Дарвин Днкны Билгенде

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
7 / total: 15

5- Бөлүм ДНК Молекуласындагы Код Илими

Денеңиздин ар клеткасында дүйнөдө эч ким сүйлөбөгөн бир тилде жазылган, кереметтүү бир маалымат казынасы сакталган. Бул тилдин алфавити төрт тамгадан гана турат жана ар тамга «база» же «нуклеотид» деп аталган химиялык бир молекула. «Кодон» деп аталган генетикалык сөздөр ушул тамгалардан турат. Төрт тамгалуу бул ДНК тили аденин, тимин, гуанин жана цитозин молекулаларынын A, T, G жана C тамгаларынан турат. Ядродогу маалымат банкында жайгашкан маалыматтар ушул төрт тамгалуу алфавит менен коддолгон. Жүздөгөн A, T, G, C тамгалары бириккенде, узун, мааниси бар сүйлөмдөр келип чыгат. Бул сүйлөмдөр денедеги процесстердин кантип иштээрин сүрөттөгөн, алар менен байланыштуу буйруктарды камтыган «гендер». Бул тамгалардын миллиондогону болсо маани бере турган абалда катарга тизилип, ДНК молекуласын түзүшөт. Молекулярдык биолог Дэвид С. Гудселл (Da¬vid S. Go¬od¬sell) Our Mo¬le¬cu¬lar Na-tu¬re (Молекулярдык табиятыбыз) аттуу китебинде ДНК молекуласы жөнүндө мындай дейт:

ДНК балким молекулалардын эң коозудур, бирок сейрек бир китеп сыяктуу чыныгы кооздугу сыртында эмес, ичинде колдонулган сөздөрдө жашырылган.66

Адамдын бүт дене өзгөчөлүктөрү бул атайын тил аркылуу коддолуп клетка ядросуна кампаланган. Жандыктын дене формасы, ар органдын кызматы жана бул органдардын иштөө тартиби, клетка ичинде өндүрүлүшү керек болгон протеиндердин генетикалык коддору, өндүрүлчү протеиндердин санын башкаруу сыяктуу өтө маанилүү иштер ДНКда коддолгон. Коддолуп жазылган бул ири эмгек адам али бир клетка кезинде эле адамдын бүт денеси жөнүндөгү маалыматка ээ. Б.а. али адам калыптана электе эле денесинин ар тараптуу планы жалгыз бир молекула бетинде даяр турган болот.

Клетка ядросундагы кампаланган маалыматтардын коддоо системасын түшүндүрүүдө ДНКны түзгөн нуклеин кислоталарын тамга окшоштурууну улантабыз. Бул тамгалар мурдакы бөлүмдө каралгандай экиден жупташуу менен бирден баскычтарды түзүшөт. Бул баскычтар болсо үстү-үстүнө тизилип, «гендерди» пайда кылышат. ДНК молекуласынын бир бөлүгү болгон ар бир ген адам денесиндеги белгилүү өзгөчөлүктөрдү башкарат. Моюн узундугу, көздүн түсү, мурундун, кулактын, баш сөөгүнүн формасы сыяктуу сансыз өзгөчөлүк гендердин буйругу менен пайда болот. Бул гендерди бетинде A-T-G-C тамгаларынан түзүлгөн тексттери бар бир китеп барактарына окшотууга болот.

Адам клеткасындагы ДНКларда болжол менен 30.000дей ген бар. Ар бир ген, протеин түрүнө жараша, саны 1.000 менен 186.000 арасында өзгөргөн нуклеотиддердин өзгөчө бир катарга тизилишинен түзүлөт. Бул гендер адам денесинде кызмат кылган болжол менен 200.000дей протеин коддорун сактайт жана бул протеиндердин өндүрүшүн көзөмөлдөйт. Бул 30.000 ген камтыган маалымат ДНКдагы жалпы маалыматтын 3%ын гана түзөт. Калган 97%дык бөлүк болсо бүгүнкү күндө белгисиз. Бирок бул бөлүмдө клетканын иш-аракеттери жөнүндөгү абдан маанилүү маалыматтар аныкталган (тереңирээк маалымат үчүн караңыз: ДНК керемети эволюция теориясын кантип жараксыз кылууда? бөлүмү)

Гендер хромосомалардын ичинде жайгашкан. Ар адам клеткасынын (көбөйүү клеткаларынан тышкары) ядросунда 46 хромосома бар. Ар бир хромосоманы ген барактарынан турган бир томго окшотсок, клеткада адамдын бүт өзгөчөлүктөрүн камтыган 46 томдук бир «клетка энциклопедиясы» бар дегенге болот. Бул клетка энциклопедиясы жогоруда айтылгандай толук 920 томдук Британника энциклопедиясы камтыган маалыматка теңдеш.

Ар адамдын ДНКсындагы тамгалардын тизилиши башка башка. Ушул күнгө чейин жер бетинде жашаган миллиарддаган адамдын бардыгынын бир-биринен башка башка болушунун себеби ушунда. Органдардын негизги түзүлүш менен функциялары бүт адамдарда бирдей. Бирок бүт адамдар ушунчалык кылдат өзгөчөлүктөр менен жана өзгөчө жаратылгандыктан, бүт адамдар жалгыз клетканын бөлүнүшү менен пайда болгонуна жана бирдей негизги түзүлүшкө ээ болгонуна карабастан, миллиарддаган ар башка көрүнүштө адамдар пайда болууда.

ДНКдагы тамгалардын тизилиш катары адамдын түзүлүшүн бүт майда-чүйдөсүнө чейин аныктайт. Бой, көз, чач жана теринин өңү сыяктуу өзгөчөлүктөрдөн тышкары, денедеги 206 сөөктүн, 600 булчуңдун, 10.000 угуу нерви тармагынын, 2 миллион оптикалык нерв тармагынын, 100 миллиард нерв клеткасынын, 130 миллиард метр узундуктагы тамырлардын жана 100 триллион клетканын пландары бир даана клетканын ДНКсында бар. Канадалык илимпоз Дениз О'Лери (Deny¬se O'Le¬ary) ДНКдагы маалымат жөнүндө мындай дейт:

Маалыматтын эң таң калыштуусу ДНКда жазылган эмгек. Кайталанган бир тизмек жок. Бирок башк маалымат менен байланыштуу бир тизилүү бар жана өтө комплекстүү. Мисалы, мышыктын эмбрионундагы ДНК эмбрион бир мышык баласына айланышы үчүн абдан комплекстүү буйруктарды камтыйт.67

Эми булар жөнүндө ойлонолу: бир сөз да аны жазган бир адам болбостон пайда болбойт, анда адам клеткасындагы миллиарддаган тамга кантип пайда болгон? Бул тамгалар кантип мынчалык кемчиликсиз жана комплекстүү бир дененин теңдешсиз планын түзө турган бир тартипте, бир маанини туюнта турган абалда катары менен тизилген? Эгер бул тамгалардын тартибинде кичине эле өзгөрүү болгондо, колуңуздун манжалары бутуңузда, көзүңүз курсагыңызда жайгашышы мүмкүн эле же башыңыз артты караган болушу ыктымал эле. Колдоруңуз абдан кыска же узун, же эриндериңиз жабышкан болушу мүмкүн эле. Азыр толук кандуу бир адам катары өмүр сүрүп жатсак, бул Улуу Раббибиздин каалосу менен гана. Аллах ар адамдын ДНКсындагы тамгалардын тартибин буга себепчи кылган. Бир аятта Аллах мындайча буюрууда:

Ал – Аллах, Ал – жаратуучу, кемчиликсиз бар кылуучу, «калып жана келбет» берүүчү. Эң сонун ысымдар Аныкы. Асмандарда жана жердегилердин баары Аны тасбих кылууда. Ал – Азиз, Хаким. (Хашр Сүрөсү, 24)

ДНК Молекуласы Коддолгон Кабарларды Камтыйт

ДНК молекуласындагы атомдордун өзгөчө тизилиши максимум кодду минимум жерде алып жүрө турган жогорку касиетте жаратылган. ДНК молекуласында жазылган генетикалык код клетка ядросуна химиялык формулалар менен жазылган. Бирок бул код компьютерде да, кагазда да эмес. Кодду түзгөн ар бир «тамга» - негизи белгилүү химиялык касиеттерге ээ жана үч өлчөмдүү өзгөчө бир түзүлүшкө ээ молекула. Химия профессору Артур Эрнест Уилдер-Смит (Art¬hur Er¬nest Wil¬der-Smith) бир китебинде ДНК молекуласындагы кабарга мындайча көңүл бурат:

Бүт биологиялык клеткалар клетка ядросундагы ДНК молекулаларында коддолгон абалдагы программа тарабынан башкарылышат... Бүт химиялык метаболизма код тарабынан алдын-ала программаланган... Мындай бир системаны теориялык жактан түшүндүрүү үчүн талап кылынган, абдан узун түшүндүрмөлөрдөн качынуу үчүн генетикалык код системасынын негизги өзгөчөлүктөрүн бри канча салыштыруу менен түшүндүрөбүз. Бүт дүйнө адамдары тарабынан кабыл алынган тез жардам чакырыгы – бул «SOS». Бул чакырык коддолгон маалыматты камтыйт жана аны ...- - -... (үч чекит, үч сызык, үч чекит) абалында да көрсөтүүгө болот. Бул жердеги чекиттер менен сызыктар Морзе алфавитинин эки тамгасын көрсөтөт. Алфавитибиздеги «S» тамгасы «…» менен, «O» тамгасы болсо «- - -» менен көрсөтүлөт. Морзе алфавитин ар кандай ыкмаларды колдонуу менен сактоого жана берүүгө мүмкүн. Мисалы, бул тамгаларды бир кагаз бетине жазууга болот, шекер менен торттун бетине тартууга болот, же бир учак түтүнүн колдонуу менен асманга ушул тамгаларды жазууга болот... Берилген кабар жана маалымат бир эле болот, кандай чөйрөдө берилсе да «SOS» деген сөз айтылат. Морзе кодундагы чекиттер менен сызыктарды бир жип бетинде да көрсөтүүгө болот. Сызыкты чоң бир түйүн менен, чекитти болсо кичирээк бир түйүн менен көрсөтсө болот. Бул учурда Морзе коду менен жазылган кабарды берүү үчүн кагаз талап кылынбайт. Бир жип да жетет. Ушуга окшош бир системаны колдонуу менен, так жана жуп түйүндөрдү камтыган бир жипти колдонуу менен Гетенин «Фауст» эмгегин жазууга болот.68

Бул сөздөрдөн да көрүнүп тургандай, маалыматтын мазмуну анын берилүү формасынан көз-карандысыз. Ошондуктан ДНКдагы базалардын катары эле эмес, ДНК камтыган коддолгон маалымат, кабар да маанилүү. Илимпоз Ричард Милтон ДНКдагы кабардын коддолушундагы кылдат тартипке мындайча көңүл бурат:

... Бир программадагы бардык буйруктар бир жактан компьютер жабдыгына заматта таасир бериши, экинчи жактан программанын башка бөлүктөрүнө таасир бериши үчүн программист тарабынан абдан кылдат ойлонулушу зарыл. Компьютер системасы иштеши үчүн программист буйруктарды жазуу үчүн колдонгон тамгалар менен сандар программа тилинин тил түзүлүшүнө жана сөздөрүнө ылайык абдан так жазылышы керек. Болор болбос бир ката да бүт баарын бузушу мүмкүн. Мисалы, 1977-жылы НАСАнын (NA¬SA) Ca¬pe Ca¬na¬ve¬ral'ден бир спутникти учурушу ал абага көтөрүлгөндөн кыска убакыт өткөн соң кырсык менен аяктаган. НАСА инженерлери кийин жасаган иликтөөдө бул кырсыкка компьютердин жол көрсөтүү системасындагы бир ката себеп болгону аныкталган: жол көрсөтүүчү программада жөнөкөй бир үтүр унутулуп калган эле. Эң жөнөкөй тилде – мисалы, ba¬sic- эң жөнөкөй бир компьютер ишин программалоону каалаган бир адам көйгөйдү түшүнөт. Сөз тизмегинде болор болбос бир ката кетирсеңиз, бир тамганы таштап кетсеңиз, бир чекитти же бир боштукту эле унутуп кетсеңиз, программа иштебейт. Ошол сыяктуу ар бир нуклеотид сөзсүз туура тартипте жазылышы керек жана түйүлдүк өмүрүн улантышы үчүн ДНК молекуласында сөзсүз керектүү жеринде болушу зарыл. Адамдардагы, жаныбарлардагы жана өсүмдүктөрдөгү негизги функционалдык бузук көрүнүштөр бир даана ДНК молекуласынын же бул молекуладагы бир даана нуклеотиддин жоголушу же орун которушу себебинен келип чыгат.69

DNA molekülünde,

1- nm: nanometre (milimetrenin bir milyonda biri),
2- DNA sarmalı,
3- nükleozomu oluşturan histonlar ve DNA şeridi,
4- paketlenmiş şekildeki nükleozom,

5- kromozom kesitinin uzatılmış hali,
6- kromozom kesitinin sıkıştırılmış hali,
7- kromozom.

DNA molekülünde, atomların kendine has dizilimi, maksimum şifreyi, minimum alanda taşıyabilecek üstün bir yaratılışa sahiptir.  

Массачусетс технология институтунан маалымат теориясы жана расмий тилдер тармагында адис проф. Мюррей Эден (Mur¬ray Eden) «Бар болгон эч бир расмий тил сүйлөмдөрдү билдирген символ тизилишинде туш келди өзгөрүүлөргө толеранттуулук көрсөтпөйт. Маани дээрлик дайыма бузулат. Кандайдыр бир өзгөрүү синтаксистик жактан эрежелерге туура келиши зарыл.»70 деп бир тилдин символдору туш келди аралаштырылганда маанинин дайыма бузулаарын айткан. Андан соң бул эреженин генетикалык маалыматты түзгөн ДНК тилине да тиешелүү экенин айтат.

Булардын баары ДНКдагы маалыматтын кокустан пайда болушу мүмкүн эмес экенин көрсөтүүдө. Эволюционисттердин мындай ойдон чыгарылган сөздөрүнө каршы «криптология» деп аталган жана маалыматтын коопсуздугун камсыздаган математикалык код билимин да мисал берүүгө болот. Бул илим тармагынын максаттарынын бири – маалыматтын окулушуна жана өзгөртүлүшүнө тоскоол болуу. Мисалы, бир хакер (уруксатсыз башка бирөөнүн компьютер тармагына кирген адам) интернетте эки адам арасындагы байланышты көрүшү жана бул байланышта жөнөтүлгөн маалыматтарды өзгөртүшү мүмкүн. Демек маалыматтын мазмунун коргоо, оригиналдуу жазмаларды сактоо да маанилүү. Жибериле турган маалыматтын коопсуздугу канчалык маанилүү болсо, колдонулган коддоо ыкмасы да ошончолук маанилүү болот жана татаалдашат. Бул үчүн маалыматтарды бүт адамдар оңой гана түшүнө алышынын алдын алган атайын программалар колдонулат. Бул программаны белгилүү адамдар гана окуй алышат жана өзгөртө алышат. Тиешесиз адамдардын кийлигишүүсүнө тоскоол болуу үчүн болсо маалыматтардын тууралыгы коопсуздук системалары менен тастыкталат.

Генетикалык маалымат болсо адам жашоосуна түздөн-түз таасир эткендиктен, эч өзгөрбөшү зарыл. Бирок мынчалык маанилүү бир маалымат казынасынын клетка ичинде сакталуу турганын илимпоздор элүү жылдай мурда гана байкашты. Бирок адам алгач жаратылгандан бери бул баалуу маалымат ядронун ичинде коргоо астында жана өзгөчө бир код менен коддолгон. Бул молекула менен байланыштуу бүт майда-бараттар Аллахтын теңдешсиз жаратуу мисалдарына толо. ДНК бизге төмөнкү суроолордун жоопторун ойлондурушу керек:

  • - Кемчиликсиз бир дене жасай турган маалыматтын ээси ким?
  • - Маалыматты жандуу бир кыртыш ичинде ким сактоодо?
  • - Мынчалык масштабдуу маалыматты тырмактай бир жерге ким, кантип батырууда?
  • - Бул маалыматтын маанилүү экенин билип, ким коргоого алган?
  • - Маалыматты ким коддоодо жана мунун котормосун ким жасоодо?
  • - Маалыматты чечмелөө учурунда кемчилик кетпеши жана бузулуу болбошу үчүн ким чара көрүүдө?
  • - Маалыматтын башка урпактарга берилиши жана бул үчүн кандай ыкма колдонулушу керек экенин ким билүүдө?
  • - Кыртыштар жаңыланган сайын жана клеткалар бөлүнүп көбөйгөн сайын, бул маалыматты жаңы клеткаларга ким, кантип копиялоодо?

Дагы канчалаган бет созууга мүмкүн болгон бул суроолордун баары бизди улуу акыл жана илим ээси Жаратуучубуздун бар экенине алып барат. ДНК «...Бүт нерсени «бекем жана өз ордунда жасаган» Аллахтын чеберчилиги...» (Немл Сүрөсү, 88). Куранда Аллах адамдын жаратылышындагы тартиптүүлүктү мындайча билдирет:

Оо инсан, сени Улук Раббиң жөнүндө (туура ойлонуудан) эмне алдап койду? Ал сени жаратып, келбетиңди келиштирген эле. Жана Ал сени Өзү каалаган сүрөттө калыптандырган. (Инфитар Сүрөсү, 6-8)

DNA'daki Bilgi Hazinesi Hayali Evrim İddialari ile Açiklanamaz

DNA molekülü Dünya üzerindeki her canlı için "okunması gereken" bir eserdir, bu bilgiler olmaksızın ne bir hayvanın ne bir bitkinin ne de bir insanın hayat bulması mümkün değildir. Kol ve bacakların, gözün yapısı, beynin işleyişi, kalp ve damar sistemlerinin uyumu, savunma sistemi tümüyle DNA içerisindeki bilgi hazinesi kullanılarak çalışır hale gelebilir. Dolayısıyla, bir canlının varlığından söz etmek için, DNA molekülünün mevcut olması gerekir. Hücresinde DNA bulunmayan bir penguenden, kediden veya balıktan bahsetmek mümkün değildir.

Demek ki, canlılığın ilk yaratıldığı andan itibaren hücrelerinin içinde ömür boyu tüm vücut faaliyetlerini yönlendirecek bilgi hazinesinin de yerleştirilmiş olması gerekir. Evrim teorisinin iddia ettiği gibi yavaş ve aşamalı bir gelişim süreci ise söz konusu değildir. DNA molekülündeki bilgi hazinesi, Allah'ın insanlar üzerinde ve yeryüzünde tecelli eden rahmetinin açık bir delilidir. Yüce Rabbimiz Allah her canlının ihtiyacını en iyi bilendir. Kuran'da bir ayette şöyle buyurulmaktadır:

... O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan inşa ettiği (yarattığı) ve siz daha annelerinizin karnında cenin halinde bulunduğunuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp-durmayın. O, sakınanı daha iyi bilendir. (Necm Suresi, 32)

kitap
Bir Eserden Bahsedildiğinde, Tesadüf Kavramının Anlamı Kalmaz

Yazılı bir eser söz konusu olduğunda, akla hemen içerdiği bilgiyi tespit eden yazarın kim olduğu sorusu gelir. Tüm dünyada tanınan ve ilgi uyandıran bir eserin "kendi kendine" yazıldığını, "tesadüfler sonucu" meydana geldiğini iddia etmek söz konusu bile olamaz. Her kelimesinin her satırının, eserin yazarı tarafından kaleme alındığı konusunda herkes hemfikirdir. Hücrenin çekirdeğinde özel bir koruma altına alınmış DNA üzerindeki bilgi hazinesinin de, bir Sahibi ve Yaratıcısı vardır. Kuran'da, "De ki: 'Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz?'" (Mülk Suresi, 23) ayetiyle, insana her türlü özelliğini verenin ve yaratanın Allah olduğu bildirilmiştir.

Бир жандыктын бүт дене функциялары жөнүндө эмнелерге муктаж экенин түшүндүргөн бир эмгек жазылышы үчүн ал эмгектин ээси бул жандыктын дене түзүлүшүн бүт майда-чүйдөсүнө чейин билиши, атом жана молекула деңгээлинде клетка иш-аракеттеринин кандайча жүрөөрүн толугу менен билиши жана ымыркай кезинен өлгөнгө чейин өткөрө турган ар дооруна тиешелүү жеке муктаждыктарын өлчөө менен аныкташы зарыл. Раббибиз Аллах бул маалыматтардын жалгыз ээси жана адамды «бир эсеп-өлчөм менен калыпка салган». (Абаса Сүрөсү, 19)

Ошондой эле, бир эле адамдардын эмес, жер бетиндеги бүт жандыктардын; бактерия, вирус, курт-кумурска, аттар, өсүмдүктөрдүн да клеткаларында өздөрүнө тиешелүү ДНКлары бар экенин унутпаш керек. Баарынын ДНКсынын ичиндеги маалыматтар ал жандыктын дене түзүлүшүнүн детальдуу планын жана муктаждыктарына тиешелүү өзгөчө маалыматтарды камтыйт. Жер бетинде миллиондогон жандык түрү бар экенин эске алсак, анда бул маалыматтын көлөмү менен масштабын жакшыраак түшүнөбүз. Ар жандыкты эң башынан бүт муктаждыктарына жараша маалыматтар менен жабдыган жана бул маалыматты клеткаларынын ичине жайгаштырган, ар башка түрлөр үчүн башка башка ДНК тизмектерин жараткан – бул Улуу Раббибиз.

4 Алфавиттүү ДНК Тилинен 20 Алфавиттүү Протеин Тилине Которуу

Мурдакы бөлүмдөрдө айтылгандай, клетка ичиндеги маалымат банкы ДНКдагы A, T, G жана C тамгалары менен көрсөтүлгөн төрт химиялык база менен коддолгон. Бирок ДНКда жазылган бул маалыматты колдоно алуу үчүн 4 тамгалуу ДНК тилинен 20 тамгалуу протеин тилине которуу зарыл. ДНКдагы маалымат ушул которуу иши натыйжасында гана протеиндер үчүн бир маанини туюнтат. Атактуу химик проф. Уилдер Смит эки тил арасында котормо жасаган бир системанын татаалдыгына мындайча көңүл бурат:

Бир тилден башка тилге которууну компьтерде программалоо эң татаал нерселердин бири. Котормо канааттандырарлык деңгээдде болушу үчүн компьютерге кеңири масштабдуу жана абдан комплекстүү программаларды кылдаттык менен жүктөө керек. Америкалыктар орусчадан англисчеге автоматтык которуу жасоо үчүн миллиондогон доллар коротушкан. Жыйырма жылдык эмгектенүүдөн соң дагы эле көз-карандысыз сөздөрдү камтыган орусча текстти, машинанын иштешин тынымсыз көзөмөлдөгөн жакшы бир котормочу болбостон, англисчеге которо алчу бир машина жасалган жок. Фразаларды бир тилден башкасына машина менен которуу ушунчалык оор бир жумуш болгондуктан, машинанын алдын ала программаланышы баары бир жетишсиз болууда.71

Dört Harften Oluşan Çeşitlilik Bir Yaratılış Mucizesidir
rna

1. Metiyonin (amino asit)
2. t RNA
3. anti-kodon
4. m RNA
5. tRNA ayrılıyor

6. Peptid bağ oluşuyor
7. Prolin (amino asit)
8. Ribozom bir sonraki  üçlüye doğru hareket ediyor
9. İkinci peptid bağ oluşuyor

10. Sistein (amino asit)
11. Ribozom ilerliyor
12. Üçüncü peptid bağ oluşuyor
13. Arginin (amino asit)

Bu grafikte RNA kodlarını oluşturan ve 4 harfle (A-C-G-U) simgelenen nükleik asitler, 20 harfli protein diline çevriliyor. Taşıyıcı RNA'daki bilgilere dizilen amino asitler, birbirine bağlanarak hücre için gerekli bir protein oluşturuyor.

Vücuttaki 100 trilyon hücrenin her birinin çekirdeğinde bulunan DNA adlı molekül, insan vücudunun eksiksiz bir yapı planını içerir. Bir insana ait bütün özelliklerin bilgisi, dış görünümünden iç organlarının yapılarına kadar DNA'nın içinde özel bir şifre sistemiyle kayıtlıdır. DNA'daki bilgi, bu molekülü oluşturan dört özel molekülün diziliş sırası ile kodlanmıştır. Nükleotid (veya baz) adı verilen bu moleküller, isimlerinin baş harfleri olan A, T, G, C ile ifade edilirler. İnsanlar arasındaki tüm yapısal farklar, bu harflerin diziliş sıralamaları arasındaki farktan doğar. Bu, dört harfli alfabeden oluşan bir tür bilgi bankasıdır.

Бул жерден да көрүнүп тургандай, эки тил арасында кемчиликсиз жана туура бир котормо жасоо техникалык бир программа аркылуу мүмкүн эмес көрүнүүдө. Ал эми ДНК тилинин протеин тилине кантип которулаары ДНКда алдын ала программаланган жана бул система миллиарддаган адамдын триллиондогон клеткасында кемчиликсиз иштөөнү улантууда. Канадалык илимпоз Дениз О'Лери болсо 4 тамгалуу ген тили менен 20 тамгалуу протеин тили арасындагы болушу күтүлгөн байланыш татаалдыгына мындайча токтолот:

Адам геному жөнүндө билгендерибиз төмөнкүлөр: гендерибиз комплекстүү комбинациялар ичинде бирге иштешет. Бизди жандуу кармаган ар клеткадагы процесстерди ишке ашырган механизмдер болгон таң калыштуу көп түрдүү протеиндерди жасоону башкарып жатып тынымсыз бир-бири менен сүйлөшүшөт. Иштин татаалдыгы гендердеги 4 курулуш материалы ордуна протеиндердин 20 курулуш материалы бар.72

Бирок кыйынчылык катары сүрөттөлгөн бул абалга карабастан, жер бетиндеги бүт жандыктарда ДНК тили менен жазылган коддуу рецепттер туура окулат, которулат жана колдонулат. Клетканын ичиндеги бул акыл жандыктарды жараткан жана мээрими менен жаратууну уланткан, бүт нерсенин ээси жана өкүмдары болгон Улуу Раббибизге тиешелүү. Куранда мындайча билдирилет:

Раббиңдин Улуу ысымын тасбих кыл, Ал жаратты, «бир тартип ичинде калып берди». (Аъла Сүрөсү, 1-2)

(Аллах) Аны эмнеден жаратты? Бир тамчы суудан жаратып, аны «бир эсеп-өлчөм менен калыпка салды.» (Абаса Сүрөсү, 18-19)

Булактар

66. David S. Goodsell, Our Molecular Nature, Springer-Verlag, New York, 1996, s. 36.

67. Denyse O'Leary, By Design or By Chance?, Castle Ovay Books, Kanada, 2004, s. 173.

68. A. E. Wilder-Smith, The Natural Sciences: Know Nothing of Evolution, T. W. F. T. Publishers, ABD, ss. 78-79.

69. Richard Milton, Shattering the Myths of Darwinism, Park Street Press Rochester, ABD, 1992, s. 170.

70. M. Eden, "Inadequacies of Neo-Darwinian Evolution as a Scientific Theory," Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution, Wistar Institute Press, Philadelphia, 1967, s. 11.

71. A. E. Wilder-Smith, The Natural Sciences: Know Nothing of Evolution, T. W. F. T. Publishers, ABD, s. 97.

72. Denyse O'Leary, By Design or By Chance?, Castle Ovay Books, Kanada, 2004, s. 55.

7 / total 15
You can read Harun Yahya's book Дарвин Днкны Билгенде online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."