Дарвин Днкны Билгенде

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
5 / total: 15

3- Бөлүм Молекуласынын Кереметтүү Түзүлүшү

Бул бөлүмдө ДНК молекуласынын химиялык түзүлүшүнөн сөз кылабыз. Бирок мындагы максат көп биология китебиндеги сыяктуу маалымат берүү гана эмес. Бул маалыматтарга орун берилишинин себеби – адамдын жаратылышындагы детальдарды, жашоосунун канчалык кылдат бир тартип менен курулганын көрсөтүү; ушундайча Раббибиздин улуулугун жана адамдарга мээримин жакшылап түшүнө алуу.

Кээ бир адамдар илимий терең маалыматтардан болушунча алыс болгусу келет жана алар жөнүндө көп ойлонгусу келбейт. Бирок мындай үстүртөн көз-караш ал адамдардын жоромолдоруна, сөздөрүнө чагылат. Чынында болсо биз көргөн ар детальдын жаратылышында жогорку бир хикмат (терең маани) бар жана ар деталь бир максат менен жаратылган. Бир Куран аятында Раббибиз мындайча буюрат:

Биз асмандарды, жерди жана ал экөөсүнүн арасындагыларды акыйкат менен гана жараттык. Эч шексиз, ал саат жакындап келатат; демек (аларга карата) жакшы мамиле кыл. Себеби Раббиң жаратуучу жана кабардар. (Хижр Сүрөсү, 85-86)

Эми жер жүзүндөгү миллиарддаган адамдардын ар биринин триллиондогон клеткасында жайгашкан ДНКнын жаратылышындагы детальдардын кээ бирлерин чогуу карайлы.

ДНК Спиралынын Химиялык Түзүлүшү

ДНК (дезоксирибонуклеиндик кислота) – көмүртек, суутек, кычкылтек, азот, фосфат атомдорунан турган жана клетканын бүт негизги функцияларында кызмат кылган ири бир молекула. Адамга тиешелүү бир ДНК молекуласында бул атомдордон миллиарддаган санда бар14 жана ар адамда өзүнө жараша өзгөчө тартипке салынган. ДНК бир молекуланын химиялык түзүлүшүн көрсөткөн дезоксирибо (Д), нуклеиндик (Н), кислота (К) сөздөрүнүн баш тамгаларынан турат.

adenin, timin, guanin, sitozin

A. Adenin
G. Guanin

T. Timin
C. Sitozin

Ар адам клеткасынын ядросундагы ДНК молекуласы 5 микрон (микрон: миллиметрдин миңден бири) диаметринде, кичинекей бир топко окшоп оролгон абалда турган «нуклеиндик кислотадан» турат.15 Нуклеиндик кислоталар денебиздин 2%ын гана түзгөн, бирок абдан маанилүү кошулмалар. Нуклеиндик кислоталардын негизи болсо – бул нуклеотиддер. Нуклеотиддердин 6.000.000.000 (миллиард)га жакыны химикат катары жуп спирал абалында биригип ДНКны түзүшөт.16

Спирал абалында бир тепкич түзүлүшүндөгү ДНК молекуласы илимпоздорду таң калтырган бир архитектуралык тартипке ээ. Тепкичтин капталдары башка түрдөгү «шекер» жана «фосфаттан» турган ДНК молекуласынын омурткасы. Тепкичтер болсо «база» деп аталган жана бир-бирине туташкан төрт химиялык зат жубунан пайда болот: аденин, тимин, цитозин жана гуанин. Базалар – бул көмүртек, кычкылтек, суутек жана азотту камтыган 12-16 атомдон турган молекулалар.17 Бул химикаттар болсо ДНК спиралында өзгөчө бир тизмекке ээ. Булардын тизмеги эки түрдүү жупташуу менен гана мүмкүн: аденин (А) дайыма тимин (Т) менен жана цитозин (С) дайыма гуанин (G) менен туташат.18

Илимпоздор ДНКны түзгөн атомдордун нуклеотиддерди пайда кылуу үчүн кандай бир тизмек менен биригишээрин аныкташкан. Бирок жандуунун курулуш материалдарынын түзүлүшүн билүү менен аларды жасоо бир эмес. Илимпоздор колдорунда туура материалдар –атомдор жана аларды бириктире турган технология- болгонуна карабастан, жандуунун ДНК молекуласын эч жасай албай жатышат. Куранда Раббибиз мындайча билдирүүдө:

Ал тирилтет жана өлтүрөт. Бир иштин болушун өкүм кылганда, ага: «Бол» деп гана айтат, ал ошол замат болуп калат. (Момун Сүрөсү, 68)

Силердин Кудайыңар бир гана Аллах, Андан башка кудай жок. Ал илим жагынан бүт нерсени ороп-курчаган. (Таха Сүрөсү, 98)

Жогоруда да айтылгандай, атомдордун тизилишинде өзгөчө бир жаратылуу бар. Ар нуклеотид ичинде болжол менен 34 атом бар. ДНКда жалпысынан 6 миллиард нуклеотид бар, демек (34 x 6.000.000.000) 204 миллиард атом ДНК молекуласын түзүү үчүн химиялык жактан биригиши зарыл.19 Эгер бир секундада бир атомду жайгаштыра алганыңызда жана күнүнө 8 саат, жылына 350 күн иштей алганыңызда, бир даана ДНК молекуласын жасашыңыз 20000 жылдан ашыкка созулмак.20 Акылы бар бир адам да муну жасай албаса, ДНК молекуласы кокустуктар натыйжасында өзүнөн-өзү пайда болду деп ойлоо мүмкүнбү? Албетте, мүмкүн эмес. Ошондой эле, ДНК молекулалары болбостон жандыктардын жашай албашын китеп бою унутпаш керек. Болгондо да, ДНКнын түзүлүшүндөгү кичинекей бир ката да олуттуу натыйжаларга алып келүүдө. Таанымал илимпоз Ричард Милтон (Ric¬hard Mil¬ton) мындай дейт:

... ар бир нуклеотиддүү (нуклеотиддин фосфат кошулбаган абалы) туура катарда «жазылышы» жана ДНК молекуласы ичинде дал керектүү жерде турушу зарыл жана мурда айтылгандай, адамдар, жаныбарлар жана өсүмдүктөрдөгү негизги функционалдык бузулууларга бир даана ДНК молекуласы, же ал молекула ичиндеги бир дааны нуклеотиддүүнүн жок болушу же туура эмес жайгаштырылышы себеп болууда.21

ДНК катарындагы ар база тизмеги –аденин, тимин, цитозин жана гуанин нуклеотиддеринин тизмеги- клетка ядросундагы генетикалык текстти түзөт жана өтө маанилүү протеиндерди куруу үчүн керектүү болгон маалыматты камтыйт. Бул жагынан караганда, ДНКнын бир тараптан тартиптүү түзүлүшүн сактап, экинчи тараптан болсо маалымат ар түрдүүлүгүнө уруксат бере турган бир тизмекке ээ болушу абдан кызыктуу бир жагдай.

A- Adenin, T- Timin, G- Guanin, S- Sitozin

A - Adenin, T - Timin,
G - Guanin, S - Sitozin

Her bir nükleotid içerisinde yaklaşık 34 atom bulunmaktadır. DNA'da toplam 6 milyar nükleotid olduğuna göre, (34 x 6.000.000.000) 204 milyar atom, Yüce Rabbimiz'in dilemesiyle bir insanı oluşturacak şekilde birbirlerine bağlanır.

ДНК Жолчосу Катушкаларга Оролгон

1. Şeker Fosfat
2. Nükleotid

DNA molekülü, bilim adamlarını şaşırtan mimari bir düzene sahiptir. DNA şeridinin yan tarafları, "şeker" ve "fosfat"tan oluşan kollardır. Bu kolların arasındaki basamaklar ise, dört kimyasal maddenin -Adenin, Timin, Sitozin ve Guanin- karşılıklı eşleşerek oluşturdukları, nükleotidlerden meydana gelir.

şeker fosfat

Адам клеткаларындагы бир ДНК катары болжол менен 3 миллиард база жубунан турат жана болжол менен эки метр узундукта. Ушунчалык чоңдуктагы эки чынжыр кичирейлитип, көзгө көрүнбөс масштабга түшүрүлүшү зарыл. Узун бир жиптин барабанга оролошуна окшоп, ДНК да клетка ичинде ушул сыяктуу механизм менен пакеттелип ядронун ичине жайгаштырылган. ДНК катары «нуклеосомалар» абалында барабандарга оролуп пакеттелет жана хромосомаларды түзөт. Ал жерде барабан кызматын болсо «гистон» деп аталган протеиндер аткарышат.

Бир нуклеосомада ДНК спиралынын 15 обороттук бөлүгү жайгашат; бул болсо 150 нуклеотидчелик узундукта.22 Бул бөлүк бир протеин ядросунун айланасында эки жолу оролгон. Бул ядро болсо көп санда оң заряддуу амино-кислота камтыган сегиз гистондон турат. Булар ДНКдагы терс заряддуу фосфаттарды кемчиликсиз толукташат. Протеин өндүрүү үчүн ДНКнын кандайдыр бир бөлүгүндө жазылган маалымат керек болгондо, нуклеосома ачылат жана окулушу үчүн ДНК катары эркин коюлат. Андан соң ДНК кайрадан гистондорго оролот жана кийинки жолу керек болгонго чейин ал жерде сакталат жана айланадагы молекулалардын кыйратуучу таасиринен корголот. Генетикалык маалыматтын мазмуну гана эмес, түзүлүшү жана турган чөйрөсүнүн өзгөчөлүктөрү да кылдат бир тартипти талап кылат. Бул тартип – асмандарды жана жерди жараткан Улуу Раббибиздин чыгармаларынын бирөө гана. Йусуф Сүрөсүнүн 100-аятында мындайча билдирилет:

... Шексиз, менин Раббим каалаганын абдан кылдат тартипке салып, чара көрүүчү. Чындыгында Ал билүүчү, өкүмдар жана даанышман. (Йусуф Сүрөсү, 100)

Dna Molekülü Allah'ın Yaratışının Delillerindendir
atom

1. Şeker ve Fosfat
2. Hidrojen Bağları
3. Fosfat

4. Şeker
5. Sitozin
6. Adenin

7. Guanin
8. Timin
9. Nukleotid

DNA şeridinde bulunan her baz dizilimi -Adenin, Timin, Sitozin ve Guanin- hücre çekirdeğindeki genetik metni oluşturur. Bu basamakların her biri, hayati öneme sahip proteinleri inşa etmek için gerekli bilgiyi içerir.

DNA sarmalı çok düzgün, dönen bir merdiveni andırır. Böylesine düzenli bir yapıya sahip olması, şeker ve fosfattan oluşan omurgaların ve bunların arasındaki basamakları oluşturan amino asitlerin özel dizilimi sayesindedir

DNA'nın yapısının keşfine katkıda bulunan isimlerden moleküler biyolog Rosalind Franklin ve biyokimyager Erwin Chargaff, bu dizilimin bir sonucu olarak, DNA molekülünde Adenin baz miktarının her zaman Timin baz miktarına eşit olduğunu ve Guanin miktarının da Sitozine eşit olduğunu keşfetmişlerdir.1 Bu, DNA'nın yaratılışındaki kendisine has özelliklerden sadece bir tanesidir ve DNA'nın yaratılışında tesadüflere yer olmadığının bir başka göstergesidir.

1- L. R. Croft, How Life Began, Evangelical Press, İngiltere, 1988, s. 34.

Маалымат Пакети Гендер

gen

DNA'nın paketlenmesi yaratılışın delillerinden biridir. Kromozomun toplam kalınlığı 1 nanometre, yani metrenin milyarda biri kadardır. Dört metre uzunluğundaki DNA molekülünün gözle görülmeyen bir alana paketlenmesi; okunması, kopyalanması gerektiğinde de hiçbir karmaşa çıkmadan çözülmesi; hücredeki düzenin üstün akıl sahibi olan Yüce Rabbimiz'in eseri olduğunun göstergesidir.

Көзгө көрүнбөгөн бир даана клетка ядросунда жалпы 4 метр узундуктагы ДНК катары болот. Бул катар клетка ядросуда «хромосома» деп аталган топтор абалында пакеттелген. Дене клеткаларыбыздын ядролорунда жалпы 23 жуп хромосома бар. Хромосомалар электрондук микроскоп менен чоңойтулганда, бул хромосомалардын ичинде орун алган ДНК молекуласынын спираль абалында оролуп кысылган абалда турганын көрөбүз. Мындай пакеттөө системасы көлөмү кичинекей болгону менен, кийинки бөлүмдө карала тургандай, кереметтүү бир маалымат кампалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

ДНК катарларында дене муктаж болгон ар кандай протеинди –энзимдерди, молекулярдык моторлорду, гормондорду жана башка курулуш материалдарын- жасоого керектүү маалымат бар.23 ДНК молекуласы бетиндеги коддолгон маалымат көздөрдүн, кулактардын симметриялык түзүлүшүн, жүрөктүн кан насостошун, бул кандын клеткаларга кычкылтек ташышын, азыктарды майдалоочу ашказан кислотасынын болушун жана дененин башка бардык физикалык өзгөчөлүктөрүн аныктайт. Адамдарда болжолдуу 30000 даана «ген» деп аталган ушундай маалымат пакети бар.24

Генетикалык маалыматтын жалпы саны, б.а. «геном», бир китепканага окшотулса, китепканадагы ар бир китеп бир хромосома болот жана китептердин бөлүмдөрү болсо гендер. Гендер ири бир энциклопедиядагы темалар сыяктуу. Булардын бетинде болсо бир адамдын биологиялык жашоосунун детальдуу планы жазылган.25

Хромосомалардагы тукум куучулук аркылуу өткөн өзгөчөлүктөрдү ДНКнын баскычтарын түзгөн төрт химиялык базанын ар түрдүү тизмектери аныктайт. Бул баскычтардын, база жуптарынын, миңдегени бир даана генди түзөт. ДНКнын түзүлүшүн ачкандардан Жеймс Уотсон база тизмектеринин гендердеги ар түрдүүлүктүн булагы экенине мындайча көңүл бурат:

Histon proteini

Sol Üst:
1- Kromozom,
2- Sentromer, DNA
3- Kromozomlar.

1- DNA molekülü,
2- DNA çifte sarmalı,
3- Baz,
4- 2 nm,

5- Kıvrımlar
6- Histon,
7- Heliks şeklinde sıkıştırılmış kromatin.

Histon proteininin, üç boyutlu şekli ve elektriksel yük dağılımı sayesinde oluşan yapısı, DNA'nın kendi etrafında uygun bir şekilde dönmesini ve bilgi depolamasını sağlar. Bu nedenle DNA'nın bilgi depolama yoğunluğu en gelişmiş bilgisayar çiplerinin birkaç trilyon katıdır.1 (1- Stephen C.Meyer, The Intercollegiate Review 31, no. 2, Spring 1996.)

...бул төрт нуклеотид бир-биринен толугу менен айырмалуу эмес эле; себеби баары бирдей шекер менен фосфат элементтерин камтыйт. Айырмалуулугу же пурин (аденин жана гуанин) же пиримидин (цитозин жана тимин) болгон азот базаларына таянган эле... Эгер база катарлары дайыма бирдей болгондо, бүт ДНК молекулалары окшош болмок жана бир генди башкасынан айырмалаган ар түрдүүлүк болмок эмес.26

Аллах бул төрт базанын тизилишинен миллиарддаган түрдүү адамдарды жараткан жана жаратууну улантууда. Аллах ДНКда жараткан кемчиликсиз тартип урматында адамдын комплекстүү түзүлүшү жана бай өзгөчөлүктөрү келип чыгууда. Нур Сүрөсүнүн 45-аятында мындайча билдирилүүдө:

... Аллах каалаганын жаратат. Эч шексиз, Аллах – бүт нерсеге кудуреттүү. (Нур Сүрөсү, 45)

hücre çekirdeği

1- kromozomlar,
2- DNA molekülü,
3- hücre çekirdeği,

Hücrenin çekirdeğinde bulunan DNA, sarmal bir yapıya sahiptir. Bu sarmal yapı açıldığında, DNA ipince, uzun bir şerit haline gelir. Yaklaşık dört metre uzunluğundaki DNA'nın, gözle görülmeyen bir boyutta hücre çekirdeğinin içinde paketlenmesi, ancak Allah'ın dilemesiyle mümkündür.

ДНК Тең Салмактуу Бир Молекула

ДНК маалыматты алып жүрүү кызматына эң ылайыктуу молекула, химиктер айткандай абдан «тең салмактуу» бир молекула. Бир молекуланын тең салмактуу болушу эмне мааниге келет? Тең салмактуулук бир молекуланын оңойчулук менен бузулуп, ажырабашын билдирет. Молекулярдык биология тармагында изилдөө жасаган илимпоздор ДНКнын мындай тең салмактуулугунун маанилүүлүгүн жакшы билишет. Себеби ДНК лабораторияларда колдонулган биохимикаттардын көпчүлүгүнөн бир топ бекем бир түзүлүшкө ээ. Көп биохимикаттын тескерисинче, бөлмө температурасында да көп айлар бою аралашма ичинде тең салмактуулугун сактай алат.27 ДНКдагы базалардын тең салмактуу түзүлүшү жөнүндө проф. Дэниел Деннет (Da¬ni¬el Den¬net) мындай дейт:

ДНКнын эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири аденин, цитозин, гуанин жана тимин тизмектеринин химикат катары дээрлик бирдей даражада тең салмактуу болушу. Принципте баарын генетикалык инженерия жолу менен лабораторияларда алууга болот жана китепканада турган бир китеп сыяктуу белгисиз бир убакыт өмүр сүрүшү мүмкүн.28

Булардын баары көрсөткөндөй, ДНК – маалымат сактоо үчүн атайын жаратылган бир молекула. ДНК ээ болгон бардык касиеттердин кокустан бир заматта пайда болушу, албетте, мүмкүн эмес. Булардын баары Улуу Раббибиздин буйругу менен пландуу чогулган. Бир Куран аятында Аллах мындайча билдирет:

... Мына ушуларды (жаратып жөнгө салган) Аллах силердин Раббиңер; мүлк Аныкы. Андан башка сыйынгандарыңар болсо «бир уруктун ичке чел кабыгына» де ээ (малик) боло алышпайт. (Фатыр Сүрөсү, 13)

Днкнын Спиралдык Түзүлүшүндөгү Таң Калыштуу Тартип

dna sarmalı

1- kromozomlar,
2- kromozom (sıkıştırılmış DNA),
3- kromatin

(genişletilmiş DNA),
4- DNA çifte sarmalı,
5- nükleotidler

Телефондун трубкасынын оролгон шнурун элестетиңиз. Узун бир кабель бир топ кыска аралыкка батырылып, керек болгондо узара турган болуп жасалган. Эч ким кабельди карап, ал кабель кокустан мындай формада болуп калган деп айтпайт. Себеби бул форманын колдонулган жери, максаты жана натыйжада берген жеңилдиги бир акыл, илим жана пландын бар экенин көрсөтөт.

Адамдын клеткаларындагы ДНКлар да ушуга окшош атайын бир формага ээ. Болгондо да ДНКдагы спиралдык түзүлүш бир топ тартиптүүрөөк, узунураак жана катмарлуураак. Мындай форманын колдонулушу абдан терең маанилүү. Алдыда карала турган ДНКнын кереметтүү маалымат мүмкүнчүлүгүнүн кичинекей бир жерге батышы ушул өзгөчө форма урматында мүмкүн болууда. Спиралдык түзүлүшү жайылганда жалпысы 4 метр болгон ДНК миллиметрдин эки миллиондон бириндей гана орунду ээлейт жана ушул себептен электрондук микроскоп менен да араң көрүнөт.29

ДНК Абдан Тартиптүү, Айлануучу Бир Тепкичти Элестетет

ДНК спираль формасында жыйырылган, эки спиралдан турган, тепкичке окшош бир молекула. ДНК спиралындагы жыйрылуулар болсо абдан тартиптүү бир түзүлүшкө ээ. Эки ДНК тизмегинин тең шекер менен фосфаттан турган омурткалары орток бир ок айланасында бирдей өлчөмдө, бир багытты (оңду) көздөй айланууларды пайда кылышат. Мындан тышкары, эки колдун тең арасындагы тепкич баскычтарында да туш келди бир тизмек жок. Тепкичтин баскычтарын түзгөн базалар спиралдын огуна 90 даражалык бурч менен жайгашкан. Бул ДНК катарына тартиптүү, спираль бир тепкич көрүнүшүн берет.

Башка тараптан, тепкичтер өзгөчө бир биригүү системасы менен биригишет. Баскычтардын төрт башка материалы болгон «аденин, гуанин, цитозин, тимин» ар кандай чоңдукта. Аденин менен гуанин базалары чоң көлөмдүү, цитозин менен тимин базалары кичинекей көлөмдүү молекулалар. Жолуга турган молекулалардын чоңдугу спираль тепкичтин бүт жерде бирдей аралыкка ээ болушун камсыздай тургандай кылып аныкталган. Баскычтарды тартиптүү түзө алуу үчүн дайыма гуанин цитозиндин, аденин болсо тиминдин тушуна келет. Ушундайча ДНК молекуласы ичинде кичине базалардын тушуна чоң базалардын келиши менен аралык дайыма бирдей болот. Мунун натыйжасында болсо үзгүлтүксүз созулган, тартиптүү бир тепкич пайда болот. Бирок бир жолу эле аденин базасынын тушуна тимин эмес, гуанин келген болгондо, спиралдык түзүлүштүн тартиптүү алга жылышы мүмкүн болмок эмес. Ошентип тизмектеги кандайдыр бир ката молекуланын химиялык түзүлүшүн толугу менен бузушу, жана маалыматтын колдонулушуна, копияланышына жана өткөрүлүшүнө тоскоол болушу мүмкүн эле. Бул мындай тизилүүнүн кокустан пайда болушу мүмкүн эмес экенин апачык көрсөтөт.

Бир-бирине коңшу база жуптарынын бурулушу арасындагы аралык да бирдей. Тепкич бурулуштарынын бирдей аралыктуу болушун камсыз кылган бул тартип боюнча, болжол менен 10 база жубу (б.а. 10 баскыч) 360 даражалык толук бир айланууну толуктайт.30 ДНК секундасына бир миллиард жолу жыйрылат жана тепкичтин баскычтары спираль бир кыймылды улап ушул тартип менен бүгүлөт.31 Бул кыймыл ДНКнын эки негизги милдетин (протеин жасалышына багыт берүү жана өзүн копиялоо) ишке ашырышында абдан маанилүү кызмат аткарат. Германия Федералдык физика жана технология институтунун башчысы проф. Вернер Гитт (Wer¬ner Gitt) ДНКдагы мындай өзгөчө түзүлүш жөнүндө мындай дейт:

Жандыктар үчүн колдонулган коддоо системасы инженерия көз-карашы менен караганда эч кемчиликсиз. Бул чындык мунун туш келди кокустуктар менен эмес, максаттуу бир жаратуу менен пайда болгону жөнүндөгү көз-карашты бекемдейт.32

Спиралдын Курушулунда Колдонулган Байланыштардын Мааниси

dna - hidrojen bağı

1. Hidrojen Bağları
2. Fosfat
3. Şeker

4. Sitozin
5. Adenin
6. Timin

Узун ДНК молекуласынын омурткасы, б.а. тепкичтин колдору, абдан күчтүү. Катары менен тизилген шекер жана фосфат молекулаларынан турат. Бул молекулалар бир-бирине «эфир коваленттик байланыштар» деп аталган өзгөчө бир байланыш менен туташышат. Бул байланыштар абдан күчтүү байланыштар; ошондуктан оңой менен үзүлбөйт. Бул күчтүү омуртка генетикалык маалыматты бузуучу таасирлерден коргойт.33 Бул байланыштардын болушу ДНК молекуласынын жалгыз тизмектүү учурда да чыдамкай жана туруктуу болушун камсыздайт.

Бирок мынчалык бекем бир ДНК тизмегинин бырыштары ачылып жатканда ДНКнын спиралдык түзүлүшүнө зыян келиши мүмкүн. Ушул себептен спираль бир жактан түзүлүшүн коргой турганчалык бекем жана тең салмактуу, экинчи тараптан маалымат кыйынчылыксыз колдонулушу үчүн абдан бат ачыла турган ийкемдүүлүктө болушу зарыл. ДНКнын негизги молекулярдык түзүлүшүн коргогон күчтүү коваленттик байланыштар менен спиралдык тизмектерди чогуу кармап турган күчсүзүрөөк, оңойураак үзүлүүчү «суутек байланыштардан» турган бир комбинация ийкемдүүлүк-бекемдик маселесинин чечилишин камсыздайт. Бир-бирине жолуккан төрт нуклеотид арасындагы химиялык байланыш – бул суутек байланышы. Бул байланыш эфир байланыштарындай күчтүү болбогондуктан, аз энергия менен мисалы pH (кислота-база тең салмактуулугу) өзгөрүшү, температура жана басым сыяктуу факторлор менен оңой гана бир-биринен бөлүнүшөт. Алсыз байланыштар организмдеги чоң молекулалардын калыптанышында абдан маанилүү кызмат аткарышат жана түзгөн затка ийкемдүүлүк беришет. Бирок бул ийкемдүүлүк учурунда байланыштарда үзүлүү болбойт. Суутек байланыштарынын мындай касиети урматында ДНК молекуласындагы маалыматты керек болгондо колдонуу мүмкүн болот.

Байланыштардагы мындай ийкемдүүлүктүн мааниси мындай: дененин негизги функциялары болгон протеин өндүрүү ДНКны копиялоо жана башка клеткаларга берүү аркылуу, бул болсо алардын арасындагы байланыштардын ийкемдүүлүк касиети менен мүмкүн болот. ДНК молекуласынын эки тизмеги бир-бирине суутек байланыштары менен гана байланышкандыктан, оңой гана бөлүнүшөт. Керек болгондо кайрадан биригип жуп спиралдык түзүлүштү түзө алышат. Бөлүнүү учурунда ДНК тизмегинин баскычтарын түзгөн нуклеотиддер ажырашпайт. Башка тараптан, арадагы суутек байланыштары оңой гана бир-биринен ажыраса, коваленттик байланыш менен туташкан капталдардагы тизмектерде эч кандай үзүлүү же ийилүү болбойт. Молекулярдык биолог Майкл Дентон ДНКнын биохимиялык түзүлүшүндөгү кемчиликсиздикти мындайча сүрөттөйт:

Молекуланын геометриялык жактан кемчиликсиздигин көрө аласыз. Аденин менен тимин арасындагы эки жана гуанин менен цитозин арасындагы үч суутек байланышы пайда кылган беш суутек байланышынын баарынын чыдамкайлыгы эң идеалдуу деңгээлде. Себеби суутек атомдорунун баары түздөн-түз аны кабыл алган атомго ишарат кылат жана байланыштардын узундугу суутек байланыштары үчүн керектүү эң жогорку деңгээлдеги энергия деңгээлинде. Молекулага маанилүү бир тең салмактуулук бергендиктен жана репликация (копиялоо) учурунда база жупташуусунун эч катасыз болушу жагынан мындай касиети абдан өзгөчө.34

Бир тараптан генетикалык маалымат сакталышы үчүн бекем жана тең салмактуу бир түзүлүшкө муктаждык бар болсо, экинчи тараптан гендер окулушу жана копияланышы үчүн ийкемдүү бир түзүлүш талап кылынат. Б.а. ДНК спиралын түзгөн эки колдун бир-бирине туташуу күчү абдан маанилүү кызматтарын аткарышы үчүн дал талап кылынгандай чоңдукта болушу зарыл. ДНК спиралы дал талап кылынгандай бекемдикке жана ийкемдүүлүккө ээ. Бул абдан өзгөчө бир абал. Себеби эгер ДНК катарлары арасындагы байланыш күчтүүрөөк болгондо, эки кол тең кыймылсыз болуп катып калмак. Башка тараптан, бул байланыш күчсүзүрөөк болгондо, молекула чачырап кетмек.35 Бирок ДНКны түзгөн байланыштар, Аллахтын каалоосу менен, спиралдын абдан тартиптүү да, ишке жарамдуу да болушун камсыздай турган эң идеалдуу түзүлүштө.

ДНК Бетиндеги Фосфаттын Мааниси

Фосфаттар ДНКдагы нуклеотид базаларды бириктирип турат. Себеби ДНК спиралы суу бар бир чөйрөдө кызмат аткарат жана суу болсо фосфаттар менен шекерлер арасындагы байланыштарды талкалайт. Бул жагынан ДНК бетиндеги фосфат топторунун терс заряддуу болушу бир жагынан артыкчылык, экинчи жагынан муктаждык. Бул терс заряд урматында ДНК турган суулуу чөйрөдө талкалануу ыктымалына тоскоолдук түзүлгөн болот.

Фосфаттан башка кайсы бирикме бир тараптан химиялык байланыш куруп, бир тараптан терс заряддуу бойдон кала алат деген суроо туулса, ар кандай ыктымалдыктар бар. Бирок булардын эч бири генетикалык маалыматты түзүү касиетин фосфаттай аткара албайт. Мисалы, кремний кислотасы менен мышьяк эфирлери сууда бат талкаланышат; лимон кислотасы болсо сууда жайыраак талкаланганы менен молекуланын геометриясын камсыздай турган тең салмактуулукта эмес.36

Ошондуктан фосфаттын өзүнө гана тиешелүү касиеттери болбогондо, ДНК жуп спиралы болмок эмес, өзүн копиялай алчу бул биохимиялык система курулмак эмес жана жандуулар да болмок эмес. Таанымал химия профессору Фрэнк Генри Вестеймер (Frank Henry West¬hei¬mer) бул жөнүндө «бул шарттардын баары фосфор кислотасы менен гана камсыз кылына алат жана башка альтернатива көрүнбөйт.»37 дейт. Бул абал жана буга чейин каралган бүт детальдар Улуу Раббибиздин ДНКны кандай кереметтүү касиеттерге ээ бир молекула кылып жаратканын апачык көрсөтүүдө. Бир Куран аятында мындайча билдирилет:

Ал келечегин да, өтмүшүн да билет. Алардын илими болсо Аны (Аллахты) камтый албайт. (Таха Сүрөсү, 110)

fosfat

1. Fosfat Grubu
2. Deoksiriboz
3. Adenin
4. Timin 

5. Guanin
6. Sitozin
7. Nükleotidler
8. Fosfat ve Şeker Grubu

9. Hidrojen Bağı
10. Sarmal 1
11. Sarmal 2

DipnotlarFootnotes

14. Walter L. Starkey, The Cambrian Explosion, WLS Publishing, Ohio, 1999, s. 155.

15. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 149.

16. Walter L. Starkey, The Cambrian Explosion, WLS Publishing, Ohio, 1999, s. 41.

17. Lee M. Spetner, Not By Chance, Shattering The Modern Theory of Evolution, The Judaica Press Inc., 1997, s. 213.

18. The Incredible Machine, National Geographic Society, Washington DC., 1986, s. 43.

19. Walter L. Starkey, The Cambrian Explosion, WLS Publishing, Ohio, 1999, s. 41.

20. Walter L. Starkey, The Cambrian Explosion, WLS Publishing, Ohio, 1999, s. 41.

21. Richard Milton, Son Tartışmalar Işığında Darwinizm'in Mitleri, Gelenek Yayıncılık, Eylül 2003, çev: İbrahim Kapaklıkaya, s. 208.

22. David S. Goodsell, Our Molecular Nature, Springer-Verlag, New York, 1996, s. 39.

23. David S. Goodsell, Our Molecular Nature, Springer-Verlag, New York, 1996, s. 15.

24. Gerald L. Schroeder, Tanrı'nın Saklı Yüzü, çev. Ahmet Ergenç, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2003, s. 188.

25. The Incredible Machine, National Geographic Society, Washington DC., 1986, s. 15.

26. James D. Watson, İkili Sarmal: DNA Yapı Çözümünün Öyküsü (The Double Helix), çev. Alev Serin, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara, 1997, 10. baskı, s. 36.

27. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 152.

28. Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea, Touchstone, New York, 1996, ss. 112-113.

29. Werner Gitt, In the Beginning was Information, 3. baskı, Almanya, 2001, s. 90.

30. http://genetikbilimi.com/genbilim/dnanedir.html

31. The Incredible Machine, National Geographic Society, Washington DC., 1986, s. 43.

32. Werner Gitt, In the Beginning was Information, 3. baskı, Almanya, 2001, s. 95.

33. http://library.thinkquest.org/20465/DNAstruct.html

34. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, ss. 151-152.

35. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 153.

36. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 406.

37. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 406.

5 / total 15
You can read Harun Yahya's book Дарвин Днкны Билгенде online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."