Дарвин Днкны Билгенде

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
11 / total: 15

9- Бөлүм Адам Геному Долбоору Жөнүндө Дарвинист-Материалисттик Жаңылыш Ойлор

Геном – бир клетка же бир жандык ээ болгон генетикалык маалыматтардын жыйындысына берилген ат. Адам денесиндеги болжолдуу 100 триллион клетканын ар биринде кемчиликсиз орун алган ДНК молекуласындагы генетикалык маалыматтын анализин жасоо үчүн болжол менен 20 лабораторияда, жүздөгөн илимпоз, 10 жылдан ашуун эмгектеништи. «Адам геному долбоору» деп аталган жана 16 уюмдан турган эл аралык бир кеңештин башкаруусунда жүргүзүлгөн долбоордун максаты – адам клеткасындагы генетикалык маалыматтардын баарына аныктама берүү жана ДНКнын генетикалык тилде жазылган толук текстин окуу эле. Бул эл аралык долбоордун бөлүгү катары биологдор, химиктер, инженерлер, компьютер окумуштуулары, математиктер жана дагы көп тармактын адис илимпоздору адамдын дене өзгөчөлүктөрүн аныктаган бир биологиялык картаны чыгаруу үчүн эмгектеништи. Бүт бул аракеттерге карабастан, ДНК тизмегин жазуу (сактоо) технологиясы дагы эле абдан жай, жана бир эле адам хромосомасындагы ДНК тизмегин жазуу (сактоо) да чыгымы абдан жогору бир операция болууда. Адам геному долбооруна коротулган сумма болжол менен 2,7 миллиард долларды түзгөн.118 Бул сумма адамдын айга барып келиши үчүн коротулган акчадан көбүрөөк.

Адам ДНКсынын тизмегинин долбоору 2000-жылы аяктады. Бирок долбоордун акыркы вариантынын даяр болушу, каталардын оңдолушу жана боштуктардын толукталышы 2003-жылдын апрелинде мүмкүн болду. 13 жылга созулган Адам геному долбоорун Улуттук адам геному долбоору изилдөө институту, АКШ Энергия министрлиги жана Ден-соолук министрлиги координациялады. Адам геному долбоорунун максаттарынын кээ бирлери төмөнкүлөр:

* Адам геномундагы болжолдуу 30.000 генди аныктоо жана адамдын ген картасын чыгаруу.

* ДНКны түзгөн болжол менен 3 миллиард база жубунун тизилишин аныктоо.

* Алынган маалыматты изилдөөлөр үчүн колдонуу максатында маалымат банктарында сактоо.

* Алынган маалыматты анализ кыла алуу үчүн ыкма жана инструмент иштеп чыгуу.

* Гендер менен функциялары арасындагы байланыштардын табылышы.

* Гендердин хромосомаларда кантип бир бүтүн абалда иштээрин аныктоо.

* Генетикалык оорулардын негизин жана себептерин аныктоо.

Долбоордо колдонулган «ген картасы» ыкмасы – бул гендердин хромосомалардагы жайгашкан жерлерин көрсөтүлүшү. Ушундайча адам геномунун анатомиясы алынат. Көп гендердин жана башка генетикалык ишараттоочулардын бир-бирине салыштырмалуу бир хромосома бою тизилүү катарын картага салуу аркылуу бүт геном картасын чыгарууга болот. Генетикалык картага салуу геномдун математикалык анализи деген ат менен да белгилүү жана гендердин хромосомалардагы абалдарын табууда бир катар татаал статистикалык анализдер колдонулат. Бул картага салуу негизи адам денесинин функцияларын билүү үчүн керек. Ошентип Адам геному долбоорунун эң негизги максаттарынын бири катары генетикалык оорулардын негизи менен себептерин аныктоону көрсөтүүгө болот. Бул долбоордон алынган маалыматтар менен 4.000дей ДНКдан келип чыккан оорулардын аныкталышы, натыйжада жакынкы келечекте риски бар генетикалык ооруларга арналган атайын дарыларды чыгаруу менен ген дарылоосунун мүмкүн болоору божомолдонууда.

Гендердин Көлөмү Комплекстүүлүк Көрсөткүчү Боло Албайт

insan

Genler bir kısım evrimcilerin iddia ettiği gibi bir komplekslik ölçüsü değildir. İnsanın 30.000 geni varken, pirinç bitkisinin 55.00 geni bulunması, bunun çok açık bir göstergesidir.

Адам геномунун көлөмү кээде оңой гана туура эмес жоромолдонууда. Адамдардын чымындан 25 эсе көп ДНКга ээ болушунун себеби – адамдардын бир топ чоң жана комплекстүү болушу эмес. Себеби генетикалык маалыматтын саны менен биологиялык жактан комплекстүү болуу арасында байланыш жок. Мисалы, бир клеткалуу Paramecium caudatum 8,6 миллиард нуклеотидге ээ. Бул адам геномунан эки эседен көбүрөөккө чоң бир сан. Белгилүү болгон эң кенен генетикалык маалыматка болсо 670 миллиард нуклеотид менен бир клеткалуу Amoeba dubia ээ.119

Адам геному долбоорунда иштеген илимпоздор гендердин функцияларын жана араларындагы байланышты түшүнүү этабынын али башындабыз деп айтышууда. Себеби алынган жыйынтыктар эч күтүлгөндөй чыккан жок. Мисалы, бир чычканда же буудайда да адамдан узунураак ДНК бар. Бул болсо ДНКнын узун болушу менен организмдин комплекстүүлүгү арасында дайыма түз байланыш боло бербешин көрсөтүүдө. Бул темага биофизик Др. Ли Спетнер мындайча кайрылат:

Кээ бир организмдердин хромосомалары башкаларынын хромосомаларыныкынан көбүрөөк ДНКга ээ. Орган комплекстүүлүгүн өлчөө үчүн геномдогу ДНК саны жакшы бир ыкма деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок бул такыр туура эмес. Адамдар кээ бир курт-кумурскалардан 30 эсе көбүрөөк ДНКга ээ болгону менен, адамдардагы ДНКдан эки эсе көбүнө ээ болгон курт-кумурскалар бар. ДНК көлөмү (саны) комплекстүүлүктү өлчөө үчүн ишенимдүү бир жол эмес.120

Башка жагынан, адамдын ген саны жөнүндөгү мурда алынган жыйынтыктардын да туура эмес экени аныкталган. Изилдөө башталганда илимпоздор адамда 50.000 менен 140.000 арасында ген бар деп болжогону менен, жасалган акыркы изилдөөлөрдө болгону 25.000 менен 30.000 тегерегинде ген аныкталган. Бул илим чөйрөлөрүн абдан таң калтырган. Адам геному долбоорун башкарган Фрэнсис С. Коллинс мындай дейт:

Адамдардын күтүлгөндөн аз гени бар экени аныкталды. Бул жерде ген деп белгилүү бир протеинди коддогон белгилүү бир ДНК тизмегинен сөз кылып жатам. Албетте, протеинди түзбөгөн РНК тизмектери да бар. Бирок бул аныктама боюнча, таң калаарлык абалда 30.000дей адам гени бар экени аныкталды. Бирок акыркы он беш жылдан бери 100.000 генден сөз кылып келгенбиз жана окуу китептеринде да ушундай жазылып келген. Бул бүт баары үчүн бир шок болду. Ал тургай кээ бирлери мындан катуу таасирленишти жана кайгыга түшүштү. Себеби адамдан мурда жөнөкөйүрөөк жандыктардын гендери да саналган эле жана мисалы, бир түр сөөлжандын 19.000, жапайы чөптүн 25.000 гени бар эле жана биз болгону 30.000 генге ээ элек. Андан да жаманы күрүч өсүмдүгүнүн генетикалык коду чечмеленгенде, 55.000 гени бар экени аныкталды. Бул эмне мааниге келет? Адамды жана күрүч өсүмдүгүн караган бирөө, албетте адам биологиялык жактан комплекстүүрөөк деп айтат. Бул жерде эч күмөн жок деп ойлойм. Анда, бир гана ген санына таянбаш керек. Андай болсо эмнелер болуп жатат?121

Бул жердеги кайгынын себеби мындай. Дарвинист илимпоздор көз-караштарын адам комплекстүүрөөк бир жандык, ошондуктан ген саны көбүрөөк деген логикага таяшкан. Бактерия (ачыткыч) клеткасында 6.000, мөмө чымынында 13.000, бир сөөлжан түрүндө 18.000, бир өсүмдүк түрүндө 26.000 ген болгонуна жараша, адам клеткасында, бир топ комплекстүү болушу себебинен, көбүрөөк санда ген болушу күтүлгөн. Бирок Адам геному долбоору догмалык бир логика болгон «организм комплекстүү болгон сайын ДНК жана ген саны көбөйөт» деген күтүүнү жокко чыгарган.

Ген сандары да, ДНК чоңдугу да эволюционисттер айткандай, бир «эволюция чынжырын» көрсөтпөөдө. Бирок эволюционисттер чынында аларга каршы болгон бул акыркы жетишкендиктерди бурмалоого жана «эволюциянын» далили сыяктуу көрсөтүүгө аракеттенишүүдө. Кээ бир медиа уюмдары болсо бул темада чала сабат болушу жана стереотипте болушу себебинен Адам геному долбоору «эволюцияга далил» чыгарды деп ойлошууда же ошондой көрсөтүүгө аракеттенишүүдө. Бирок долбоордон алынган илимий табылгалар дарвинизмге башка илим тармактары сыяктуу генетика тармагында да бүт эшиктерди жапты.

Эволюционисттердин Генетикалык Окшоштук Бурмалоосу

Адам геному долбоору менен адамзаттын ген картасы чыгарылгандан бери бул долбоордун жыйынтыктары бурмаланууда жана кээ бир эволюционист макала, тасмаларга материал болууда. Бул кабарларда шимпанзелердин гендери адам гендерине 98% окшош деп айтылууда жана бул эволюция теориясынын бир далили катары көрсөтүлүүдө. Чынында болсо бул сөздөрдүн эволюция көз-карашына эч салымы жок, тескерисинче булар бурмаланган жасалма далилдер.

Шимпанзе менен адам геномдору 98% окшош болсо да, мындан «адам 98% шимпанзе» деген жыйынтык чыгаруу акылсыздык. Себеби адамдын гени белгилүү санда башка бир топ жандыкка окшош. Мисалы, New Scientist журналында жарыяланган генетикалык анализдер боюнча, нематод сөөлжандары жана адам ДНКларында 75%дык бир окшоштук бар.122 Бирок бул адамдын 75% сөөлжан экенин көрсөтпөйт же экөөнүн арасында болгону 25%дык айырма бар деген мааниге келбейт. Мындай жыйынтыктар чыгаруунун логикасыздыгын кээ бир эволюционисттер да көрүшүүдө жана айтышууда. Мисалы профессор Стивен Жонс банан менен адам арасында 50%дык генетикалык окшоштук болууну көрсөтүүнүн адам 50% банан деген мааниге келбешин эскертүүдө. Себеби эки башка жандыктагы гендер бирдей болсо да, булардын толугу менен башкача иштеши мүмкүн экени да белгилүү. Мындан тышкары, гендердин кээде бирден көп функцияга тиешелүү болушу, кээде болсо бир функциянын бирден көп ген тарабынан башкарылышы гендер арасындагы математикалык айырмачылыкты абдан кеңейтүүдө.

Башка жагынан кээ бир протеиндерге жасалган анализдер болсо адамды бир топ айырмалуу жандыктарга жакын сыяктуу көрсөтүүдө. Кембридж университетиндеги изилдөөчүлөр жасаган бир эмгекте кургактыкта жашоочу жандыктардын кээ бир протеиндери салыштырылган. Таң калыштуу абалда болжол менен бүт мисалдарда адам менен тоок бир-бирине эң жакын тууган болуп чыккан. Кийинки эң жакын тууган болсо кескелдирик.123

Эволюционисттер «адам менен маймыл арасындагы генетикалык окшоштук» жөнүндө колдонгон башка бир мисал болсо адамда 46, шимпанзе менен гориллаларда болсо 48 хромосома болушу. Эволюционисттер хромосома сандарынын жакындыгын эволюциялык бир байланыштын көрсөткүчү дешет. Чынында болсо, эгер эволюционисттер колдонгон логика туура болгондо, адамдын шимпанзе менен бирдей жакындыкта бир тууганы болушу керек эле: «картошка». Себеби картошканын хромосома саны горилла жана шимпанзеники менен бирдей: 48. Башка жагынан жапайы коендун хромосома саны адамдыкы менен бирдей: 46.124 Бул мисалдар генетикалык окшоштук түшүнүгүнүн эволюция теориясына бир далил болбошун көрсөтүүдө. Себеби генетикалык окшоштуктар айтылган эволюция схемаларына туура келбөөдө, тескерисинче буларга толугу менен тескери жыйынтыктарды берүүдө.

Дарвинист медианын бул темада кылганы – бул маалыматтарды тандап колдонуп, алардын арасынан пропаганда материалын жасоо. Адам менен маймылдын орток бир атадан келгенин жактагандыктан, адам ДНКсы менен маймыл ДНКсы арасындагы окшоштукту алдыңкы планга чыгарышууда. Бирок эволюционисттердин он жылдардан бери уланткан 98%дык окшоштук пропагандасынын жараксыздыгын көрсөткөн кайра эле эволюционисттер тарабынан жасалган илимий изилдөөлөр да бар. Бирок булар бурмалоого таянган окшоштук көз-караштарынын тескерисинче, атайын кабар кылынбоодо же буларга абдан аз орун берилүүдө.

maymun

Eğer evrimcilerin iddia ettiği gibi, kromozom sayıları sözde evrimsel ilişkilere bir delil olsaydı, insanın şempanze ile aynı yakınlıkta bir akrabası olması gerekirdi: “Patates”. Çünkü patatesin kromozom sayısı goril ve şempanzeninkiyle aynıdır: 48.

CNN'дин интернет бетинде 2002-жылдын 25-сентябрында жарыяланган "Humans, chimps more different than thought" (Адамдар, шимпанзелер элестетилгенден бир топ айырмалуу) темалуу макалада бул изилдөөнүн жыйынтыктары мындайча кабар берилген:

Жасалган жаңы генетикалык изилдөө боюнча, адамдар менен шимпанзелер арасында бир кездерде элестетилгенден бир топ көп айырмалар бар. Биологдор көп убакыт бою шимпанзелер менен адам гендери 98,5% окшош деп жакташты. Бирок Калифорния технология институтунан бир биолог бул жума жарык көргөн эмгегинде гендерди салыштыруу үчүн колдонулган жаңы бир ыкманын адамдар менен маймылдар арасындагы генетикалык окшоштуктун 95% гана экенин баяндады. Бул изилдөө адам ДНК тизмегиндеги 3 миллион база жубунан 780.000 даанасын шимпанзелердики менен салыштырган бир компьютер программасына таянган. Мурдакы изилдөөчүлөр тапкандан көбүрөөк бир-бирине окшобогон бөлүм табылды жана ДНК базаларынын эң аз 3,9% айырмалуу экени аныкталды. Бул аны түрлөр арасында болжол менен 5% генетикалык айырмачылык бар деген жыйынтыкка алып барды...125

Англиялык илимий журнал New Scientist болсо муну 2002-жылдын 23-сентябрында интернет кабарында "Human-Chimp DNA Difference Trebled" (Адам-шимпанзе генетикалык айырмачылыгы үч эсеге чыкты) темасы менен кабарлады:

Адам менен шимпанзе ДНКлары арасында жасалган жаңы салыштыруулар боюнча, мурда элестетилгенден көбүрөөк айырмалуубуз. Көп убакыт бою эң жакын туугандарыбыз менен генетикалык түзүлүшүбүздүн 98,5% окшошоору жакталды. Эми мунун туура эмес экени аныкталууда. Чынында генетикалык түзүлүшүбүздүн 95%дан азыраак бөлүгүн бөлүшөбүз, шимпанзелер менен арабыздагы айырмачылык биз ойлогондон үч эсе көбүрөөк.126

Жыйынтык катары, геном долбоору эволюция теориясы пайдасына эч бир ачылыш чыгарган жок. Тескерисинче, жандыктар арасында ДНК жана ген түзүлүшүнө таянып, бир «эволюциялык жашоо дарагын» түзүүнүн мүмкүн эмес экенин ортого койду жана дарвинизмге чоң сокку берди. Жандыктардын ДНК коддору 19-кылымдан бери адамдардын аң-сезимине бир чындыктай сиңирилген «жашоо дарагынын» бир ойдон чыгарылган нерсе экенин апачык көрсөтүүдө.

Дарвинизмге эч далилсиз байланган топтордун негизги максаты – элге илимий жаңылыктарды сунуу эмес, дарвинизмди жайуу гана. Бирок дарвинизм пропагандасынын бүт таянычтары бир-бири артынан табылган илимий ачылыштар менен күн өткөн сайын ээрип жок болууда. Натыйжада барган сайын көп адамдар эволюция теориясынын идеологиялык себептер менен улантылган бир калп экенин түшүнүп, жаратылуу (Аллахтын жаратканы) чындыгы ылдам жайылууда. Куранда Аллах мындайча билдирүүдө:

Чындыкты батыл (жалган) менен жаппагыла жана чындыкты жашырбагыла. Силер (чындыкты) билип турасыңар. (Бакара Сүрөсү, 42)

Жок, Биз чындыкты батылдын үстүнө таштайбыз, ал (чындык) анын (батылдын) мээсин талкалайт. Бир карасаң, ал (батыл) жок болуп кеткен болот. (Аллахка карата) Мындай сыпаттаганыңар үчүн силерге азап болсун. (Анбия Сүрөсү, 18)

Илимпоздор Дагы Эле Жетиштүү Маалыматка Ээ Эмес

Адам геномунун эң таң калыштуу тараптарынын бири – бул дүйнөлүк масштабда илимпоздор ондогон жылдан бери изилдеп жатса да, генетикалык түзүлүш жөнүндөгү маалыматтарынын дагы эле жетишсиз болушу. Алдыңкы лаборатория технологиясы менен компьютерде анализ ыкмалары натыйжасында Celera фирмасындагы илимпоздор 26.500 адам генин аныктаган жана 13.000дейинин ордун болжол менен белгилешкен. Адам геному долбоору болсо башкача бир ыкма менен жалпы 31.778дей адам гени бар деп болжогон. Бул эки ыкма көрсөткөндөй, адамдар 30.000 менен 40.000 арасында генге ээ. Адам гендеринин комплекстүү түзүлүшү себебинен так санын аныктоо көп мүмкүн эмес.

dna

1. DNA sarmalı
2. DNA şeridi  (Bazların Dizilimi)

3. Bilinen Dizilim
4. Bilinmeyen Dizilim

On yıllardır yapılan araştırmalara rağmen, bilim adamları DNA gibi bir sistemin nasıl ortaya çıktığını açıklayamamaktadırlar. Hiç kuşkusuz DNA, Yüce Rabbimiz'in hücrede tecelli eden ilminin örneklerindendir.

Адам геному долбоорунун божомолдору боюнча, ДНКнын протеин өндүрүшүнө тиешелүү буйруктарды коддогон бөлүктөрү колдорундагы ДНК тизмегинин 5%ынан азын түзүүдө. Генетикалык маалыматтын калган бөлүгү болсо генетикалык көзөмөл аймактарынан, хромосомалар менен байланыштуу маанилүү өзгөчөлүктөрдөн жана али эмне экени билинбеген ДНК бөлүктөрүнөн турат.127 Булардын баары адамдын генетикалык маалыматын толук түшүнүүдөн мурун дагы канчалаган көп изилдөө жасоо керек экенин көрсөтүүдө.

Илимпоздор генетикалык механизмдин кандайча иштешин аныктоого аракет кылып жатып, мынчалык кемчиликсиз бир системанын кантип пайда болгонун түшүндүрө алышпоодо. Harper's Magazine журналынын 2000-ж. санында «Геномдон кабарлар» темасында Arthur Cody генетикалык маалымат ичиндеги операциялардын бир «стимулдоо» процесстери экенин сүрөттөгөн соң мындай суроолорду узатат:

Стимулдоочуну стимулдаган ким? Эч ким билбейт. Эч ким чыгара турган бир теория да жок... «Стимулдоо» кызыктуу бир биологиялык кубулуш, иштин кантип ишке ашканын түшүндүрбөйт. Гомеотикалык генди (эмбрион өрчүшүн жөнгө салган ген) ишке кириштирген (кыймылдаткан) эмне? Чыныгы же теориялык эч бир жооп жок... Эч ким жоопту билбейт, жоопту кантип издеш керек экени жөнүндө да эч пикирлери жок... Бул процесс менен байланыштуу бүт баары толугу менен түшүнүксүз.128

Бул жерде автор сураган суроолордун албетте жообу бар: булардын баары Улуу Аллахтын илхамы менен ишке ашууда, миллиарддаган атом Раббибиздин каалоосу менен жандыктардын бардык функцияларын түзө турган абалда биригишүүдө. Адам геному долбоорунун жыйынтыкталышы менен бирге Аллахтын жандыктарды канчалык улуу бир жаратылыш менен жаратканын көрсөткөн «генетикалык маалыматтын» майда-бараттары адамзаттын көз алдына тартылды. Учурда бул долбоордун жыйынтыктарын изилдеген, бир адам клеткасында миңдеген энциклопедия бетин толтура турганчалык маалымат сакталганын окуган ар бир адам мунун канчалык улуу бир жаратылуу далили экенин түшүнүүдө. Бул чындыкты айткандардын бири – Адам геному долбоорунун лидери жана Улуттук адам геному долбоору изилдөө институтунун мүдүрү физик, генетик профессор Фрэнсис С. Коллинс. Проф. Коллинстин ою боюнча, 2005-жылы адам генетикасы изилдөөлөрүнө өмүр бою салымдарынан улам Адам генетикасы Америка коомунун эң жогорку сыйлыгы деп саналган «Allan сыйлыгы» берилген. Проф. Коллинс бир сөзүндө жасаган изилдөөлөрүнүн Аллахка болгон ишенимин бекемдегенин мындайча айткан:

Адам геному долбоорунун мүдүрү катары менин көз-карашым илимий жана диний дүйнө көз-караштары толугу менен бир-бирине туура келет, ал тургай түпкүрүндө бир-бирин толуктайт деген багытта... Адам геномунун кооздугу жана комплекстүү түзүлүшү таң калыштуу бир шедевр. Бул шедевр Аллах дайыма билген, бирок биз жаңы гана түшүнүп баштаган адамзаттын ар түрдүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп, менин диний ишенимимди күчтөндүрүп гана жатат.129

Чын пейил менен караган ар илимпоз бул сөздөрдөн көрүнүп тургандай, дин менен илимдин туура келээрин, ааламдын Аллахтын далилдерине толо экенин кабыл алат. Бирок дарвинист-материалист медианын калпычы маанайы кабарларды тандап берүүдө да көрүнүп турат. Адам геному долбоорунун башчысы катары бул темада чыныгы сөз ээси болгон бир илимпоздун ДНКда көрүнгөн улуу тартипке болгон таң калуусу жана бир даана молекуланын ыйманынын күчтөнүшүнө кандайча себеп болгону жөнүндөгү сөздөрү медиага чыккан жок. Бирок Аллах жараткан тартиптеги апачык кемчиликсиздикти эч бир аракет менен жашыруу мүмкүн эмес. Аллах Куранда ыймандуулардын мамилесин мындайча билдирүүдө:

Аларга илим берилгендер болсо Раббиңден сага түшүрүлгөндүн акыйкаттын дал өзү экенин жана улуу, кудуреттүү, мактоого татыктуу (Аллах)тын жолуна багыттап-жеткирээрин көрүшүүдө. (Саба Сүрөсү, 6)

Ант болсун, аларда силерге, Аллахты жана акырет күнүн үмүт кылгандарга сонун бир өрнөк бар. Ким жүз бурса, шексиз Аллах Ганий (эч нерсеге муктаж эмес), Хамид (мактоого татыктуу). (Мүмтехине Сүрөсү, 6)

İnsan Genomu Projesinin Yöneticisi, Allah'a Nasıl İman Ettiğini Anlatıyor

İnsan Genomu Projesinin başındaki en yetkili kişi olan, ünlü bilim adamı Francis Collins, 27 yaşına dek bir ateist olarak yaşamış. Bazı hastalarının Allah'a imanları sayesinde büyük manevi güç kazandıklarını gören Collins, Allah'ın varlığına kanaat getirmeye başlamış. Genç bir doktorken, durumu kritik olan hastalarına imanın verdiği güçten nasıl etkilendiğini şöyle anlatmaktadır:

francis collins

“Neredeyse kurtulmaları mümkün olmayan, çok kötü hastalıklara yakalanmışlardı ve Allah'a karşı yakınmak yerine, inançlarına bağlı kalmak, onlar için büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı idi... Bu durum oldukça enteresandır, şaşırtıcıdır ve insanı tereddüte düşürmektedir.”1

İlerleyen yıllarda DNA'daki “muazzam bilgi”yi gören Collins, kesin olarak ikna olmuş ve neden Allah'ın varlığına inandığını The Language of God (Allah'ın Lisanı) adlı bir kitapta açıklamıştır. Kitabında Yaratıcı'nın var olduğuna dair mantıklı bir temelin olduğunu ve bilimsel keşiflerin insanı “Allah'a yaklaştırmakta” olduğunu anlatıyor.

The Sunday Times gazetesinin 11 Haziran 2006 tarihli sayısında, “I've Found God, Says Man Who Cracked the Genome” (Genomun şifresini Çözen Adam, 'Allah'ı Buldum' Diyor) başlıklı makalesinde şunları ifade ediyor: “Bizim zamanımızın en büyük trajedilerinden bir tanesi, bilim ve dinin savaşmak zorunda olduğu izleniminin yaratılmış olmasıdır. Ben bunu hiçbir surette gerekli görmüyorum ve bu spektrumun uçlarını meşgul eden cırtlak seslerin de, son 20 yıldır sahneye hakim oluşunu son derece hayal kırklığına uğratıcı buluyorum....

Bir keşif yaptığınızda, bu bilimsel bir çoşku anıdır, çünkü üzerinde araştırma yapmışsınızdır ve cevaba yaklaşmışsınızdır. Fakat bu an benim için, hiçbir insanın bilmediği, ancak Allah'ın ezelden beri bildiği bir şeyi şimdi idrak ettiğimden Yaratıcı'ya yakınlaştığım bir andır.

İnsanoğlu ile ilgili her türlü bilgiyi ve sırrı taşıyan bu 3.1 milyar komutluk kitabı, ilk defa elinize aldığınızda, her bir sayfasını incelerken huşu hissetmekten kendinizi alamazsınız. Ben bu sayfalara baktığımda Allah'ın aklını görmekten kendimi alamıyorum.”2

1, 2- Steven Swinford; The Sunday Times, 11 Haziran 2006; http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-2220484,00.html


Адам Геному Долбоорундагы Ийгиликтер Аллах Жараткан Тагдырдын Бир Бөлүгү

Адам геному долбоору жыйынтыкталган соң кээ бир массалык маалымат каражаттары эволюция теориясы ичине түшкөн туюктун андан бетер ачыкка чыгышына жолтоо болуу үчүн жаңылта турган кабарларды чыгарып, элге туура эмес маалымат берип башташты. Дарвинист-материалист маалымат каражаттары эң көп сөз кылган жана ар кандай ураан жана темалар менен сөз кылган нерселердин бири – бул ген картасынын табылышы адамдардын тагдырын өзгөртүшү мүмкүн деген ой-пикир. «Адам эми тагдырына жеңилбейт» сыяктуу сөздөрдүн адамдын ген картасы жөнүндөгү маалыматтар менен бирге сунулуп жатышы чоң бир катачылык. Себеби чынында адамдын ген картасынын чыгарылышы адамдын тагдырынын агымын эч өзгөртпөйт, себеби бул дагы адамдын тагдырында. Аллах Куранда бул чындыкты мындайча билдирет:

Аллах кааламайынча, силер каалай албайсыңар. Чынында Аллах билүүчү, өкүмдар жана даанышман. (Инсан Сүрөсү, 30)

Тагдыр – бул Аллахтын өтмүш жана келечектеги бүт окуяларды бир көз ирмемдей билиши. Аллах боло элек окуялардын да баарын алдын ала билет. Көп адамдар Аллахтын али боло элек окуяларды кандайча билээрин, б.а. тагдыр чындыгын түшүнө алышпайт. Чынында болсо адам али көрө элек окуя – ал үчүн боло элек бир окуя. «Натыйжасы белгисиз» деп сыпатталган бүт окуялар биз үчүн «белгисиз». Чексиз илим ээси Аллах убакыттан жана мейкиндиктен көз-каранды эмес; тескерисинче убакыт менен мейкиндикти Өзү жараткан. Ушул себептен Аллах үчүн өтмүш, келечек жана ушул учур баары бир. Аллах Кабатында биз азыр жашап жаткан жана келечекте боло тургандардын баары болуп бүткөн. Бүт адамдар Аллах алар үчүн жараткан тагдырга убактысы келгенде күбө болушат.

tavşan ve kız çocuğu

“Bizim, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten Bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?
(Müminun Suresi, 115)

Film karelerini eline alan bir insanın filmin başını, sonunu, arada gelişen olayları bir bütün olarak, tek bir anda görebilmesi gibi Allah da yaratmış olduğu tüm insanlarla ilg

Тасманын кадрлары колунда турган бир адамдын тасманын башын, аягын, ортодо болгон окуяларды толугу менен бир учурда көрө алышы сыяктуу, Аллах да Өзү жараткан бүт адамдар менен байланыштуу бүт нерседен кабардар. Бүт нерсени бир көз ирмем катары билген Аллах бул бир көз ирмемде, б.а. чексиз кыска убакытта түбөлүктүүлүктү, б.а. чексиз узун убакытты, жаратып күчүнүн чексиздигин бизге көрсөтүүдө. Ошондуктан ыймандуу адамдардын бул илимий жетишкендиктерге мамилеси – Куранда билдирилгендей, илимдин чыныгы жана жалгыз ээсинин Аллах экенин билүү:

Айтышты: «Сен Улуксуң, бизге үйрөткөнүңдөн башка биздин эч кандай илимибиз жок. Чындыгында Сен – бүт нерсени билүүчү, өкүмдар жана даанышмансың.» (Бакара Сүрөсү, 32)

Аллах жашап өткөн бүт адамдардын жашоолорун бүт майда-бараттары менен бирге жараткан. Бир адам төрөлгөндөн өлгөнгө чейин башынан өткөрө турган оң же терс сыяктуу көрүнгөн бүт окуялар Аллахтын билиши менен ишке ашат. Энъам Сүрөсүндө жер бетинде болгон чоң-кичине бүт окуялардын Аллахтын каалоосу менен ишке ашаары мындайча айтылат:

Кайыптын ачкычтары Анын Кабатында, Андан башка эч ким кайыпты билбейт. Кургактыкта жана деңиздеги бүт нерсени Ал билет. Анын кабары болбостон, бир жалбырак да түшпөйт; кара жер койнундагы бир даана дан болсун, бардык суулуу же кургак нерселер болсун (бардыгынын кабары) Анык китепте жазылуу. (Энъам Сүрөсү, 59)

Бул абал ар адамга жана ар окуяга тиешелүү. Эч кимдин Аллах ал үчүн жараткан тагдырга кийлигишиши, окуялардын агымына кандайдыр бир өзгөртүү киргизиши мүмкүн эмес. Мисалы, Аллах ар адамды белгилүү бир өмүр менен жараткан жана ар адамдын өлүм учурунун орду, убактысы жана кандайча болоору Аллах Кабатында белгилүү. Мисалы, бир адам чалдыга турган оору ал адамдын тагдырында ал төрөлөөрдөн миллиарддаган жыл мурдатан белгилүү. Ал оорудан айыгып айыкпашы да тагдырында белгиленген. Ал тургай, айыгышына себеп болчу докторлор, мээрман эжелер, оорукана, дарылар, дарылоо ыкмаларына чейин баары Аллах Кабатында алдын ала жазылган. Ошондуктан эгер бир адам айыкса, бул ал тагдырын өзгөрттү деген мааниге келбейт, тагдырында айыгаары жазылган деген мааниге келет. Аяттарда Аллах мындайча билдирет:

Силерди эң жакшы Раббиңер билет, кааласа силерге мээримдүүлүк кылат, кааласа силерди азаптайт. Биз сени аларга бир өкүл катары жөнөтпөдүк. Раббиң асмандар менен жердегилердин баарын эң жакшы билет... (Исра Сүрөсү, 54-55)

Эгер келечекте бир күнү бир адамдын өмүрү гендерине жасалган туура кийлигишүүлөр натыйжасында узарса, бул окуя да ал адам өз тагдырына кийлигишти маанисине келбейт. Мунун мааниси мындай: Аллах бул адамды узун өмүрлүү кылып жараткан жана ген картасынын чыгарылышын бул адамдын өмүрүнүн узун болушуна себепчи кылган. Ген картасынын табылышы да, бул адамдын гендер менен байланыштуу технологиялык өнүгүүлөр болгон бир доордо жашашы да, ал адамдын өмүрүнүн медициналык мүмкүнчүлүктөр менен узартылышы да анын тагдырында; баары Аллах Кабатында али ал адам бул дүйнөгө келе электе эле белгилүү.

Ошол сыяктуу бул долбоор тегерегинде жасалган ачылыштар натыйжасында өлүмчүл оорудан айыккан бир адам да тагдырын жашап жаткан болот. Себеби бул адамдын тагдырында башына келген оорудан бул долбоор себебинен кутулуу жазылган. Түпкүрүндө адамдын ген картасынын чыгарылган болушу жана адамзаттын генетикалык программага кийлигишүү мүмкүнчүлүгүнө жетиши Аллах жараткан тагдырга каршы чыгуу маанисине келбейт. Тескерисинче ушундайча адамзат Аллах алар үчүн жараткан окуяларды көрүшүп, Аллах жараткан маалыматты ачышууда жана колдонушууда. Эгер бир адам бул илимий өнүгүүлөр урматында 120 жыл жашаса, бул Аллах ал үчүн алдын ала белгилеген бир өмүр, ошондуктан өмүрү ошончолук узун болот. Аллах ар адамдын өмүрүнүн Өзүнүн Кабатындагы бир китепте белгилүү экенин бир аятында мындайча билдирет:

Аллах силерди топурактан жаратты, кийин бир тамчы суудан. Кийин силерди жуп жуп кылды. Анын маалыматы болбостон, эч бир аялдын боюнда болбойт жана төрөбөйт да. Өмүр сүргөнгө өмүр берилиши жана анын өмүрүнөн кыскартылышы да сөзсүз бир китепте (жазылуу). Чынында бул Аллах үчүн оңой. (Фатыр Сүрөсү, 11)

Кыскача айтканда, «тагдырымды жеңдим», «тагдырымды өзгөрттүм», «тагдырга кийлигиштим» сыяктуу сөздөр тагдыр чындыгын билбөө сабатсыздыгынан келип чыккан сөздөр. Бир адамдын бул сөздөрдү колдонуп сүйлөшү да анын тагдырында алдын ала белгиленген. Адамдын бул сүйлөмдү каерде, качан, кайсы шарттарда колдоноору да Аллах Кабатында белгиленген. Аллах баарынан кабардар.

Аллах бүт нерсенин Кабатында бир китепте жазылуу экенин билдирген. Биз бул китепте жазылгандардын дал өзүн, эч кеми же ашыкчасы жок башыбыздан өткөрөбүз.

... Асмандар менен жерде кыпынчалык эч нерсе Андан алыс (жашыруун) калбайт. Мындан кичинеси да, чоңу да, бүт баары, сөзсүз апачык бир китепте (жазылуу).» (Саба Сүрөсү, 3)

Жер жүзүндө болгон жана силердин напсиңерде пайда болгон ар кандай нерселердин (окуялардын) баарын Биз жаратуудан мурда бир китепте (жазып) койгонбуз. Шек жок, бул – Аллах үчүн абдан жеңил. (Хадид Сүрөсү, 22)

manzara

Allah’ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir.
(Ahzap Suresi,38)

Генетикалык Инженерия Жөнүндөгү Эволюционисттик Жаңылыштыктар

Генетикалык инженерия – бул бир жандыктан алынган гендерди изоляция кылуу, бул гендерди багыттоо жана башка бир жандыкка өткөрүү иштери жасалган тармак. Илимпоздор мунун урматында өнөр-жай калдыктарын сиңирүүчү бактерияларды өндүрө алышууда, жандыктарды клондой алышууда, ооруларга жана курт-кумурскаларга чыдамкай өсүмдүктөрдү ала алышууда. Бирок бул биотехнологиялык иш-аракеттер да, алар таянган генетикалык изилдөөлөр да эволюция теориясын колдобойт. Бул темадагы негизги жаңылыштыктар төмөнкүлөр:

1) Биотехнологиялык Иш-Аракеттер Жандыктардын Аң-Сезимсиз, Кокустук Процесстер Натыйжасында Эмес, Пландуу Жаратылгандыгынын Бир Далили:

Бул генетикалык иш-аракеттердин баарында гендерге абдан чоң бир кылдаттык жана көңүл койуу менен, б.а. «аң-сезимдүү кийлигишүү» жасалууда. Илимпоздор гендерди белгилүү бир максатка багыттаган, «аң-сезимдүү бир жөнгө салуучу» ролунда. Бул адамдар клетканын иштеши жөнүндө көп жылдар бою билим алып илимдүү болушкан. Иш-аракеттеринин баарын кылдаттык менен кылышып, контролдуу кийлигишүүлөрдү жасашууда. Болгондо да, мындай иш-аракеттер өнүккөн лабораторияларды, технологиялык шаймандарды колдонуу менен, бүтүндөй атайын «даярдалган» чөйрөлөрдө жасалууда. Биология профессору Уильям Д. Стэнсфилд (William D. Stansfield), өзү да бир эволюционист болсо да, мындай иш-аракеттердин эволюцияга далил боло албашын -лабораторияларда клетка синтездөө иш-аракеттеринен берген мисал менен- мындайча кабыл алган:

Жаратылууну жактагандар илимдин жөнөкөй химикаттардан чындап жандык ала алчу күндү чыдамсыздык менен күтүштү. Алар айтышууда жана ал сөздөрү акыйкат: мындай адам жасаган бир жашоо-формасы өндүрүлө алса да, бул табигый жашоо формаларынын ушуга окшош химиялык эволюциялык процесстер менен өнүккөнүн далилдей албайт.130

dna

1- Yeni tercüme edilen proteinler,
2- Kromozom,
3- Çekirdek,
4- DNA,
5- mRNA,
6- Ribozomlar,
7- Katlanmamış protein,
8- Kısmen katlanmış protein,

9- Gözenek,
10- Katlanmış protein,
11- Hücre zarında katlanmış protein,
12- Hücre,
13- Nükleotidler
14- Kromatin,
15- Histonlar.

2) Генетикалык Өзгөрүү (Түрдөнүү) Эволюция Теориясына Колдоо Болбойт:

dna

Эволюционисттик эмгектерде айтылгандай, генетикалык өзгөрүү менен жыйынтыкталган эксперименттер да эволюция теориясынын бир далили эмес. Себеби эволюция теориясы табиятта жандыктарды комплекстүүрөөк абалга алып келчү механизмдер бар жана ушул жол аркылуу бир жандык түрү башка бир жандык түрүнө айланат дейт. Ал эми генетикалык инженерия менен биотехнология тармагында жасалган эксперименттерде генетикалык өзгөрүүлөрдүн түрлөрдүн өзгөрүшүнө алып келишинин эч мүмкүн эмес экени аныкталган. Бирок кээ бир эволюционисттер бул чындыкты көрмөксөн болушууда жана кээ бир сөз оюндары менен эволюция теориясы лабораторияда далилденди деген сыяктуу калп сөздөрдү айтышууда.

3) Ген Инженериясы Менен Чыгарылган Организмдер Эволюция Теориясынын Далили Эмес:

Дагы бир жаңылыштык болсо – организмдерди генетикалык инженерия аркылуу өнүктүрүү мүмкүн экени эволюция теориясын тастыктайт деген көз-караш. Учурда биотехнология жана генетикалык инженерия тармагында өзгөчө дары же инсулин сыяктуу протеиндерди өндүрүүдө же кээ бир энзимдердин реакция ылдамдыктарын өзгөртүү сыяктуу тармактарда колдонулган ыкмалар эволюционисттер тарабынан эволюция теориясынын бир далилиндей көрсөтүлүүдө. Чынында болсо бул иш-аракеттердин эволюция теориясынын пайдасына бир далил болушу мүмкүн эмес.

Генетикалык инженерия иш-аракеттери «рекомбинанттык ДНК» технологиясынын өнүгүшү менен жүрөт. «Рекомбинант» сөзү мурда бар болгон түзүлүштөрдү (бул жерде гендерди) кайрадан бириктирүүнү түшүндүрөт. Демек эволюционисттер эң башта генетикалык инженериянын чийки заты болгон гендердин келип чыгышын түшүндүрүшү зарыл (ДНК керемети эволюция теориясын кантип жараксыз кылууда? бөлүмүн караңыз). ДНКнын келип чыгышы темасында толугу менен туюкта калган эволюционисттер генетикалык инженерияда колдонулган жана дарвинисттик көрсөтмөлөр менен даярдалган эмгектерден үмүт кылышкан. Бирок эволюция теориясы жандык түрлөрү туш келди (кокус) механизмдер менен гана пайда болгон деген пикирди жактаган көз-караш. Ошондуктан эволюционисттердин генетикалык инженерия менен байланыштуу пропагандасы эң башынан эле чирик. Себеби эволюционисттер генетикалык инженерия менен байланыштуу сөздөрүндө чоң бир парадокста калышууда.

Гендерди ар башка организмдер арасында алмаштыруунун мүмкүн болушу же бир жердеги гендерди кайрадан бириктирүү эволюциялык бир процесстин бар экенине далил катары көрсөтүлүүгө аракет кылынууда. Чынында болсо бул иш-аракеттердин материалы болгон гендер –мурдакы бөлүмдөрдө түшүндүрүлгөндөй- абдан комплекстүү түзүлүштөрү менен мындай туш келди бир процесстин болбогондугунун эң күчтүү далилдеринин бири.

4) Гендер Жандыктардын Орток Атага Эмес, Орток Тамырга Ээ Экенин Көрсөтөт:

Эволюционисттердин бул тармактагы иш-аракеттер менен байланыштуу пропагандаларындагы жаңылыштыктарынын бири – бул организмдер арасында алмаштыруу мүмкүн болгон орток гендер жандыктардын орток бир атадан келгенин далилдейт деген жаңылыштык. Дарвинист лаборатория изилдөөчүлөрү жандыктар арасында гендерди кантип алмаштыра алганын түшүндүргөн соң, «муну кыла алуудабыз, себеби биз колдонгон жандыктар орток бир атадан эволюцияланышкан» дегендей сөздөрдү айтышууда. Ушундайча өздөрүнүн гипотезаларына ылайык жасаган жоромолду бир далил сыяктуу көрсөтүп, терең маалыматы жок адамдарды жаңылтышууда. Чынында болсо орток тамыр орток ата гипотезасына далил болбойт. Ошол сыяктуу, ар түрдүү организмдер арасында гендерди алмаштыруунун мүмкүн болушу биологиялык түзүлүштөрдүн кокустуктар менен жана максатсыз табигый окуялар аркылуу эволюциялашканын далилдебейт. Ар башка организмдер арасындагы орток гендер объективдүү түрдө «орток тамырдын» көрсөткүчү катары гана кабыл алынышы мүмкүн. Орток тамыр жоромолу да апачык жаратылуу чындыгын колдойт.

5) Генетикалык Инженерия Атеизм Пропагандасына Эч Колдоо Сунбайт:

Гендик инженерия менен байланыштуу жоромолдордо кезиккен башка бир жаңылыштык болсо – гендик инженерия «жаратуу иши» деген жаңылыштык. Аллахтын бар экенин жокко чыгарган материалисттер генетикалык инженерия иш-аракеттерин атеизм пропагандасына колдонушууда жана жасалган иштерди «жаратуу» деп жоромолдошууда. (Аллахты аруулайбыз.)

Бул жерде атеисттер түшүнгүсү келбеген нерсе – «жаратуунун» «жоктон бар кылуу» маанисине келиши. Жаратуу Аллахка гана тиешелүү. Ген инженериясы иш-аракеттеринде илимпоздор Аллах жараткан гендерге өзгөртүүлөрдү жасашууда же буларды Аллах жараткан жандыктар арасында алмаштырышууда. Бул иш-аракеттерде жандыктарды өнүктүрүү үчүн колдонулган генетикалык маалымат жандыктар ааламында ансыз да бар болгон маалымат.

Мисалы илимпоздор медузанын генин бир зебра балыгынын ДНКсына жайгаштырып, бул балыктын жарык чыгарышын же эчкинин ДНКсына жөргөмүштүн генин жайгаштырып, эчки сүтүндө жөргөмүш жиби өндүрүшүн камсыз кыла алышууда. Бирок пайда болгон жандыктар сырттан караганда жаңы бир катар өзгөчөлүктөргө ээ болушса да, бул жерде эч жаңы бир генетикалык маалымат пайда болгон жок, болгону ансыз да бар болгон маалымат жандыктар арасында орун которду.

Эгер илимпоздор келечекте бир күнү бир жандыкты түп тамырынан кайрадан түзүп өзгөртө алышса да, бул абал өзгөрбөйт. Молекулярдык биолог Майкл Дентон бул чындыкты мындайча баяндайт:

Келечекте эгер ген инженерлери жандуу системаларды протеинден бүт организмге чейин, түп тамырынан өзгөртүп кайра түзө алышса да, бул болгону негизги суб-системалардын көпчүлүгүндө дээрлик так программаланган, бир учурдуу өзгөрүүлөрдү талап кылган, пландуу башкарылган өзгөрүүлөр аркылуу болот.131

Жыйынтыктасак, эволюционисттердин генетикалык инженерия менен байланыштуу пропагандасы жараксыз. Тескерисинче, бул тармактагы иш-аракеттер ортого койгон пландуу башкарылган шарттар жана максаттуу өзгөрүүлөр менен жандыктардын кемчиликсиз бир тартипте жаратылганын көрсөтүүдө.

genom

1. Genom
2. Kromozom

3. Gen
4. Genler arası bölge

Gen mühendisliği çalışmalarında bilim adamları, Allah'ın yaratmış olduğu genler üzerinde değişiklikler yapmakta veya bunları Allah'ın yarattığı canlılar arasında aktarmaktadırlar.

Клондоо Иш-Аракеттери Эволюция Теориясына Эмне Үчүн Колдоо Болбойт?

Копиялоо ишинде копияланышы пландалган жандыктын бир клеткасынан ДНКсы микроскоп астына алынат жана ошол түрдөгү башка бир жандыкка тиешелүү бир жумуртка клеткасынын ичине жайгаштырылат. Бул операция үчүн копияланышы пландалган жандыктын ДНКсы колдонулат. Анын артынан шок жасалат жана жумуртка клеткасынын бөлүнүп башташы камсыздалат. Бөлүнүүнү уланткан эмбрион ошол түрдөгү кандайдыр бир жандыктын жатынына жайгаштырылат жана өрчүп туулушу күтүлөт.

Эң биринчиден, копиялоо менен эволюция түшүнүктөрү аныктамасы жагынан бүтүндөй айырмалуу. Эволюция теориясы жансыз зат кокустуктар натыйжасында жандыктарды пайда кылган деген пикирге таянат (бул пикирдин ишке ашуу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу эч бир далил жок). Копиялоо болсо жандуу клетканын генетикалык материалын колдонуу менен ал жандыкты копиялоо. Ансыз да бар болгон бир клетка колдонулат жана биологиялык бир процесс лаборатория чөйрөсүнө алынып, жасалма ыкмалар менен кайталанат. Б.а. ал жерде эволюциянын негизги көз-карашы болгон «кокус» (туш келди) бир процесс же «жансыз затка жан кириши» сыяктуу бир жагдай жок.

Чынында копиялоо иши эволюцияга эч далил болбойт, тескерисинче эволюцияны тамырынан кыйраткан бир биология мыйзамынын айдан ачык бир далили. Бул мыйзам атактуу илимпоз Луи Пастер (Louis Pasteur) 19-кылымдын аягында тапкан «жашоо жашоодон гана келет» принциби. Бул ачык чындыкка карабастан, копиялоонун эволюцияга далил катары көрсөтүлүшү – бир катар медиа аркылуу жүргүзүлгөн чоң бир көз бойомочулук жана калп.

klonlama

1. Klonlanacak hayvandan hücre alınması
2. Ovosit
3. Verici çekirdek hücreler
4. Çekirdekte 2. metafaz

5. Çekirdeksiz yumurta
6. Hücrenin enjekte edilmesi
7. Sitoplazma

A) Yumurta hücrelerinin alınması:
Klonlanacak hayvanla aynı tür bir dişi üzerinden, yumurta hücreleri ponksiyon (delme) yöntemi ile alınır.

C) Olgunlaşma:
Ovositler (olgunlaşmamış yumurta hücreleri), döllenmek için hazır hale gelecekleri safha (2. metafaz) için, uygun bir ortama yerleştirilirler.

D) Enjeksiyon: 
Çekirdeğin çıkarılması işleminden sonra, klonlanacak hücre yumurtaya aktarılır ve bu hücre sitoplazmaya yapışır.

klonlama

1. Metil
2. Histon
3. Sıkıştırılmış haldeki kromatin
4. Çekirdek
5. Kromatin
6. Proteinler
7. Sitoplazma
8. Asetil

9. Histon
10. Çözülmüş haldeki kromatin
11. Elektrik şoku
12. Verici hücre
13. Çekirdek
14. Hücre bölünmesi
15. Blastositler (farklılaşmış hücreler)
16. Taşıyıcı anne

D) Füzyon (birleştirme): 
Bu işlem, yapışık olan iki hücrenin, tam olarak birleşmesini sağlar. Ayrıca bu esnada, çekirdek sitoplazmanın ortasına doğru ilerler.

E) Aktivasyon (harekete geçirme): 
Hücre bölünmeye başlar. Oluşan bu yeni hücre, döllenme sonucunda oluşan yumurta hücresi ile aynı aşamalara devam ederler. Blastositler (farklılaşmış hücreler), artık implante edilmeye hazır konumdadırlar.

F) İmplantasyon (yerleştirme):
Blastositler, hayvanın rahmine konur ve dokuz ay sonra yavru doğar.

Klonlama tekniği, tamamen bilinçli insanların denetiminde yapılır ve her aşama çok hassas kontrol altında gerçekleştirilir. Bu yöntem, evrim teorisine hiçbir şekilde destek sağlamaz. Çünkü klonlamada, -canlıların yaratılışında olduğu gibi- tesadüfi süreçlere yer yoktur.

Бирок өзгөчө акыркы 30 жыл ичинде ар кандай илим тармактарындагы өнүгүүлөр жандыктардын пайда болушун кокустук түшүнүгү менен түшүндүрүүнүн мүмкүн эместигин көрсөттү. Эволюционисттердин илимий каталары жана бир тараптуу жоромолдору далилденип, эволюция теориясын илим чегинде жактоо мүмкүн эмес болуп калды. Бул чындык болсо кээ бир эволюционисттерди ар кандай изденүүлөргө түрттү. «Жандуулуктун копияланышы», ал тургай, жакынкы өтмүштө «пробиркадан наристе» сыяктуу илимий өнүгүүлөрдүн эволюцияга далил имиш сыяктуу пропаганда кылынышынын себеби мына ушунда.

Копиялоо жөнүндө адамдар туура эмес түшүнгөн дагы бир нерсе – бул алардын копиялоону «адам жаратуу» деп түшүнүшү. Чынында болсо копиялоо эч качан мындай мааниге келбейт. Копиялоо ансыз да бар болгон жандуу бир көбөйүү механизмине ансыз да бар болгон бир генетикалык маалыматты кошуу гана. Бул операцияда жаңы бир механизм да, жаңы бир генетикалык маалымат да чыгарылган эмес. Бар болгон бир жандыктын, мисалы койдун генетикалык маалыматы алынып, эне койдун жатынына жайгаштырылууда жана эне тууй турган жаңы баланын генетикалык маалыматы алынган койдун «бир жумуртка эгизи» болушу камсыздалууда. Мунун эволюция теориясы менен да, «адам жаратуу» түшүнүгү менен да эч бир байланышы жок.

Бир адамды же башка кандайдыр бир жандыкты жаратуу, б.а. жоктон бар кылуу Аллахка гана тиешелүү. Илимий жетишкендиктер да бул жаратуунун адамдар тарабынан ишке ашырылышынын мүмкүн эмес экенин көрсөтүп, бул чындыкты тастыктоодо. Бир аятта мындайча буюрулууда:

Асмандарды жана жерди (өрнөксүз) Жаратуучу. Ал бир иштин болушун кааласа, ага «БОЛ» деп гана айтат, ал ошол замат болуп калат. (Бакара Сүрөсү, 117)

Жыйынтыктасак, коомго илим атынан айта турган сөзү калбаган эволюционисттердин калктын сабатсыздыгынан пайдалануу менен теорияны жашатууга аракет кылышы ал теориянын илимий тараптан чарасыздыгын гана көрсөтүүдө. Башка бүт илимий жетишкендиктер сыяктуу «копиялоо» да жандуулуктун жаратылганына жол көрсөткөн абдан маанилүү бир илимий жетишкендик.

Булактар

118. http://www.genome.gov/11006943

119. W.-H. Li, D. Graur, Fundamentals of Molecular Evolution, Sinauer Associates, Inc., Sunderland, 1991, s. 209.

120. Lee Spetner, Not By Chance, Shattering the Modern Theory of Evolution, The Judaica Press Inc., 1997, s. 28.

121. Francis S. Collins, "Faith and the Human Genome Project", Perspectives on Science and Christian Faith, cilt. 55, no. 3, Eylül 2003, s. 146.; http://www.asa3.org/ASA/PSCF/2003/PSCF9-03Collins.pdf

122. Karen Hopkin, "The Greatest Apes", New Scientist, 15 May 1999, no. 2186, s. 26.

123. New Scientist, cilt 103, 16 Ağustos 1984, s. 19.

124. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_number_of_chromosomes_of_various_organisms

125. http://lists.ibiblio.org/pipermail/monkeywire/2002-September/000250.html "Human, Chimps More Different Than thought", The Associated Press, 24 Eylül 2002.

126. Andy Coghlan, "Human-chimp DNA Difference Trebled", New Scientist, 23 Eylül 2002; http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99992833

127. J. C. Venter, et. al., "The Sequence of the Human Genome," Science, cilt 291, 2001, ss. 1304-1351.

128. Wayne Jackson, "Mapping the Human Genome: Does It Prove Evolution?", Christian Courier, 1 Nisan 2001; http://www.christiancourier.com/feature/april2001.htm

129. Francis S. Collins, "Faith and the Human Genome Project", Perspectives on Science and Christian Faith, cilt. 55, no. 3, Eylül 2003, s. 142.; http://www.asa3.org/

ASA/PSCF/2003/PSCF9-03Collins.pdf

130. William D. Stansfield, The Science of Evolution, Macmillan, New York, 1983, 8. baskı, ss. 10-11.

131. Michael Denton, Nature's Destiny, Free Press, 1998, s. 321.

11 / total 15
You can read Harun Yahya's book Дарвин Днкны Билгенде online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."