушриктер Аллахтын бир укмушу (мужизасы) катары Пайгамбарыбызды байкабай калышты. Абалды кийин гана түшүнгөн мушриктер эрте менен куттуу Пайгамбарыбыз (сав) жана анын досунун артынан түшүштү.

Бирок Аллахтын мээрими жана коргоосу менен мушриктер аларды колго түшүрө алышпады жана эч кандай зыян да бере алышпады.

Риваяттарда жубайы Аз.Хатижанын Пайгамбар Мырзабызга (сав) пайгамбарлык милдети берилгенден кийин аны эхли китептен алим бир киши болгон тууганынын уулу Варака менен тааныштырганы айтылат.

Вараканын Пайгамбар Мырзабыз (сав) жөнүндө айткан төмөнкү сөздөрү абдан кызыктуу:

«Варака ханифтерден (б.а., жалгыз Кудайга ишенгендерден) эле. Тоорот жана Инжилди окуган, Ибрани тилин жана эски диндерди билген бир улгайган киши эле. Варака Пайгамбарыбызды (сав) тыңдагандан кийин: «Сүйүнчү сага эй Мухаммед, Аллахка ант ичемин, сен Аз.Иса кабар берген акыркы Пайгамбарсың. Сен көргөн периште сенден мурда Женаб-ы Хакк Мусага жөнөткөн Жебрейил периште. Аттиң жаш богонумда жана коомуң сени мекениңден чыгарган күндөрдө сага жардамчы боло алганымда кана... Коому тарабынан душмандыкка кабылбаган, азап көрбөгөн эч кайсы Пайгамбар жок... (56) деди. Арадан көп өтпөстөн Варака өлдү.»(Sahih el-Buhari, 1/3;Tecrid Tercemesi, 1/3-10., Hadis No:3)

Баш тарткандар Аз.Мухаммед (сав) жана анын жанындагы момундарды жашаган жеринен сүрүп чыгаруу менен аларды тарката алабыз, күчтөрүн азайтып, жок кыла алабыз деп ойлошкон эле.

Чындыгында болсо Аллах чыныгы кыйроого Пайгамбарларын мекендеринен чыгаргандар кабылаарын бир аятында мындайча кабар берет:

Сени сүрүп чыгарган өлкөңдөн күч жагынан күчтүүрөөк канчалаган өлкөлөр бар эле, биз аларды кыйраттык жана алардын эч кандай жардамчысы болбоду. (Мухаммед Сүрөсү, 13)

Бул – Аллахтын ар кайсы доордо болуп келген бир мыйзамы.

Адамдарды диндеринен улам мекендеринен чыгаргандардын өздөрүнүн да ал жерде көпкө жашашы мүмкүн эмес.

Пайгамбарыбыз Аз.Мухаммед (сав) да таштап кетүүгө аргасыз болгон Меккеге кийинчерээк жанындагы момундар менен бирге кайра кайткан жана баш тарткандарды толугу менен баш ийдирген.

Мушриктер күткөндүн тескерисине момундар бөлүнүп, таркап кеткен эмес, тескерисинче андан да күчтөнүп, ынтымагы бекемдеген.

Бул абал момундарга каршы курулган эч кайсы биримдиктин ийгиликке жете албастыгын көрсөтөт жана абдан маанилүү бир чындык.


баш тарткандар пайгамбарларга курган тузактар башынан бузулган абалда курулган

Баш тарткандар бир  топ ар кандай ыкмаларды колдонуу менен өз ойлорунда Пайгамбарлардын динге чакырыгын токтото алабыз деп ойлошкон.

Себеби Аллахтын бүт нерсени тагдырда аныктап койгонуна жана ар дайым момундардын жардамчысы экенине акылдары жеткен эмес.

Улуу Аллах тагдырда баш тартуучулар (каапырлар) курган бул тузактарды, али алар эң башында аны куруп жатышканда, кийин алардын өз зыянына айлана турган бир абалда жараткан.

Канчалык ар тараптуу жана акылдуу пландалган сыяктуу көрүнбөсүн, каапырлардын тузактары сөзсүз бузулат жана өз зыяндарына айланат.

Бул – Аллах Куранда кабар берген бир убада.

Каапырлар курган тузактардын жана жашыруун пландардын максатына жетпеши жана өз зыяндарына айланаары кабар берилген Куран аяттарынын кээ бирлери мындай:

... Бирок аларга бир эскертүүчү-коркутуучу келгенде, (бул алардын) жек көрүүлөрүнөн башкасын көбөйткөн жок. Же бетинде бой көтөрүп жана жамандыкты пландап түзүшчү. Чындыгында тузак өз ээсинен башкасын ороп-курчабайт. Эми алар мурдакылардын сүннөтүнөн башкасын күтүп жатышабы? Сен Аллахтын сүннөтүндө (мыйзамында) эч кандай өзгөрүү таба албайсың жана сен Аллахтын сүннөтүндө эч кандай бир артка кайтуу да таба албайсың. (Фатыр Сүрөсү, 42-43)

Алар тузактуу бир план курушту. Биз да (алардын тузагына каршы) алар байкабаган бир тузак курдук. Эми сен алар курган тузактын жыйынтыгын кара; Биз аларды жана коомдорун тобу менен жер менен жексен кылдык. (Немл сүрөсү, 50-51)

Пайгамбарларга каршы каапырлар тарабынан даярдалган жана жамандык сыяктуу көрүнгөн ар кандай план, тузак, жалаа жана жашыруун аракеттер сөзсүз түрдө Пайгамбарлар үчүн абдан чоң бир жакшылыкка айланат.

Себеби Аллахтан башка эч кандай күч жок.

Бардык тузактарды жаратуучу – Улуу Аллах.

Аллах тагдырда баш тарткандардын момундарга каршы курган тузактарын сөзсүз бузула турган жана момундардын пайдасына, каапырлардын болсо зыянына боло турган бир абалда жараткан.

Мусулмандарга каршы тузак даярдаган адам муну өз акылым менен курдум деп ойлойт.

Чындыгында болсо бул адам да Аллахка мойун сунган.

Кичинекей да бир өзгөрүү болбостон, дал Аллах буйругандай тузакты курат. Бул чындык аятта мындайча билдирилет:

Алардан мурдакылар да жашыруун пландар курушкан эле; бирок план куруунун (алдын алуу, тузакка жооп берүүнүн) баары Аллахка тиешелүү. Ар бир жандын эмне топтогонун Ал билет. Бул мекендин аягы кимдики экенин каапырлар абдан жакында билишет. (Рад Сүрөсү, 42)

Каапырлардын курган тузактарды жалаң гана өз зыянына кураары болсо Куранда мындайча билдирилген:

Мына ушинтип, Биз ар бир өлкөнүн алдыңкыларын ал жерде жашыруун тузактар курсун деп ал жердин кылмышкер-күнөөкөрлөрү кылдык. Чындыгында болсо алар жашыруун тузактарын жалаң гана өздөрүнө курушат да муну байкай алышпайт. (Энъам Сүрөсү, 123)

Пайгамбарларга каршы курулган жашыруун пландар тыштан карагандарга аларды кыйынчылыкка салган сыяктуу көрүнүшү мүмкүн.

Бирок Аллахтын тузак кургандар үчүн даярдаган бир мыйзамы бар жана Аллах элчилерге болгон убадасын сөзсүз аткарат. Пайгамбарлар жана салих момундар сөзсүз жеңишке ээ болушат.

Бул – Аллахтын өзгөрбөс бир мыйзамы.

Бул мыйзам көптөгөн Куран аяттарында билдирилген.

Булардын кээ бирлери төмөнкүлөр:

Ант болсун, жөнөтүлгөн кулдарыбызга (бул) сөзүбүз өткөн: Чындыгында алар сөзсүз жардам жана жеңишке жетишет. Жана эч шек жок, биздин аскерлерибиз – жеңишке жете турган ушулар. (Саффат Сүрөсү, 171-173)

Ким Аллахты, Элчисин жана ыйман келтиргендерди дос (вели) тутса, эч шек жок, жеңишке жете тургандар – Аллах тараптарлары. (Маиде Сүрөсү, 56)

Пайгамбарлардын жашоосу каапырлардын тузактарына каршы жетишилген жеңиш мисалдарына толо.

Мисалы, Фараон бардык эркек балдарды өлтүрүп, өз ойунда алдын алуучу чаралар көргөн, ыймандууларды азаптаган, бирок Аз.Мусага тоскоолдук кыла алган эмес.

Коому Аз.Ибрахимге тузак куруп, аны отко таштаган, бирок Аллах отту салкын кылып, аны куткарган.

Аз.Жусупту бир туугандары кудукка таштоо менен жок кылууну каалашкан, бирок Аллах бардык тузактарды тескерисине айландырып, Аз.Жусупту ал жерден куткарып, казына башчылыгына алып келген.

Аз.Исага да тузак курулган, аны өлтүрүүнү каалашканда, Аллах Аз.Исаны асманга көтөргөн жана алар эч күтпөгөн бир жол менен каапырлардын тузактарын бузган.

Аллах каалаганын каалагандай жаратуучу жана Элчилерине сөзсүз жеңиш берүүчү.

 
жыйынтык

Каапырлар ар кайсы доордо жашоолорун Аллахтын ыраазычылыгына жетүүгө арнаган момундарды өздөрүнүн бузуку системасына каршы чоң бир коркунуч катары көрүшкөн.

Ошондуктан, Ислам тарыхы анализ кылынганда, Пайгамбар Мырзабыздын (сав) жолунан жүрүп, Аллах жолунда күрөшкөн момундардын каапырлардын ар кандай кол салууларына, басым, зулумдук жана тоскоолдуктарына кабылганы байкалат. Каапырлардын алдыңкыларынын тынымсыз көзөмөл жана куугунтугу астында болуу, алар тарабынан түрмөгө камалуу, азап тартуу, коркутулуу, жалаага кабылуу, өлтүрүү аракетине жолугуу - бул тарых бойу Аллах жолунда күрөшкөн адамдар жолуккан окуялар.

Каапырлар Аллахтын динине чын жүрөктөн баш ийген, салих, ак көңүлдүү, чечкиндүү жана жашоолорун Ислам ахлагын жайууга арнаган момундарга Расулуллахка (сав) кылган сыяктуу ар кандай ыкмалар менен тоскоол болууга аракет кылышат.

Бирок тыштан караганда абдан кыйынчылык жана азаптуудай көрүнгөн мындай абалдардын Аллахка толугу менен баш ийген, жалаң гана Ага таянып, ишенген момундар үчүн руханий бир сабак алуу чөйрөсү экенин унутпаш керек.

Аллахтын ыраазычылыгын, кечиримин жана бейишин үмүт кылган момундар үчүн мындай кыйынчылыктар чындыгында бир кубаныч жана бейпилдиктин булагы, тазалануу жолу.

Аллахка көбүрөөк жакындоо, Анын аяттарына күбө болуу жана Аллахтын момундарды жакындан карап, коргогонун көрүү мүмкүнчүлүгү.

Пайгамбарлар жана каапырлар арасындагы мындай күрөштөрдүн баары Аллах белгилеген тагдыр бойунча жүрөт.

Момундарды да, душмандарын да жараткан – Аллах.

Куранда Аллахтын Элчилер үчүн атайын душмандар жаратканы кабар берилет:

Мына ушинтип, ар бир пайгамбарга адам жана жин шайтандарынан бир душман кылдык. Аллардан кээ бирлери кээ бирлерин алдоо үчүн кооз сөздөршыбырашат. Раббиң кааласа, муну кылышпайт эле. Андай болсо, аларды жалган катары куруп жаткандары менен өз башына ташта. (Энъам Сүрөсү, 112)

Мына ушундай; Биз ар бир пайгамбарга кылмышкер-күнөөкөрлөрдөн бир душман кылдык. Жол көрсөтүүчү жана жардамчы катары Раббиң жетет. (Фуркан Сүрөсү, 31)

Күрөштүн эки тарабын да Аллах жараткандыктан, анын жыйынтыгын да Ал аныктайт.

Аллах Элчилердин тагдырына жеңишке жетишүүнү жазган.

Элчилердин жеңилиши мүмкүн эмес.

Бул чындык Куранда мындайча кабар берилет:

Аллах жазып койгон: «Ант болсун, Мен жеңишке жетишем жана элчилерим да.» Чындыгында, Аллах – эң улук күч-кубат ээси, күчтүү жана баарынан жогору. (Мүжаделе Сүрөсү, 21)

 

ЭКРАН ЖАЗУУЛАРЫ

00.54- 01.11

ПАЙГАМБАРЫБЫЗ (САВ) ЖОЛУККАН КЫЙЫНЧЫЛЫК ЖАНА СЫНООЛОР

 
05.29-05.37

... Аллах каапырларга момундардын зыянына эч качан жол бербейт. (Ниса Сүрөсү, 141)                                         

 
07.21-07.30

  Пайгамбарыбыздын (сав) чакырыгына каршы чыгуу

 
08.17-08.48

Баш тартуучулар айтышты: «Бул (Куран) ал ойлоп тапкан бир жалган гана, өзү түзүп, ойлоп тапкан жана ага бир коом да жардам берген.» Мына ушинтип алар адилетсиздик жана жалаа менен келишти.

Жана айтышты: «Бул мурдакылардан калган жомоктор, башка бирөөгө жаздырып, ага эрте менен кечинде окулууда. (Фуркан Сүрөсү, 4-5)

 
10.23-10.47

Ант болсун, сенден мурда да элчилер жалганга чыгарылышты, аларга жардамыбыз келгенге чейин жалганга чыгарылганына жана азапка туш болгонуна сабыр кылышты. Аллахтын сөздөрүн (убадаларын) өзгөртө алуучу эч ким жок. Ант болсун, жөнөтүлгөн элчилердин кабарларынын бир бөлүгү сага да келди. (Энам Сүрөсү, 34)

 
11.12-11.39

 Ант болсун, Биз бардык үммөткө: «Аллахка кулчулук кылгыла жана тагуттан сактангыла» (деп чакырык кылышы үчүн) бир элчи жөнөттүк. Мына ушинтип алардын кээ бирлерине Аллах хидаят берди, алардын кээ бирлери болсо адашышты. Эми жер бетин кыдырып, жалганга чыгаргандар туш болгон жыйынтыкты көргүлө. (Нахл Сүрөсү, 36)

 
12.25-12.36

Бул фильмдин даярдалышында Харун Яхья эмгектеринен пайдаланылды.

www.harun-yahya.com-www.harunyahya.net

 
12.40-12.50

ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН (САВ) ЖАЛААЛАРГА ТУШ БОЛУШУ

 
17.15-17.28

Чындыгында болсо сен бул үчүн алардан бир акы да сураган жоксуң. Ал ааламдар үчүн бир кеңеш жана эскертүү гана. (Йусуф Сүрөсү, 104)


17.49-18.05

Ээңер (досуңар болгон пайгамбар) адашкан жана азгырылган жок. Ал өз каалоосунан, ойунан чыгарып сүйлөбөйт. (Айткан) ал нерселери вахий кылынып жаткан бир вахий гана. (Нежм Сүрөсү, 2-4)


18.24-19.04

Же өз элчилерин таанышкан жокпу, эми андан баш тартышууда? Же: «Анда бир келесоолук бар» дешеби? Жок, ал чындык менен келди жана алардын көбү чындыкты жаман тосуп жатышат. (Мүминун Сүрөсү, 69-70)

Мына ушундай; алардан мурдакылар да бир элчи келсе эле, сөзсүз: «Сыйкырланган жана жин тийген» деп айтышкан. Алар муну (тарых бойу) бири-бирине осуят кылыштыбы? Жок; алар «адашкан жана көпкөн» бир коомдор. (Зарият Сүрөсү, 52-53)


21.18-21.39

Жер бетиндегилердин көпчүлүгүн ээрчисең, сени Аллахтын жолунан адаштырып-азгырышат. Алар күмөндөрүнө гана таянышат жана алар жалаң гана «күмөн жана божомол менен» жалган сүйлөшөт. (Энъам Сүрөсү, 116)

 
21.57-22.19

Эй ыйман келтиргендер, эгер бир фасык (бузуку) силерге бир кабар алып келсе, аны «жакшылап изилдегиле». Болбосо билбестик менен бир коомго жамандык кылып алып, кийин кылгандарыңарга бушайман болосуңар. (Хужурат Сүрөсү, 6)

 
22.21-22.32

ПАЙГАМБАРЫБЫЗГА (САВ) УЮШТУРУЛГАН КОЛ САЛУУЛАР

 
24.07-24.27

Ал баш тарткандар сени камоо же өлтүрүү же сүргүн кылуу максаты менен тузак курушкан эле. Алар бул тузакты куруп жатышканда, Аллах да бир тузак (бир жооп) куруп жаткан. Аллах тузак куруучулардын жакшысы. (Энфал Сүрөсү, 30)

 
29.12-30.00

«Варака ханифтерден (б.а., жалгыз Кудайга ишенгендерден) эле. Тоорот жана Инжилди окуган, Ибрани тилин жана эски диндерди билген бир улгайган киши эле. Варака Пайгамбарыбызды (сав) тыңдагандан кийин: «Сүйүнчү сага эй Мухаммед, Аллахка ант ичемин, сен Аз.Иса кабар берген акыркы Пайгамбарсың. Сен көргөн периште сенден мурда Женаб-ы Хакк Мусага жөнөткөн Жебрейил периште. Аттиң жаш богонумда жана коомуң сени жериңден чыгарган күндөрдө сага жардамчы боло алганымда кана... Коому тарабынан душмандыкка кабылбаган, азап көрбөгөн эч кайсы Пайгамбар жок... (56) деди. Арадан көп өтпөстөн Варака өлдү.»(Sahih el-Buhari, 1/3;Tecrid Tercemesi, 1/3-10., Hadis No:3)


30.31-30.47

Сени сүрүп чыгарган өлкөңдөн күч жагынан күчтүүрөөк канчалаган өлкөлөр бар эле, биз аларды кыйраттык жана алардын эч кандай жардамчысы болбоду. (Мухаммед Сүрөсү, 13)

 
31.58-32.09

Бул фильмдин даярдалышында Харун Яхья эмгектеринен пайдаланылды.

www.harun-yahya.com-www.harunyahya.net
 

 32.12-32.22

баш тарткандар пайгамбарларга курган тузактар башынан бузулган абалда курулган

 
33.38-34.17

... Бирок аларга бир эскертүүчү-коркутуучу келгенде, (бул алардын) жек көрүүлөрүнөн башкасын көбөйткөн жок. Же бетинде бой көтөрүп жана жамандыкты пландап түзүшчү. Чындыгында тузак өз ээсинен башкасын ороп-курчабайт. Эми алар мурдакылардын сүннөтүнөн башкасын күтүп жатышабы? Сен Аллахтын сүннөтүндө (мыйзамында) эч кандай өзгөрүү таба албайсың жана сен Аллахтын сүннөтүндө эч кандай бир артка кайтуу да таба албайсың. (Фатыр Сүрөсү, 42-43)


34.35-34.54

Алар тузактуу бир план курушту. Биз да (алардын тузагына каршы) алар байкабаган бир тузак курдук. Эми сен алар курган тузактын жыйынтыгын кара; Биз аларды жана коомдорун тобу менен жер менен жексен кылдык. (Немл сүрөсү, 50-51)


36.07-36.29

Алардан мурдакылар да жашыруун пландар курушкан эле; бирок план куруунун (алдын алуу, тузакка жооп берүүнүн) баары Аллахка тиешелүү. Ар бир жандын эмне топтогонун Ал билет. Бул мекендин аягы кимдики экенин каапырлар абдан жакында билишет. (Рад Сүрөсү, 42)

 
36.43-37.03

Мына ушинтип, Биз ар бир өлкөнүн алдыңкыларын ал жерде жашыруун тузактар курсун деп ал жердин кылмышкер-күнөөкөрлөрү кылдык. Чындыгында болсо алар жашыруун тузактарын жалаң гана өздөрүнө курушат да муну байкай алышпайт. (Энъам Сүрөсү, 123)

 
37.52-38.10

Ант болсун, жөнөтүлгөн кулдарыбызга (бул) сөзүбүз өткөн: Чындыгында алар сөзсүз жардам жана жеңишке жетишет. Жана эч шек жок, биздин аскерлерибиз – жеңишке жете турган ушулар. (Саффат Сүрөсү, 171-173)

 
38.20-38.32

Ким Аллахты, Элчисин жана ыйман келтиргендерди дос (вели) тутса, эч шек жок, жеңишке жете тургандар – Аллах тараптарлары. (Маиде Сүрөсү, 56)

 
40.06-40.13

ЖЫЙЫНТЫК

 
43.20-43.44

Мына ушинтип, ар бир пайгамбарга адам жана жин шайтандарынан бир душман кылдык. Аллардан кээ бирлери кээ бирлерин алдоо үчүн кооз сөздөршыбырашат. Раббиң кааласа, муну кылышпайт эле. Андай болсо, аларды жалган катары куруп жаткандары менен өз башына ташта. (Энъам Сүрөсү, 112)

 
43.55-44.08

Мына ушундай; Биз ар бир пайгамбарга кылмышкер-күнөөкөрлөрдөн бир душман кылдык. Жол көрсөтүүчү жана жардамчы катары Раббиң жетет. (Фуркан Сүрөсү, 31)

 
44.49-45.05

Аллах жазып койгон: «Ант болсун, Мен жеңишке жетишем жана элчилерим да.» Чындыгында, Аллах – эң улук күч-кубат ээси, күчтүү жана баарынан жогору. (Мүжаделе Сүрөсү, 21)


45.43-45.51

Бул фильмдин даярдалышында Харун Яхья эмгектеринен пайдаланылды.

www.harun-yahya.com-www.harunyahya.net

2010-05-10 23:25:30

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net