ААЛАМДАГЫ ГАРМОНИЯ

ААЛАМДАГЫ ГАРМОНИЯ

Бүгүнкү күндө илим чөйрөсүндө жасалган бардык изилдөөлөр биз жашаган ааламдын абдан так өлчөөлөр жана эсептерге таянган бир түзүлүшкө ээ экендигин көрсөтүүдө. Суунун агуу ылдамдыгынан жарыктын ылдамдыгына, атомдун түзүлүшүнөн жердин тартылуу күчүнө чейинки биз билген жана билбеген көптөгөн нерселер ааламдын бул өзгөчөлүгүнүн натыйжалары.

Атактуу илимпоз Эйнштейн чөйрөбүздөгү бүт жерде байкалган мындай төп келүүчүлүк жана гармонияны ааламдын жаратылышында көрүнгөн акылдын улуулугу катары түшүндүрөт. Кээ бир илимпоздор болсо ааламдын мындай таң калаарлык түзүлүшүн убакыттын өтүшү менен ишке ашкан бир катар себеп-натыйжа байланыштарынын натыйжасы деп ойлошот.

Жандууларды жана башка физикалык заттарды себеп-натыйжа байланышы менен түшүндүрүү заттын убакыт ичинде бири-бирине таасир этүүсү негизине таянат. Бирок зат, энергия жана ал тургай убакыт да болбогон бир учур бар. Бул учурду материалдык бир себеп менен түшүндүрө албаган кээ бир илимпоздор бүгүнкү күндө чоң паника жана азап ичинде жашап жатышат. Мунун себеби – ааламдын башталгыч чекити – «чоң жарылуу» же болбосо Big Bang теориясы менен байланыштуу.

Астро-физика жеткен так бир илимий жыйынтык бойунча бүт ааламдар жоктуктан чоң жарылуу натыйжасында пайда болгон. Чоң жарылуу теориясы бүт ааламдын жалгыз бир чекиттин жарылышы менен жоктуктан пайда болгонун далилдеди. Бүгүнкү күндө дүйнөбүздү күйгүзбөстөн ысытып жаткан күнүбүз же жер бетинде термостат кызматын аткарып жаткан суу. Бул нерселердин баары атомдун бүгүнкү түзүлүшү урматында ишке ашууда.

Атомдун мындай түзүлүшү ааламдын башталгычы болгон жарылуунун алгачкы ирмемдеринде аныкталышы керек болгон. Башкача айтканда, дүйнө жана анда жашаган жандуулар жок кезинде эле суунун бардык физикалык жана химиялык өзгөчөлүктөрү аныкталган. Демек, физика мыйзамдары, бардык жандуулар жана албетте бардык адамдар кемчиликсиз бир жаратуу планынын бир бөлүгү.

Америкалык физика профессору Поль Давис Супер Форс аттуу китебинде бул чындык жөнүндө мындай дейт: «эгер табияттын тереңдиктеринде ишке ашкан комплекстүүлүк дүйнөнүн эң акылдуу мээлери тарабынан да араң түшүнүүгө мүмкүн болуп жатса, мындай системаны кантип кырсыктар жана кокустуктардын натыйжасы деп айта алабыз?»

Учурда илим тармактары да ааламдын адамзатка багытталган бир максаты бар деп ойлоодо. Тагыраак айтканда, аалам максатсыз пайда болгон эмес, бир максаты бар. Ааламдагы бардык физикалык тең салмактуулуктар адамзаттын жашоосу үчүн абдан так ылайыкташтырылган. Ааламдагы ар бир деталь адамзат жашоосуна багытталган максатта жаратылган. Бул система – ааламдын бүт нерсесин башкарган чексиз бир күч жана акылга ээ бир Жаратуучунун бар экендигинин далили. Бул Жаратуучу бүт нерсенин өкүмдары болгон – Аллах. Бир аятта мындай билдирилет:

«Кайыптын ачкычтары Анын Кабатында, Андан башка эч ким кайыпты билбейт. Кургактыкта жана деңиздеги бүт нерсени Ал билет. Анын кабары болбостон, бир жалбырак да түшпөйт; кара жер койнундагы бир даана дан болсун, бардык суулуу же кургак нерселер болсун (бардыгынын кабары) Анык китепте бар.» (Энъам Сүрөсү, 59)

Азыр көрө турган фильмде ааламдагы кемчиликсиз системанын мисалдарын көрөсүз жана Аллахтын улуу акыл менен жаратышына күбө болосуз.

Адамдын жашоосуна ылайыктуу жаратылган аалам

Бүгүнкү күндө илим тармагында жүргүзүлгөн бардык изилдөөлөр жана анализдер биз жашаган ааламдын акылга таянган, өлчөнгөн, эсептелген бир түзүлүшкө ээ экендигин көрсөтүүдө.

Суунун агуу ылдамдыгынан (б.а. агуучулук, суюктук даражасынан) нерв системасына чейинки биз билген жана билбеген бардык идеалдуу өзгөчөлүктөргө «ааламдын рационалдуулук өзгөчөлүгү» деген ат берилет.

Ааламыбыздын бүгүнкү абалын түшүндүрө алуу үчүн илим тарабынан шарт кошулган рационалдуулук жөнүндө Эйнштейн мындай деп айткан:

«Илим тармагындагы ийгиликтүү алдыга жылуулардын тажрыйбасын көргөн бүт адамдар бар болгон нерселерде ачыкка чыккан рационалдуулук алдында терең бир мойун сунуу ичинде... Бүт бар болгон нерселерде көрүнгөн акылдын улуулугу.»

Аалам максатсыз пайда болгон эмес; бир максаты бар.

Ааламдагы бардык физикалык тең салмактуулуктар жандыктардын жашоосу үчүн абдан так ылайыкташтырылган.

Ааламдагы бүт детальдар жандуулардын жашоосун көздөгөн бир максат менен пландалган.

Аллах бүт нерсенин Өкүмдары экендигин бир аятта мындайча билдирет:

«Асмандардын жана жердин мүлкү Аныкы. Өзүнө бала тутпаган, мүлкүндө шериги болбогон жана ар бир нерсени эң назик ченем-өлчөм менен жараткан Зат.» (Фуркан Сүрөсү, 2)

Ааламда жандуу же жансыз болсун, бүт нерселерге, заттарга таасир берген өзгөрбөс эрежелер бар.

Бул өзгөрбөс мыйзамдар ааламдын да ичиндеги жандыктар сыяктуу кемчиликсиз бир түзүлүштө жаратылганын көрсөткөн далилдерден.

Бүгүн көбүнчө физиктер тарабынан көңүл бурулган бул далилдер бизге заттык жашоого тиешелүү мыйзамдар катары сунулат.

Кээ бир адамдар «физика мыйзамдары» катары гана карап, кадимки бир нерсе сыяктуу кабыл алган көптөгөн өзгөчөлүктөр – бул Аллахтын кемчиликсиз жаратышынын далилдери.

Ааламыбызды бүгүн биз көргөн абалга алып келген нерсе – бул Чоң жарылуудан кийин пайда болгон детальдар.

Илим чөйрөсү бул детальдарды «табигый туруктуулуктар (константалар)» деп атоодо.

Мисалы, ааламдагы бардык атом жана атомдон майда кванттык бөлүкчөлөрдүн санын, электрондун массасынын протондун массасына катышын, электрон жана протондун электрдик заряддарын же жарыктын ылдамдыгын «табигый туруктуулуктарга» мисал катары берүүгө болот.

Бул чоңдуктардын алгачкы газдын койулуп, оордошуп газ булуттары жана жылдыздарга айланышына мүмкүнчүлүк бере турган жана натыйжасында биз жашаган планетаны түзө турган чоңдукка ээ экендиги илимий бир чындык.

Эгер бул чоңдуктардын (туруктуулуктардын) мааниси бир аз гана башкача болгондо, ааламдагы система жаралмак эмес жана биз эч качан бар болмок эмеспиз.

Сүрүлүү күчүнүн мааниси

Күнүмдүк жашоодо, өзгөчө бир нерселерди түртүүдө жолуккан сүрүлүү тоскоолдугун кээде биз дайыма кыйынчылык чыгарган бир күч катары ойлонгон болушубуз керек.

Заттар жана тегиздиктер үстүндө сүртүлүү күчү болбогон бир дүйнө кандай болмок эле?

Бул учурда калем колуңуздан сыйгаланмак, китеп жана дептерлер столдун үстүндө токтобой жерге куламак. Стол килемдин үстүнөн тайып бурчту сүзмөк, кыскача айтканда, бардык заттар бирдей тегиздикке келгенге чейин баары сыйгаланмак жана тоголонмок.

Сүртүлүү жок бир дүйнөдө түймөлөр чечилип кетмек, мыктар жана шуруптар ордуларынан чыкмак, машиналар бурулуштарда бурула алмак эмес, тормоз кармамак эмес, үн эч өчпөстөн, бир дубалдан экинчисине чагылып тура бермек...

Ааламда системаны камсыз кылган бардык бул физика мыйзамдары – ичиндеги жандыктар сыяктуу ааламдын да пландалып жаратылгандыгынын далилдеринен.

Ааламдагы кемчиликсиз системаны камсыз кылган өзгөрбөс эреже, мыйзамдарды да Аллах жараткан жана Аллах жөнүндө ойлонуп, Анын улуулугун түшүнүшүбүз жана берген жакшылык-нематтарга шүгүрчүлүк кылышыбыз үчүн биздин кызматыбызга берген.

Аллахтын жаратуусундагы улуулук жана кемчиликсиз система жөнүндө дагы сансыз мисалдарды берүүгө болот. Ааламдардын жаратылышынан бери бүт нерсе Аллахтын илими менен жана Анын өкүмдарлыгы астында ишке ашып келүүдө.

Күчтөрдүн тең салмактуулугу

Жердин тартылуу күчү (б.а., гравитациялык күч) азыркыдан чоңураак болсо, эмне болмок?

Чуркоо жана ал тургай басуу да эч мүмкүн болбой калмак.

Адамдар жана жаныбарлар кыймыл-аракет жасоо үчүн азыркыдан көп энергия коротушмак.

Мындай учурда жер бетиндеги азыктар жана энергия булактары абдан ылдам жеп түгөтүлмөк.

Же жердин тартылуу күчү азыркыдан азыраак болсочу?

Анда жеңил нерселер жер бетинде ордунда тура алмак эмес.

Акырын болгон бир шамалда жерден көтөрүлгөн чаң жана кум майдалары сааттар бойу абада учмак.

Жамгыр тамчыларынын ылдамдыгы абдан жай болмок, жерге түшпөстөн кайрадан бууга айланып кетмек.

Агын суулардын агуу ылдамдыгы абдан жай болмок, ошондуктан агын суудан электр энергиясы алына алмак эмес.

Бул өзгөчөлүк Ньютон тарабынан түшүндүрүлгөн массалардын тартылуу күчү мыйзамына таянат: Ньютондун бул мыйзамы заттар, нерселер бири-биринен алыстаган сайын алардын тартылуу күчүнүн азайаарын айтат.

Бул мыйзам боюнча, эки асман телосу арасындагы аралык 3 эсеге чыкса, тартылуу күчү 9 эсе төмөндөйт. Же аралык учурдагынын жарымына түшсө, тартылуу күчү 4 эсе өсөт.

Бул мыйзам дүйнөнүн, айдын жана планеталардын орбиталарынын учурдагы системада болушун түшүндүрөт. Чындыгында физика мыйзамдары жалаң гана Аллах жараткан системанын адамдар тарабынан окуп үйрөнүлүшү жана ат койулушу гана.

Эгер мыйзам мындай болбостон, жылдыздын тартылуу күчү аралык өскөн сайын көбүрөөк төмөндөгөн болгондо, планеталардын орбиталары эллипс формасында болмок эмес, планеталар спиралдуу бир орбита чийип, күндү көздөй төмөндөп баштамак. Тескерисинче, азыраак болгондо, алыскы жылдыздардын тартылуу күчү күндүкүнөн күчтүү болмок жана дүйнө күндөн тынымсыз алыстаган бир сапарга чыкмак.

Мунун натыйжасында дүйнө же ылдам күнгө жакындап, ысыктан күйүп калмак же болбосо, күндөн алыстап, космостун абсолюттук суугунда тоңуп калмак.

Протондун зарядындагы назик эсеп

Ааламдагы бардык протондор 1,6 x 1019 оң зарядга ээ.

Бул атомдордогу ар түрдүү протондордун бири-бирин түртүшүн камсыз кылат.


Бирок өз ара тартылуу күчү түртүлүүдөн 100 эсе күчтүү болгондуктан, протондор бири-биринен ажырап кетишпейт.

Протондун массасы электрондукунан 1836 эсе чоң. Бирок, буга карабастан, билинбеген себептерден улам электрондун заряды протондуку менен бирдей: 1,6 x 1019.  

Протондун заряды азыркыдан бир азга азыраак болгондо, протондор арасындагы тартылуу азыркы биз билгенден бир топ күчтүү болмок жана булар бири-бирине мындан да жакын болмок.

Мындай учурда ааламыбыз кандай абалда болмок эле?

Эгер протондун заряды азыркыдан бир азга аз болгондо, жылдыздар ядролорундагы энергияларын бат эле күйгүзүп түгөтүшмөк жана 100 миллион жылда өлүшмөк.

Мындай абалда планетабыздын да ааламдын да бүгүнкүдөй боло албашы жана жандуулуктан сөз кылууга да мүмкүн болбошу ачык.

Чексиз акыл ээси болгон Раббибиз бул чоңдукту дал зарыл болгон деңгээлде, башкача айтканда 1,6 х 1019 кылып белгилеген.

Аллах бүт нерседен кабардар, улуу күч ээси.

Нейтрон массасынын канча болушу зарыл экенин биле албайт!

Нейтрондор 1,67 х 10-24 грамм туруктуу массага ээ.

Эгер нейтрондун массасы учурдагыдан 2%га оорураак болгондо, нейтрондор кыска мөөнөттө бузулууга кабылып, атомдор тең салмаксыз бир түзүлүшкө ээ болмок.

Мындай абалда жашоо үчүн зарыл болгон эч кайсы элемент бар болмок эмес, ааламдагы жалгыз элемент бир гана суутек болмок.

Башка тараптан, нейтрондун массасы чыныгы абалынан бир аз жеңил болгондо, анда протондор туруксуз бир түзүлүшкө ээ болмок.

Мындай учурда протондордун массасы ядродогу нейтрондордун массасынан чоң болмок жана протондор бузулуп, нейтрондорго айланып кетмек.

Физиктер нейтрондун массасынын азыркыдан миңде бир азыраак болушу учурунда бүгүнкү түзүлүштөгү атомдордун бар болушунун эч мүмкүн эместигин айтышууда.

Кыскача айтканда, мындай учурда жашоо деген нерсе болмок эмес.

Жарык эмне үчүн мынчалык чоң ылдамдыкка ээ?

Жарыктын ылдамдыгы секундасына 300 000 километр.

Бул Эйнштейндин атактуу Е = мс2 формуласында «с» менен көрсөтүлгөн бир туруктуу чоңдук.

Бул формулада «Е» - жылдыздардагы термо-ядролук реакцияларда зат энергияга айландырылганда, пайда болгон энергияны көрсөтөт.

Эгер жарык азыркыдан бир аз эле ылдамыраак болгондо, термо-ядролук реакцияларда азыркыдан он миңдеген эсе көп энергия бөлүнүп чыкмак.

Мындай абалда жылдыздардын ядролорундагы энергия бир топ бат түгөнмөк жана ааламыбыз миллиондогон жыл мурун караңгылыкка чөмүлгөн болот эле.

Жарыктын ылдамдыгы азыркыдан бир аз жай болгондочу?

Бул учурда ааламдын баштапкы кеңейүүсү бир топ жай болмок жана аалам тартылуу күчүнүн таасиринен кутула албай чөгүп кетмек.

Башкача айтканда, эки учурда тең жашоонун болушу мүмкүн болмок эмес.

Жарыктын толкунунун жөнгө салынышы

Көздөрүбүз ааламдагы нурдун жалаң гана кыска толкундарын кабыл алып, көрүүбүздү камсыз кылат.

Микроскоп, телескоп сыяктуу бир топ инструмент дайыма көздөрүбүзгө жана биз кабыл ала турган жарыктын түзүлүшүнө ылайыктуу негизде иштейт.

Эгер жарык башкача өзгөчөлүктө болгондо, микроскоп же телескоп сыяктуу функциялары бар инструменттерди жасоо мүмкүнчүлүгү жок болуп калышы мүмкүн эле.

Көзүбүз планетабызга жашоо берген күн тарабынан жайылган жарык түрүн айырмалай ала турган негизде пландалып жаратылган.

Абдан күчтүү болгон, көрүнө турган жарыктын кыска толкунда кыймылдашы аны биздин кабыл алышыбызды биологиялык жактан мүмкүн кылат.

Узартылган радио толкундарын көрө алуу үчүн спутникалык антена сыяктуу чоң көздүү болушубуз зарыл болмок. Көздөрүбүздүн жакын инфра-кызыл нурларды кабыл алышы да бир ишке жарамак эмес.

Мындай абалда тынымсыз концентрациябыз бузулмак, себеби ысык бөлүп чыгарган бүт нерселер ушундай толкундарда нур чыгарат.

Эгер инфра-кызылды көргөн болгонубузда, сиз отурган бөлмө толугу менен жарык чыгармак.

Себеби көздүн өзү да ысык болгондуктан, инфра-кызыл нур чыгарат.

Шек жок, мындай кабылдоо дүйнөнү биз үчүн жашай албай турган бир абалга алып келмек.

Көрүнө турган жарыкты түзгөн түркүн түстүү нурлар ар кандай толкунга ээ.

Бул нурлардын толкундары сантиметрдин миллиондо 75и менен 39у арасында өзгөрөт.

20-кылымдын атактуу илимпоздорунан Исаак Асимов жарыктын толкундарындагы мындай назик тактыкты мындайча түшүндүрөт:

«Толкундардын кыска болушу абдан маанилүү. Жарык толкундарынын түз сызык боюнча болушу жана так көлөкөлөргө алып келиши алардын чөйрөбүздөгү кадимки заттардан кичине болушу себептүү. Алдыларынан чыккан зат толкундун чоңдугунан чоң болбогон учурда ал заттардын чөйрөсүн курчап, ичине алышы мүмкүн. Мисалы, бактериялар да жарыктын толкунунун узундугунан бир топ чоң; натыйжада жарык аларды микроскоп астында даана көрсөтөт.»

Көрүнгөн жарыкты түзгөн нурлардын толкундарынын узундугу азыркыдай кыска болбогондо, бир даана кумду да, микроскоптор менен микроорганизмдерди да көрө алмак эмеспиз.

Көрүшүбүз үчүн жаратылган көлөкөлөр

Жарыктын атайын бир негизде жаратылганынын маанилүү бир көрсөткүчү – ал аз болгондо пайда болгон көлөкө.

Күнүмдүк жашоодо көлөкөлөр заттарды көрүүдө кыйынчылык жараткан терс бир нерсе сыяктуу көрүнөт.

Чындыгында болсо көлөкөлөр биздин кабылдашыбызда негизги элемент.

Көлөкө болбогондо, заттардын чоңдугун биле албашыбыз, ал тургай аларды эч көрбөй калышыбыз мүмкүн эле.

Эгер койуу жана ачык көлөкөлөр болбосо, чөйрөбүздөгү бардык көрүнүштөр Аполло космос кораблиндеги астронавттардын ай бетиндеги көрүнүштөрүнө окшош болмок.

Көлөкөлөр түшкөн жер түндөй караңгы, ал эми жарык жерлер бирдей жарыкта болмок. Улуу Раббибиз кулдарына берген бул жакшылыгын аятында мындайча билдирет:

«Мактоолор – асмандарды жана жерди жараткан, караңгылыктарды жана жарыкты (нурду) кылган Аллахка (тишелүү)... (Энъам Сүрөсү, 1)

Подшипникпи? Жээкке урунган толкундарбы?

Биз үчүн дүйнөнү, тагыраак айтканда, биз жашаган бүт жерди көзүбүзгө көрүнө турган кылган нурдун (жарыктын) өзгөчөлүктөрү кандай?

Бул суроого жооп издеген илимпоздор жылдар бойу изилдөө жасаганына карабастан, так жана толук жыйынтыкка жете алышкан жок.

Нур жөнүндө талаш жараткан негизги нерсе – бул, «нур фотон аттуу бөлүкчөлөр пайда кылган бир тизмек абалында жайылабы же толкун абалында жайылабы?» деген суроо.

Бир окшоштуруу жасасак, «нур бир жерден башка бир жерге подшипник сыяктуубу же жээкке урунган толкундар сыяктуу кыймылдайбы?»

Нур кээде көлмөгө ыргытылган бир таштын суу бетинде пайда кылган толкундары сыяктуу жайылууда, кээде болсо материалдык бир бөлүкчө сыяктуу өзгөчөлүккө ээ болууда жана терезеге тийген жамгыр тамчылары сыяктуу аралыктуу (үзгүлтүктүү) урунуулар абалында байкалууда.

Бул кызыктуу абал – жалаң гана нурга эмес, атомдун негизги бөлүкчөлөрүнүн бири болгон электронго да тиешелүү.
Электрон дагы бөлүкчөнүн да, толкундун да өзгөчөлүктөрүн көрсөтүүдө.

Бул абал илим дүйөнсүндө чоң маселе жаратты.

Бул маселе атактуу Физика теориясы профессору Ричард П. Фейнмандын төмөнкүдөй сөздөрү менен чечилген:

«Электрондордун жана нурдун кандайча кыймыл жасаганын эми билебиз. Кандайча кыймылдашат дейсизби? Бөлүкчө сыяктуу кыймылдайт десем, туура эмес айткан болом. Толкун сыяктуу кыймылдайт десем, кайра эле туура эмес. Алар өздөрүнө тиешелүү, окшошу жок бир абалда кыймылдашат. Муну «квантум механикалык кыймылдоо абалы» деп атоого болот. Бул мурда көргөн эч нерсеге окшобогон кыймылдоо жолу... Бир атом бир жаанын учуна асылган, термелген бир нерсе сыяктуу кыймылдабайт. Кичинекей планеталар орбиталарында кыймылдаган кичинекей бир күн системасы сыяктуу да кыймыл-аракет жасабайт. Борборду курчаган бир булут же туман катмарына да көп окшобойт. Мурда сиз көргөн эчтекеге окшобогон бир абалда кыймылдайт. Жок дегенде мындайча жөнөкөйлөтүүгө болот: Электрондор бир мааниде фотондор сыяктуу кыймылдайт; экөөсү тең ажайып, бирок бирдей. Кандайча кыймылдаганын кабылдоо үчүн күчтүү бир кыялдануу күчү керек, себеби биз кабыл алып түшүнө турган нерсе – биз билген бүт нерседен башкача.»

Илимпоздор электрондордун мындай кыймыл-аракетин эч түшүндүрө алышпагандыктан, муну жаңы бир ат менен аташкан:

«Квантум механикалык кыймылдоо».

Бул жерде байкалган кемчиликсиз система жөнүндө профессор Фейнман мындай дейт:

«... өзүңүздөн тынымсыз «Бирок бул кандай болушу мүмкүн?» деп сурабаңыз; себеби аракетиңиз пайдасыз. Азыркыга чейин эч ким кутула албаган бир тупик жолго түшкөн болосуз. Мунун эмне үчүн мындай экенин эч ким билбейт». (Richard Feynman, The Character of Physical Law, Türkçe baskı: Fizik Yasaları Üzerine, TÜBİTAK Yayınları, s. 151)

Бирок Фейнман айткан «тупик жол» чындыгында «тупик» эмес.

Бул жерде кээ бирлеринин түшүнө албагандыгынын себеби – бул алардын ортодо турган апачык далилдерге карабастан, мындай таң калаарлык система жана тең салмактуулуктарды улуу бир Жаратуучу жараткандыгын кабыл ала албашы.

Чындыгында абал абдан түшүнүктүү:

Аллах ааламды жоктон бар кылып жараткан, кемчиликсиз тең салмактуулуктурга таянган жана өрнөксүз кылып жараткан.

Ичинен эч чыга албаган, түшүнө албаган, кээ бир илимпоздор дайыма «Бирок бул кандайча болушу мүмкүн?» деп өздөрүнө суроо узаткан бул суроонун жообу, бүт нерсенин Жаратуучусунун Аллах экендиги жана бүт нерсенин Анын жалаң гана «БОЛ» деп айтышы менен пайда болгондугунда турат.

Аллах бул так чындыкты Курандын бир аятында мындай билдирет:

«Асмандарды жана жерди (өрнөксүз) Жаратуучу. Ал бир иштин болушун кааласа, ага жалаң гана «БОЛ» деп айтат, ал ошол замат болуп калат.» (Бакара Сүрөсү, 117)

Илим ааламды курчаган жогорку акылды табууда

Доктор Сир Жон Экклес

«Эгер бүт нерседе бир максат жана тең салмактуу система бар экенине ишенбесеңиз, анда бүт нерсени жалаң гана кокустук жана зарылдыктардан турат деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок бар болушуңузду түшүндүрүү үчүн кокустук жана зарылдыктарга таянуу – бул келесоолук. Бардык жашоо жана албетте, бардык адамдар кемчиликсиз бир жаратылуу планынын бөлүктөрү.»

Генри Маргенау

«Табият мыйзамдырынын кокустуктар же кырсыктар натыйжасында пайда болушунун эч мүмкүн эмес экендигинде эч кандай шек жок. Анда табияттын сансыз мыйзамдары кайдан чыкты деген суроо жаралат? Табият мыйзамдарынын бүт жерде туруктуу болушуна ылайыктуу жалгыз бир жоопту билем: Табият мыйзамдарын Аллах жараткан. Аллах бүт нерсени билүүчү, бүт нерсеге күчү жетүүчү.»

Профессор Томас С. Эммел

«...Азыркы Биг Бенг (Big Bang) теориясынын буга чейин жасалган эң жакшы түшүндүрмө экенин көрдүм. Жаратуу процесси дагы эле уланууда. ...Менимче, Аллахтын бар экендиги бизди курчаган эбегейсиз аалам жөнүндө жасаган изилдөөлөрүбүздө ап-ачык ортого чыгууда.»

Профессор Улрих Ж. Бекер

«Бир Жаратуучу болбостон, менин бар болушум кантип мүмкүн болсун? Бул суроого берилүүчү канааттандырарлык жоопту уга элекмин.»

Профессор Жон Эрик Форнаес

«Мен Аллахтын бар экенине жана Аллахтын ааламды бүт катмарлары, негизги, майда бөлүкчөлөрдөн баштап жандыктарга, галактикаларга чейин камтыган бир түзүлүштө кылганына ишенем.»

Профессор Роберт А. Науманн

«...Учурда космология, майда бөлүкчөлөр физикасы жана микробиологиянын ортого чыккан абдан даана бир метафизикалык мүнөзгө ээ экенин кабыл алдым. ...Ааламдын бар болушу Аллахтын бар экендиги жыйынтыгына барышымды мажбур кылууда.»

Профессор Вольфанг Смит

«Мен дарвинизмге каршы чыгам же, мындай деп айтайын, гипотеза кылынган макро ааламдык кыймыл-аракеттердин артындагы механизм же кыймылдатуучу себеп эмне катары каралбасын, мындай транформация тараптарларынын гипотезаларына каршы чыгам. Ал тургай, мен дарвинизмди илимий бир теория катары эмес, көбүрөөк илимий бир камуфляжга киргизилген жасалма-метафизикалык бир гипотеза катары көрөм. Аллахтын бар экендигинен же, б.а. Аллах чындыгынан даанараак башка бир нерсе жок деп ойлойм.»

Профессор Уолтер Тирринг

«Менимче, жашоолорун дүйнөдөгү гармонияны түшүнүүгө багыштаган илимпоздордун анын ичиндеги Кудайдын максатын көрбөшү эч мүмкүн эмес.»

Профессор Шоичи Йошикава

«Мен ааламды жана жашоону Аллахтын жаратканына ишенем. Хомо сапиенс да, физика мыйзамдары да Аллах тарабынан жаратылган.»

Профессор Жей Рот

«Биз жашаган ааламдын физикалык табияты жөнүндө айтыла турган абдан көп нерсе бар; жашоонун кубатталышы үчүн бүт нерсени башкарган ал так тең салмактуулук... ааламдын физикалык өзгөчөлүктөрү мени, ойумду бүт бул нерселерди пландаган бир зат же Жаратуучуга багытташыма түрткү болууда. Жалгыз бир протеин, мисалы гликоген фосфорилиздин абдан комплекстүү түзүлүшү да адамдын башын айлантууга жетиштүү. Протеиндин синтези, ДНК репликациясы жана ремонту жана ошондой деңгээлде татаал болгон дагы жүздөгөн процесске көңүл бурулганда, адам терең урматтоо деп атала турган бир сезимдин ичинде калат.»

«Кайыптын ачкычтары Анын Кабатында, Андан башка эч ким кайыпты билбейт. Кургактыкта жана деңиздеги бүт нерсени Ал билет. Анын кабары болбостон, бир жалбырак да түшпөйт; кара жер койнундагы бир даана дан болсун, бардык суулуу же кургак нерселер болсун (бардыгынын кабары) Анык китепте бар.» (Энъам Сүрөсү, 59)

 


2010-05-28 16:34:30

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."