Дарвин Днкны Билгенде

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
9 / total: 15

7- Бөлүм Дүйнөнүн Эң Алдыңкы Копиялоо Технологиясы

Күнү-түнү, сизге эч сезилбестен, жашооңуз толук кандуу уланышы үчүн клеткаларыңызда кереметтүү бир кылдаттык жана жоопкерчилик сезими менен сансыз процесс ишке ашат. Бул процесстердин бири адамдын өрчүшүн, кыртыштарынын оңдолушун камсыз кылган клетка бөлүнүшү. ДНКнын копиялана алуу касиети урматында клеткалардын бөлүнүп көбөйүшү, жабыркаган кыртыштардын оңдолушу жана бул кезде ар жаңы клеткага генетикалык маалыматтын берилиши мүмкүн болот.

Адам денесиндеги бүт клеткалар бөлүнүп көбөйөт. Ар бөлүнүү учурунда клетка ядросундагы ДНКнын копиялануу жумушу адамды таң калтыра тургандай кемчиликсиз бир уюшкандык жана дисциплина ичинде ишке ашат. Адам денеси бир клеткадан экиге бөлүнөт жана бул бөлүнүү 2-4-8-16-32... катышы менен көбөйүшүн улантат. Клетка бөлүнүп жатканда жаңы клетка үчүн ДНКнын бир копиясын алуу керек болот. ДНК клетка бөлүнүшүнөн бир аз мурда өзүнүн бир копиясын чыгарат жана муну жаңы клеткага берет.

Клетканын бөлүнүшүнө жасалган байкоолор боюнча, клетка бөлүнөөрдөн мурда белгилүү бир чоңдукка жетиши зарыл. Бул белгилүү чоңдуктан өткөндө болсо бөлүнүү процесси программаланган негизде башталат. Клетканын формасы бөлүнүүгө ыңгайлашып чоюлуп баштаганда, ДНК да өзүн копиялайт.

Мунун мааниси мындай: клетка бир бүтүн катары бөлүнүү «чечимин алууда» жана клетканын ичиндеги бөлүктөр бул бөлүнүү чечиминин негизинде ишке киришишүүдө. Клетканын мындай коллективдик бир ишти жасай ала турган жөндөмгө өз башынча ээ болбошу анык. Бөлүнүү процесси Аллахтын буйругу менен башталат жана ДНК баш болуп клетканын бүт бөлүктөрү ошого жараша кыймылдашат.

Ичинде 3 миллиард тамгалык бир маалымат банкы бар ДНК молекуласы спираль формасындагы бир тепкичке окшошот. Копиялоо иши башталганда алгач «ДНК геликаз» аттуу энзим керектүү жерге келет жана ДНКнын спираль формасын бир сыдырма сыяктуу ачып баштайт. Мунун натыйжасында ДНКнын спираль абалында бир-бирине оролгон колдору бөлүнөт. «ДНК геликаз» дайыма өз убактысында кызматында жана өз милдетин кемчиликсиз, адашпастан жана ДНКга эч зыян тийгизбестен аткарат.

dna kopyalama

1. Kopyalama çatalı
2. DNA polimeraz
3. Astar RNA
4. Primaz

5. Okazaki parçacıkları yapılıyor
6. DNA ligaz
7. DNA polimeraz
8. Kopyalanmanın yönü

A) Helikazlar DNA sarmalını çözerler.
B) Tek-şerite bağlanan proteinler, çözülen DNA'yı sabitlerler.
C) Öncü şerit sürekli olarak DNA polimeraz tarafından oklar yönünde sentezlenir.
D) Primaz enzimi, kısa bir astar RNA şeridi sentezler. Bu şerit daha sonra, DNA polimeraz tarafından genişletilir.
E) DNA ligaz, parçaları büyüyen şeritle birleştirir.

DNA kopyalanmasındaki tüm elemanlar, Allah'ın emri ile hareket etmekte, Allah'ın kendilerine verdiği yetenek ile, böylesine kusursuz ve insan yaşamı için hayati bir işlemi gerçekleştirebilmektedirler.

ДНК молекуласы эми эки катарга бөлүнгөн болот. Эмки кезек «ДНК полимераз» энзиминде. Бул энзимдин кызматы ДНКнын экиге бөлүнгөн колдорун жаңы бир катар менен толуктоо. Бул үчүн ДНКнын ар бир катарын түзгөн ар маалыматтын тушуна туура келген маалыматты таап алып келет. Бул абдан кереметтүү жагдай. Атомдордон турган, аң-сезими жана акылы жок бир энзим ДНКнын жарым колун толуктоо үчүн керектүү маалыматтарды аныктап, аларды клетка ичиндеги тиешелүү жерлерден алып ордуларына жайгаштырууда. Бул жумуш учурунда кичинекей да ката кетирбей, 3 миллиард тамганы бир-бирден эң туура аныктап толуктоодо. Бул кезде башка бир полимераз энзими болсо ДНКнын экинчи жарымын ушул сыяктуу толуктайт. Булардын баары болуп жатканда, ДНК спиралынын бөлүнгөн эки бөлүгү бир-бирине кайра оролуп калбашы үчүн «спиралды кармоочу энзимдер» ДНКны учтарынан кыймылдатпай кармап турушат.

Ошентип эки ДНК катарынын тең экинчи жарымы ошол жердеги даяр материалдар менен толукталат жана эки жаңы ДНК молекуласы өндүрүлгөн болот. Операциянын ар баскычында энзим деп аталган жана өнүккөн роботтор сыяктуу иштеген адис протеиндер кызмат кылат. Өзгөчө бул баскычтар учурунда ишке ашкан, өзүнчө бир китеп темасы боло тургандай кенен, көптөгөн абдан комплекстүү процесстер бар.

dna kopyalama

1. Adenin
2. Sitozin
3. Timin
4. Guanin

5. Inşa Edilen Yeni Şerit
6. Yeni Bazlar
7. DNA çifte sarmalı
8. DNA çözülüyor

Hücrenin şekli bölünmeye uygun olarak yayvanlaşmaya başlarken, DNA da kendini kopyalar. Hücre bir bütün olarak bölünmeye "karar verir". Hücrenin içindeki tüm parçalar, bu bölünme kararına uygun olarak hareket eder. Hücrenin böylesine kollektif bir işi başaracak yeteneğe, kendi başına sahip olmadığı açıktır. Bölünme, kopyalama işlemlerinin her aşaması, herşeye hakim olan Yüce Allah'ın emri ile başlar ve gerçekleşir. (sağda)

Копиялоо учурунда келип чыккан жаңы ДНК молекулалары көзөмөлдөөчү энзимдер тарабынан көп жолу текшерилет. Кетирилген бир ката болсо (мындай ката абдан маанилүү болушу мүмкүн), ылдам аныкталат жана оңдолот. Катасы бар код жулунуп ордуна туурасы алып келинет жана жабыштырылат.

ДНКнын түзүлүшүн ачкан илимпоздор Жеймс Уотсон менен Фрэнсис Крик 1950-жылдары «Кемчиликсиз биологиялык принцип» деп атаган копиялоо процессин абдан жөнөкөйлөтүшкөн эле. Бирок учурда ДНКнын өзүн копиялашынын илимпоздорду айран-таң калтырган комплекстүүлүктө экени белгилүү болду. ДНКнын эң кичинекей катарын копиялоо үчүн да жыйырма түрдүү протеин менен энзим сөзсүз болушу зарыл.88 Проф. Вернер Гитт копиялоодогу кемчиликсиздикке мындайча токтолот:

ДНК ушундай бир түзүлүшкө ээ; клетка экиге бөлүнгөн сайын ДНК да өзүн копиялайт. Бөлүнгөн клеткалардын экөө тең бөлүнүү жана копиялоо процессинен соң сөзсүз бирдей генетикалык маалыматка ээ болот. Бул копиялоо кемчиликсиз.89

dna kopyalama

DNA'nın kopyalanabilme özelliği sayesinde hücrelerin bölünerek çoğalması, yıpranan dokuların onarılması ve bu esnada her yeni hücreye genetik bilginin aktarılması mümkün olur.

ДНК копияланышындагы эң кереметтүү тараптардын бири – булардын баарын атомдордон турган молекулалардын аткарышында. Аң-сезимсиз атомдордун биригишинен пайда болгон энзимдер ДНК спиралынын кем жагын аныктап, кем нерселерди тиешелүү жерлерде табат жана эң ылайыктуу жерлерге кошуп кереметтүү иш-аракеттерди жасашат. Аң-сезимсиз, акылы жана илими жок кичинекей нерселердин мынчалык комплекстүү, илим, аң-сезим жана акыл талап кылган иштерди кемчиликсиз жасашы Аллахтын теңдешсиз жаратуусун көрсөтүүдө. Булардын баары Аллахтын буйругу менен кыймылдашып, Аллах аларга берген жөндөм менен мынчалык кемчиликсиз жана адам жашоосу үчүн өтө маанилүү бир ишти аткарышууда. Аллах Куранда адамдын жаратылышындагы тартипти мындайча билдирет:

Адам «өз башымча жана жоопкерчиликсизмин» деп ойлойбу? Өзү куюлган маниден бир тамчы суу эмес беле? Анан бир алак (эмбрион) болду, анан (Аллах аны) жаратты жана бир «көрктүү калып берди.» Ошентип андан эркек жана аял кылып жуп жасады. (Кыямат Сүрөсү, 36-39)

Копиялоодогу Теңдешсиз Ылдамдык

ДНК копияланышы учурундагы бүт бул иштер ушунчалык бат жасалат; мүнөтүнө 3.000 баскычтуу нуклеотид өндүрүлүп, секундасына болсо 50 база жубу копияланат.90 Бул кезде бүт баскычтар жооптуу энзимдер тарабынан кайра кайра текшерилет жана керектүү оңдоолор жасалат.

ДНКнын копиялоо ишинин канчалык чоң ылдамдыкта жасалаарын жакшыраак түшүнүү үчүн төмөнкү маалыматтар жардамчы болот: бир клетканын бөлүнүшү 20-80 мүнөткө созулат жана бул кезде ДНКдагы маалымат да копияланып көбөйтүлүшү зарыл. Б.а. ДНКдагы 3 миллиард маалымат 20-80 мүнөт арасында эч ката, унутуу же кемчилик кетирилбестен копияланышы керек. Бул бир китепкана толо маалыматтын же 1.000 китептин же бир миллион беттик тексттин ушунчалык кыска убакытта, эч ката жана кемчиликсиз копияланышындай кереметтүү окуя. Болгондо да бул ишти жасагандар – технологиялык каражаттар, жогорку технологиялуу ксерокопия машиналары эмес, кээ бир атомдордун бир-бирине уланышы менен түзүлгөн энзимдер.

Чоң ылдамдык менен өндүрүлгөн жаңы ДНК молекуласында сырткы таасирлер натыйжасында кадимки шарттарга салыштырмалуу көбүрөөк ката кетиши ыктымал. Бул жолу клеткадагы рибосомалар ДНКдан келген буйрукка ылайык ДНК оңдоо энзимдерин өндүрүп башташат. Ошентип ДНК өзүн-өзү коргоого алган болот.

Клеткалар да адамдар сыяктуу туулат, көбөйөт жана өлөт. Бирок клеткалардын өмүрү алар түзгөн адамдын өмүрүнөн бир топ кыска. Мисалы алты ай мурда денеңизди түзгөн клеткалардын бүгүн көпчүлүгү өлгөн. Бирок өз убагында бөлүнүп ордуна жаңыларын калтырган үчүн сиз азыр өмүрүңүздү улантып жатасыз. Ошондуктан клеткалардын көбөйүшү, ДНКнын копияланышы сыяктуу окуялар адамдын өмүрү үчүн кичинекей да ката болбошу керек болгон өтө маанилүү процесстер.

Бул жердеги таң калыштуу бир жагдай – бул ДНКнын өндүрүшүн да камсыз кылган, түзүлүшүн да текшерген бул энзимдердин кайра эле ДНКда жазылган маалыматтарга жараша, ДНКнын буйрук жана көзөмөлүндө өндүрүлгөн протеиндер болушу. Бул жерде бир-бири менен өтө тыгыз байланыштуу кереметтүү бир система бар; мындай бир системанын баскыч баскыч ишке ашкан кокустуктар менен мындай абалга келиши эч мүмкүн эмес. Себеби энзим болушу үчүн ДНК болушу, ДНК болушу үчүн болсо энзим болушу, экөө болушу үчүн болсо клетка бүт органеллдери менен бирге толугу менен бар болушу керек.

Бул жерге чейин кыскача каралган маалыматтардан да көрүнүп тургандай, денеңиздеги бүт бөлүктөр өз милдеттерин кемчиликсиз жана ийгиликтүү аткарышууда. Аллах эң чоңунан эң кичинесине чейин сансыз атомду жана молекуланы өмүрүбүздү толук кандуу улантышыбыз үчүн кызматыбызга берген. Аллах бир аятта мындайча кабар берет:

... Шексиз, Аллах адамдарга (чексиз) жакшылык кылуучу. Бирок адамдардын көпчүлүгү шүгүр кылышпайт. (Момун Сүрөсү, 61)

Ар клетка бөлүнгөн сайын ДНКнын бир копиясы алынышы керек экенин ойлонгон, ДНКнын эң ыкчам жана эч катасыз копияланышын башкарган, кетирилген каталардын ыкчам оңдолушу үчүн укмуштуу бир уюштурууну жасаган күч, акыл, эрк жана илим кимге тиешелүү? Мынчалык комплекстүү жана кемчиликсиз бир тартипти кокустан түзүлгөн деп айтуу акылга да, логикага да эч туура келбейт. Ааламдагы бүт атомдорду жана керектүү бүт шарттарды аткарсаңыз, ДНКнын копияланышын жасаган системаны кокустан пайда кыла албайсыз. Мынчалык кемчиликсиз бир системаны жараткан жана миллиондогон жылдан бери жаратууну уланткандын чексиз илим, акыл жана кудурет ээси Аллах экени айдан ачык. Бул чындык бир Куран аятында мындайча билдирилет:

Асмандардагы жана жердегилердин баары Аллахтыкы. Аллах бардык нерселерди курчап турат. (Ниса Сүрөсү, 126)

Копиялоо Каталарынын Оңдолушу

Бир клетка бөлүнгөндө, хромосомалар өздөрүн копиялап жатканда кээде каталар пайда болот. Генетикалык маалыматтагы каталардын кийинки урпактарда чогулуп көбөйүшүнүн алдын алуу үчүн ар жандыкта бул каталардын көпчүлүгүн аныктап оңдоочу бир механизм бар. Эгер бул механизм болбогондо, жандыктардын генетикалык түзүлүшү бузулмак, жана ал түр тукум курут болушу мүмкүн эле.

Мындай каталарды азайтуу үчүн клетка ошол эле учурда оңдоочу кызматын аткарат. Бирок бул оңдоодон соң да бир эки ката калышы мүмкүн. Бул каталар анчалык олуттуу эмес. Клеткадагы мындай көзөмөл механизми урматында копиялоо учурунда бир миллиарддан бир менен жүз миллиарддан бир арасында абдан төмөн бир ката үлүшүнө жетишилет. Жүз миллиарддан бир катаны 50 миллион бет текстте кетирилген бир даана катага окшотууга болот. 50 миллион бетти болсо 100 профессионалдуу жазгыч өмүр бою эч тынымсыз жазганда гана араң жазып бүтө алат.91 Ядролук физик Жеральд Л. Шредер клетканын ичинде сапат көзөмөл системасындагы акылга мындайча көңүл бурат:

Бул системадагы акыл абдан усталыкта. Мен бир протеиндин бир спиралды ачууну кантип үйрөнгөнү жөнүндө же ДНК полимераздын кантип пайда болгону, же ишке аралашышы керек экенин кантип билээри жана туура базаны таап кантип уланаары жөнүндө гана айтып жаткан жокмун. Буларда бир сыйкырчылык көрсөтмөсүн элестеткен жана түшүндүрүүнү талап кылган кереметтүү нерселер бар. Бирок менин «абдан акылдуулук менен» деген сөзүмдүн мааниси мындай: ар жаңы копияланган катар копияланган катарына спираль абалында туташат жана мунун урматында сапат көзөмөлүнөн жооптуу протеиндер жаңы копияланган катарды баштапкыдан (оригиналдан) келгенге түз салыштырып текшерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Абдан эстүүлүк менен! Эгер жаңы пайда болгон эки катар бир-бирине туташканда жана эки баштапкы катар да баштапкы абалына кайра кайтканда, жасалчу сапат көзөмөл системасы бир топ оор жана бир топ натыйжасыз болмок.92

Апачык көрүнүп тургандай, ДНКда жана ДНК буйруктары менен иштеген бүт системаларда эч бир кокустук менен түшүндүрүүгө мүмкүн эмес таң калыштуу акылдуу, чаралуу окуялар ишке ашууда. Булардын бир тартип менен программаланышын болсо бүт нерсени билүүчү, бүт нерсени башкарган бир Жаратуучунун бар экени менен гана түшүндүрүүгө болот. Бул Жаратуучу мээрими менен бизге жашоо берген, илими менен бүт нерсени ороп курчаган Улуу Аллах.

dna onarımı

1. Hasar onayı için, özel bir protein DNA'yı inceler.
2. Özel bir protein, hasarlı kısmın bir tarafını keserken, bir enzim de diğer tarafı keser.
3. DNA'nın hasar yeri, özel bir enzim tarafından gevşetilip açılır.
4. Bir başka protein, çözülen DNA'yı sabit tutabilmek için, sağlam şerite bağlanır.
5. Hasarlı DNA

DNA onarımı esnasında, birçok protein görev alır. Bunların her biri olağanüstü bir iş birliği, kusursuz bir uyum ile hareket eder.

Өтө Маанилүү Кызматка Ээ ДНК Энзимдери

Энзимдер бир реакцияга таасир бергенде, бир топтун жогорудан ылдый тоголонушу менен төмөндөн жогору тоголонушу арасындагы айырмага окшош бир таасир берет. Энзимдер биохимиялык реакцияларды миң эседей ылдамдата алышат.93 Адам клеткасынын ичинде 3.500дөн ашуун энзим бар. Булардын бир же бир нечесинин кем болушу болсо клетка ичиндеги иш-аракеттердин толугу менен башаламандыкка учурашына себеп болот. Бул болсо клетканын талкаланып бузулушуна, б.а. жандуулуктун жок болушуна алып келет (тереңирээк маалымат үчүн караңыз: Harun Yahya, Hayat Boyu Çalışan Mucize Makine: Enzim (Өмүр бою иштеген керемет машина: энзим)).

ДНК энзимдеринин эң негизги кызматтарынын бири – бул ДНК молекуласынын копияланышына көмөкчү болуу. Бир энзим молекуласын башка протеин молекуласынан айырмалаган жалгыз айырма – анын үч өлчөмдүү формасы. Эгер энзимдер анын өзгөчөлүктөрүн аныктаган мындай атайын үч өлчөмдүү формага ээ болбогондо, клетка ичиндеги процесстер, мээден органдарга жиберилген маалыматтар жана клетка ичиндеги көзөмөлдөр болмок эмес, натыйжада клеткаларды жашатуу үчүн керек болгон көп процесстер жасала алмак эмес. ДНКнын копияланышы учурунда каталарды оңдоочу энзимдердин болбошу да тиешелүү гендин функциясын жоготушуна же каталуу өндүрүш жасап ракты башташына себеп болушу мүмкүн эле.

ДНК Копияланышында Кызмат Кылган Энзимдер

* ДНК Спиралын Сыдырма Сыяктуу Ачуучу: ДНК Геликаз

DNA helikaz

DNA helikaz

Жогоруда да айтылгандай, копиялоо иши башталганда, алгач «ДНК геликаз» аттуу энзим тиешелүү жерге келет жана ДНК спиралын бир сыдырмадай ачып баштайт. Мунун натыйжасында ДНКнын спираль формасындагы бир-бирине оролгон колдору бөлүнөт. ДНК геликаз секунда сайын 1.000 нуклеотид жубун ача алуу жөндөмүнө ээ.

ДНКнын колдору бөлүнгөндө, колдор бир-бирине оролушуна тоскоол болуу үчүн «спиралды кармоочу энзимдер» эки колду тең кармап турушат.

ДНК геликаз сыдырманы ачып жатып, бир чекитте кокустан токтойт. Токтогон чекиттер – бул керектүү маалыматтын чектери. Энзимдер маалыматтын каерден башталып каерден бүтөөрүн билген сыяктуу чоң бир усталык менен кыймыл-аракет кылышат.

* Жаңы ДНК Катарларын Өндүрүүчү: ДНК Полимераз

DNA polimeraz

DNA polimeraz

Кезек «ДНК полимераз» энзиминде. Бул энзимдин кызматы болсо – жогоруда айтылгандай, ДНКнын экиге бөлүнгөн колдорун экинчи бир кол менен толуктоо. Бул үчүн ДНКнын бир колун түзө турган, ар маалыматтын тушуна ылайыктуу маалыматты таап алып келет.

ДНК полимераз жаңы катарларды кемчиликсиз толуктай турган абалда өндүрөт. Мурдакы катардагы цитозин дайыма жаңы катарда гуанин менен жупташат. Аденин болсо дайыма тимин менен жана тимин болсо аденин менен жупташат. Бирок укмуштуу ылдамдык менен ишке ашкан бул жупташуу учурунда кээде бир канча ката кетет. Мисалы, ДНК полимераз адениндин тушуна бир жерде тиминди эмес, гуанинди жайгаштырат. Мындай катачылыктар кээде өтө кооптуу болот. Мисалы, гемоглобиндин түзүлүшүндөгү алтынчы аминокислота эгер «валин» деп аталган башка бир аминокислотага алмаштырылса, протеинде жипчелер пайда болот жана эритроциттердин оролушуна тоскоол болуп, «орок клетка анемиясы» деп аталган ооруга жол ачат.94

Базалардын жупташуу учурундагы химиялык тандоочулугу ушунчалык күчтүү болгондуктан, 100.000 базада бир катага гана уруксат берилет. Мындан тышкары, ДНК полимераз да каталарга абдан сезгич. Эгер туура эмес бир база жупташуусу болсо, ошол замат жок кылынат жана ордуна туура база жайгаштырылат. ДНК полимераз жумушун бүткөн соң башка бир оңдоочу энзим жаңы түзүлгөн ДНК катарында ката калып калбаганын текшерет.

* Каталарга Карата Абдан Сезгич: ДНК Нуклеаз

Бул энзим бир редактор (текстти оңдоочу киши) сымал ДНКдагы катаны аныктайт жана ката тамганы чыгарып таштайт. Бирок мунун натыйжасында ДНК спиралында бир боштук пайда болот. Бул көйгөй менен болсо башка бир энзим алектенет.

* ДНКдагы Үзүктөрдү Оңдоочу: ДНК Лигаз

ДНК нуклеаз аныктаган туура эмес жерди алып таштаганда, ДНК спиралында жаралган боштук «ДНК лигаз» аттуу энзим тарабынан оңдолот. Эң аягында алынган кемчиликсиздик урматында миллиард нуклеотидде болгону бир катага жол берилет. Бул ката үлүшү компьютерлердин көзөмөлүндөгү кандайдыр бир маалымат системасынын эсе эсе өйдө. Миллиардда бир ката миңдеген китепти копиялап жатып бир гана ката кетирүү маанисине келет.95 Бул чоңдук көзгө көрүнбөгөн бир жерде канчалык кереметтүү бир көзөмөл механизмасы бар экенин бизге көрсөтөт.

* ДНКнын Түйүн Болбостон Чечилишин Камсыздоочу: Топоизомераз

ДНК катарлары өз узундугунан миңдеген эсе кичине жерлерде пакеттелген. ДНК бул кичинекей жерде кыймылдап жатканда, бул формасынан улам көп маселелерге кабылат. Мисалы, ДНК спиралы андагы маалыматты окуу үчүн ачылып жатканда, төмөн жактагы аймактар барган сайын тыгыздашат жана пайда болгон бул басым сырткы чыгарылышы зарыл. Бул бир жипти түзгөн жипчелерди бир-бирден тартып алууга окшошот. Мындайда жиптин ылдый тарабында башаламандыктар болот. Клетка бөлүнүп жатканда да мына ушундай көйгөйдүн чоңу болот. Клетка бөлүнөөрдүн алдында ядродо ДНКнын 46 катарынан эки копия болот. Ар бир катар алгач жазылып (бөлүнүп), анан бөлүнүп бала клеткаларга кетиши керек.96

Топоизомераз деп аталган ДНК энзимдери клетка үчүн ири масштабдагы бул көйгөйдү чечишет. Бир топоизомераз ДНК спиралынын бир катарын бөлүп, ДНКнын жазылышын жана жумшарышын камсыз кылат. Ошентип ашыкча катуу оролуудан келип чыккан басым жумшартылган болот. Бул катар кийинчерээк бириктирилет жана жуп спираль мурдакы абалына кайтат. Бул иштердин баары абдан кылдаттыкты талап кылат. Аллахтын мээрими менен бүт бул системалар бизге сезилбестен, кызматтарын кемчиликсиз аткарышат жана ДНК спиралдарында сакталуу турган генетикалык маалыматты коргошот.

ДНК Менен Энзимдердин Кемчиликсиз Кызматташтыгы

dna enzimleri

1. Topoizomeraz
2. Orijinal DNA Sarmalı
3. Kopya DNA SArmalı
4. Helikaz

5. Polimeraz
6. Ligaz
7. Polimeraz

Бул процесстер адам денесиндеги 100 триллион клетканын ар биринде, күн сайын орточо 20.000 жолу ишке ашууда.97 Ар энзим качан, каерде болушу керек экенин, кайсы этапта кийлигишиши керек экенин билет. Ар энзимдин кезеги белгилүү. Ар бири өз ара эмгек бөлүнүшүнө кемчиликсиз бир координация ичинде моюн сунушат. Бул системада кичинекей бир кемчилик, кечигүү болбойт. Антпесе ДНК ишке жарабас бир молекула жыйындысына айланат жана денеде олуттуу зыяндарга жол ачышы мүмкүн.

dna enzimleri

1. Şeker
2. Fosfat
3. Adenin
4. Guanin
5. Sitozin

6. DNA polimeraz
7. DNA Helikaz
8. DNA Polimeraz
9. Sitozin
10. Timin

DNA'nın hem üretimini sağlayan hem de yapısını denetleyen enzimler, DNA'da kayıtlı olan bilgilere göre, DNA'nın emir ve kontrolünde üretilmiş proteinlerdir. Ortada iç içe geçmiş öyle muhteşem bir sistem vardır ki, böyle bir sistemin kademe kademe tesadüf eseri meydana gelmesi, hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü enzimin olması için DNA'nın olması, DNA'nın olması için de enzimin olması gerekir.

ДНК энзимдери эволюционисттердин кокустан жана баскыч баскыч пайда болуу пикирлерин толугу менен жок кылган жаратылуу мисалдарынын бири. Себеби ДНК копиялануу үчүн бул энзимдерге муктаж. Бирок бул энзимдерди түзгөн маалыматтар болсо ДНКда сакталган. Ошондуктан энзимдер пайда болушу үчүн ДНК, ДНК өмүрүн улантышы үчүн болсо энзимдер болушу шарт. Алигече бирөөсүнүн да пайда болушун түшүндүрө албаган эволюция теориясы үчүн эки комплекстүү түзүлүштүн бир учурда пайда болуу шарты абдан чоң бир маселе.

Эволюционисттер кабылган мындай чарасыздык эволюционист илимпоз Фред Хойл жана Чандра Викрамасингх тарабынан мындайча моюнга алынат:

... Жашоо кокус бир башталышка ээ эмес. Ааламдагы бардык маймылдарды бир-бирден жазуу машинасына отургузсаңыз жана бул маймылдар туш келди машинанын баскычтарын басышса, бул маймылдардын бирөөсүнүн да Шекспирдин бир эмгегин пайда кылышы такыр мүмкүн эмес. Ал тургай, тажрыйбада туура эмес эксперименттерди салуу үчүн талап кылынган акыр-чикир чакаларынын жетпеши себебинен да бул мүмкүн эмес. Бул жандуу заттарга да тиешелүү. Жашоонун жансыз заттан өзүнөн-өзү пайда болуу ыктымалдыгы үчүн 1 санынын жанына 40.000 даана нөл коюңуз. Жашоонун жансыз заттан өзүнөн-өзү пайда болуу ыктымалдыгы мына ушул сандан бирге барабар... Эгер адам социалдык ишенимдеринен улам же «илим эволюцияга ишениши керек» деген тенденциядан улам стереотиптүү абалга келбесе, бул жөнөкөй эсеп Дарвинди жана бүт теорияны көмүү үчүн жетиштүү деңгээлде ыктымалсыз бир сан. Бул планетада да, башкасында да эч кандай баштапкы бир аралашма жок эле жана жашоонун башталышы туш келди болгон эмес, демек белгилүү бир максатты көздөгөн бир акылдын натыйжасы.98

Мынчалык оор иштерди жасаган энзимдер аң-сезими, акылы бар жандыктар эмес. Демек чечим алуу, аларды аткаруу, алдын-ала пландоо, башаламандыктарга тоскоол болуу, кемчиликсиз бир тартип үчүн чара көрүү, каталарды аныктоо, каталарды оңдоо, түзөтүү сыяктуу аң-сезим жана акыл талап кылган кыймыл-аракеттерди бул аң-сезимсиз атом жыйындылары кантип жасашууда? Эволюционисттер артына жашынган «кокустук» түшүнүгү мынчалык комплекстүү бир механизм алдында бүт маанисин жоготот. Ошондуктан сокур кокустуктар жандуулуктун келип чыгышы жөнүндө эч бир илимий жооп боло албайт. Акылы жана абийири бар адамдардын баары сокур жана аң-сезимсиз кокустуктардын натыйжасында мынчалык аң-сезимдүү, пландуу процесстердин кезеги менен ишке ашпашын, кемчиликсиз жасала албашын кабыл алат. Куранда Аллахтын бар экенин жокко чыгаргандардын чындыктарга тирешиши мындайча билдирилет:

Алар: «Бизди сыйкырлоо үчүн эмне керемет (аят) алып келсең да, баары бир биз сага ишенбейбиз.» дешти. (Аьраф Сүрөсү, 132)

Бул системанын бүт элементтеринин кемчиликсиз абалда, бир заматта «пайда болгон» болушу зарыл экенин апачык чындык. Бул алар жаратылган деген мааниге келет. Адамдар түшүнө албай, окуп жатканда да оюн жыйнап толук аңдай албаган бул процесстер – Аллахтын каалоосу менен, аң-сезимсиз атомдор дайыма оңой гана жана ийгиликтүү аткарган кызматтар. Аллах Куранда мындайча буюрат:

Себеби Ал алгач жараткан, (кийин тирилтип) кайтаруучу. Ал абдан кечиримдүү, абдан сүйүүчү. Арштын ээси; Мажид (абдан Улуу). Каалаганынын баарын жасап-ишке ашыруучу. (Буруж Сүрөсү, 13-16)

Булактар

88. L. R. Croft, How Life Began, Evangelical Press, İngiltere, 1988, s. 37.

89. Werner Gitt, In the Beginning was Information, 3. baskı, Almanya, 2001, s. 90.

90. http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/D/DNAReplication.html

91. Lee M. Spetner, Not By Chance, Shattering The Modern Theory of Evolution, The Judaica Press Inc., 1997, ss. 38-39.

92. Gerald L. Schroeder, The Hidden Face of God, The Free Press, New York, 2001, s. 206.

93. http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme

94. David S. Goodsell, Our Molecular Nature, Springer-Verlag, New York, 1996, ss. 40-41.

95. David S. Goodsell, Our Molecular Nature, Springer-Verlag, New York, 1996, s. 42.

96. David S. Goodsell, Our Molecular Nature, Springer-Verlag, New York, 1996, ss. 39-40.

97. http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/D/DNArepair.html

98. Fred Hoyle, Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space, Simon & Schuster, New York, 1984, s. 148.

9 / total 15
You can read Harun Yahya's book Дарвин Днкны Билгенде online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."