Дарвин Днкны Билгенде

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
12 / total: 15

10- Бөлүм Жандуудагы Маалымат Жана Материализмдин Бүтүшү

Эволюция теориясынын түбүндө материалисттик философия турат. Материализм зат (материя) гана бар деген гипотезага таянат. Бул философия зат түбөлүктөн бери бар, дайыма болот жана заттан башка эч нерсе жок дейт. Материалисттер бул пикирлерин колдоо үчүн «редукционизм» деп аталган бир логиканы колдонушат. Редукционизм – бул зат сыяктуу көрүнбөгөн нерселерди да негизи заттык факторлор менен түшүндүрүү мүмкүн деген көз-караш.

Муну түшүндүрүү үчүн акыл (аң-сезим) мисалын берели. Белгилүү болгондой адамдын акылы «кол менен кармала турган, көзгө көрүнө турган» бир нерсе эмес. Ал тургай, адам мээсинде бир «акыл борбору» да жок. Бул абал бизди сөзсүз «акыл заттан-өйдө бир түшүнүк» деген жыйынтыкка алып барат. Б.а. «мен» деген, ойлонгон, сүйгөн, толкунданган, ырахат алган же оору сезген жандык бир кресло, бир стол же бир таш сыяктуу заттык бир нерсе эмес.

Материалисттер болсо акылды «затка төмөндөтүүгө болот» дешет. Материалист көз-караш боюнча, биздин ойлонушубуз, сүйүшүбүз, сүйүнүшүбүз жана бүт башка сезимдерибиз түпкүрүндө мээбиздеги атомдор арасында ишке ашкан химиялык реакциялар гана. Бир адамды сүйүшүбүз мээбиздеги кээ бир клеткалардагы бир химиялык реакция, бир окуядан коркушубуз башка бир химиялык реакция. Атактуу материалист философ Карл Фогт (Karl Vogt) бул логиканы «боор өт суюктугун чыгарган сыяктуу, мээ ой-пикир чыгарат» деген акылсыз сөзү менен айткан.132 Чынында болсо, албетте өт суюктугу бир зат, бирок ой-пикирдин зат экенин көрсөтө турган эч бир далил жок.

Редукционизм бир ой жүгүртүү ыкмасы. Бирок ой жүгүртүү туура негиздерге таянышы да мүмкүн, туура эмес негиздерге да. Ошондуктан биз үчүн азыр маанилүү болгон суроо мындай: материализмдин негизги логикасы болгон «редукционизм» илимий маалыматтар менен салыштырылганда ортого кандай жыйынтык чыгат?

19-кылымдын материалист илимпоздору же ойчулдары бул суроого оңой гана «илим редукционизмди тастыктайт» деген жоопту берүүгө болот деп ойлошкон. Бирок 20-кылымдын илими такыр башка бир чындыкты чыгарды.

Бул чындык – табиятта бар болгон жана затка төмөндөтүү мүмкүн эмес болгон «маалымат».

ДНК Жөн Гана Нуклеин Кислоталарынын Тизилиши Эмес; Маалыматты Камтыйт

cd dna

Жандыктардын ДНКларында абдан масштабдуу бир маалымат бар экенине мурдакы бөлүмдөрдө токтолгон элек. Миллиметрдин жүз миңден бириндей кичинекей бир жерде бир жандык денесинин бүт физикалык детальдарын сүрөттөгөн бир «маалымат банкы» бар. Мындан тышкары, жандыктын денесинде бул маалыматты окуган, жоромолдогон жана ошого жараша «өндүрүш» жасаган бир система бар. Бүт жандык клеткаларында ДНКдагы маалымат ар кайсы энзимдер тарабынан «окулат» жана бул маалыматка жараша протеин өндүрүлөт. Денебизде секунда сайын керектүү жерге, керектүү түрдөгү миллиондогон протеиндин өндүрүшү ушул система менен ишке ашат. Бул система урматында өлгөн көз клеткаларыбыз кайра көз клеткалары менен, кан клеткаларыбыз кайра кан клеткалары менен жаңыланат.

Бул жерде материализмдин көз-карашын эстейли: ДНКдагы маалыматты, материалисттер айткандай, затка төмөндөтүүгө болобу? Же башкача айтканда, ДНКнын бир зат жыйындысы гана экенин жана ал камтыган маалыматтын заттын туш келди таасирлешүүсү менен пайда болгонун кабыл алууга болобу?

20-кылымда жасалган бүт илимий изилдөөлөр, эксперимент жыйынтыктары жана байкоолор бул суроого сөзсүз «жок» жообу берилиши керек экенин көрсөтүүдө. Себеби жашоо эч качан заттан гана турбайт. Алдыңкы илим теоретиги жана биофизик Хьюберт Йоки (Hubert Yockey) «бүт кабарлар сыяктуу жашоонун кабары (генетикалык код) да заттан-өйдө, бит жана байттар абалында өлчөнө алган маалымат мазмунуна ээ.»133 десе, илимпоз Дин Оверман (Dean Overman) бул жөнүндө мындай дейт:

Генетикалык код камтыган маалымат бүт маалымат же кабарлардагы сыяктуу, заттан жасалган эмес. Маани коддун символдору же алфавитинен келип чыккан бир өзгөчөлүк эмес. Генетикалык коддогу кабар же маани заттан-өйдө, жана аны физикалык же химиялык өзгөчөлүктөргө төмөндөтүүгө болбойт; материализм генетикалык коддогу маанини түшүндүрбөйт.134

Профессор Филипп Жонсон (Phillip Johnson) болсо мындай дейт:

Биринчиден, жашоо бир гана заттан турбайт, зат жана маалыматтан турат. Экинчиден, маалыматты затка төмөндөтүүгө болбойт, бирок заттын бүтүндөй башка бир түрү. Ушул себептен бир жашоо теориясы заттын тамырын гана эмес, ошол эле учурда маалыматтын көз-карандысыз тамырын да түшүндүрө алышы керек. Үчүнчүдөн, бир китеп же биологиялык бир клетканын ичиндеги белгиленген маалымат түрү кокустан же физикалык жана химиялык мыйзамдардын таасири менен өндүрүлүшү мүмкүн эмес.135

Илим теоретиги проф. Вернер Гитт да In The Beginning Was Information (Башында маалымат бар эле) аттуу китебинде жандуулукту бир гана зат менен түшүндүрүү мүмкүн эмес экенин айтат:

Зат менен энергия жашоонун негизги керектүү нерселери, бирок буларды жандуу менен жансыз системаларды айырмалоо үчүн колдонууга болбойт. Бүт жандуу нерселердин орток өзгөчөлүгү – бул алардагы маалымат, жана бул маалымат бүт жашоо процесстери менен байланыштуу өндүрүштөрдү жөнгө салат. Маалыматтын берилиши болсо бүт жашаган жандыктарда маанилүү роль ойнойт. Мисалы, бир канаттуу бир гүлдөн башкасына чаңча ташып баратканда, бул эң башта бир маалымат ташуу иши болот (генетикалык маалымат берилет); буга кошулган чыныгы материал болсо маанилүү эмес. Маалымат жашоо үчүн керек болгону менен, маалымат өзү жалгыз жашоону толук сүрөттөө үчүн жетиштүү эмес.136

Генетикалык коддун «заттан-өйдө» маалымат камтышы генетикалык код менен байланыштуу ойдон чыгарылган эволюция сценарийлеринин эң башынан жараксыз экенин көрсөтөт. Себеби бул сценарийлер эң башынан зат өзүн-өзү уюштуруп, генетикалык маалыматты жана кодду пайда кылган деген гипотезага таянат. Бирок заттын өз башынча код өндүрүшү мүмкүн эмес болгондуктан, генетикалык кодго байланыштуу бүт материалист түшүндүрмөлөрдүн да мааниси жок.

Мындан тышкары, ДНКдагы генетикалык тамгалардын тизилиши жашоо үчүн өтө маанилүү. Өзү жалгыз эч маани билдирбеген нуклеотиддер өзгөчө бир тизмекте тизилип, мааниси бар маалыматтарды алып жүрүүчү гендерди түзүшөт. ДНК ичиндеги бул маанилүү маалыматы менен табияттагы башка түзүлүштөрдөн белгилүү абалда айырмаланат. Профессор Филипп Жонсон ДНКнын бул өзгөчөлүгү жөнүндө мындай дейт:

... Бир компьютер программасы же бир китеп үчүн маалымат сакталган физикалык шарттар эмес, маалыматтын өзү маанилүү болгон сыяктуу, ДНКда да анын жазылышындагы химиялык заттар эмес, маалымат маанилүү. Бул ири чоңдуктагы комплекстүү маалымат болмоюнча метаболизма иштебейт жана көбөйүү баштала албайт.137

Жонсон бул сөздөрүндө айткандай, химиялык заттардын туш келди катарга тизилиши жандыктардын жашашы жана көбөйүшү үчүн керектүү шарттарды түзбөйт. Химиялык заттар ДНКдагы сыяктуу кеңири масштабдуу жана маанилүү бир маалыматты түзө турган абалда гана катарга тизилиши керек. Мынчалык чоң бир эркти атомдордон, молекулалардан издөө мүмкүн эмес. Бул маалыматтын булагы – бүт нерсенин илимине ээ, жерде жана асмандагылардын баарын жараткан Улуу Аллах. Атактуу теоретик физик Пол Дэвис (Paul Davies) генетикалык маалыматтын маани жагынан баалуулугун мындайча баяндайт:

... биологиялык маалыматтын айырмалоочу бир өзгөчөлүгү – мааниге толо болушу. ДНК ишке жарамдуу бир организмди куруу үчүн керектүү маалыматтарды кампалайт; алдын ала аныкталган, атайын бир продукт үчүн бир алгоритм (баскан жол) же көмүртек копия (дал өзү)... гендер сөзсүз бир нерсени коддойт жана символдойт. Бул жерде чыныгы табышмак – бул маалыматтын болушу эле эмес, сапаты.138

dna

Пол Дэвис генетикалык маалыматтын тамырын «табышмак» деп айтышынын себеби – ДНКдагы маалыматты материалисттик жактан түшүндүрө албашы. Бирок материализм учурда жаратылуу алдында дагы бир жолу жыгылды. 20-кылымдын таанымал илим философторунан химик Майкл Полани (Michael Polanyi) болсо материалисттик түшүндүрмө жасай албашын айтат:

Бир ДНК молекуласы өрчүп жаткан бир клеткага маалымат берет. Ошол сыяктуу, бир китеп да маалымат берет. Бирок маалыматты берүүнү химиялык же физикалык принциптерге карап түшүндүрүүгө болбойт. Башкача айтканда, китептин иштешин химиялык терминдерге түшүрүүгө болбойт. ДНК генетикалык маалыматтын берилиши менен иштегендиктен, ДНК функциясын да химия мыйзамдары менен түшүндүрүүгө болбойт.139

Теоретик физик профессор Якоб Д. Бекенштейн (Jacob D. Bekenstein) Scientific American журналындагы «Голографиялык ааламдагы маалымат» аттуу макаласында маалыматтын мааниси жөнүндө мындай дейт:

Физикалык дүйнө эмнелерден турат деп кайсы бир адамдан сурасаңыз, сиз «зат менен энергия» деген жоопту алат болушуңуз керек. Бирок эгер инженериядан, биологиядан жана физикадан бир нерсе үйрөнгөн болсок, маалымат абдан маанилүү нерсе. Автомобиль заводундагы робот металл жана пластикадан турат, бирок кайсы бөлүктү эмне колдоноорун ж.б. айтуучу көп сандагы буйрук болбостон, пайдалуу эч нерсе жасай албайт. Денебиздеги клетка ичинде бир рибосома амино-кислоталардан турат жана ATP'нын ADP'га айланышынан келип чыккан энергиядан күч алат. Бирок клетка ядросундагы ДНКдан алынган маалымат болбостон протеин синтездей албайт. Ошол сыяктуу, физикадагы бир кылымдык жетишкендиктер бизге маалыматтын физикалык системаларда жана процесстерде абдан маанилүү бир элемент экенин үйрөттү.140

Эволюционисттердин сөздөрүн окуганыбызда кээде эволюция теориясынын жандыктардагы маалымат алдында туюкта калганын моюнга алышканын көрөбүз. Бул темадагы ачык сөздүү барктуулардын бири француз зоолог Пьер П. Грассе (Pierre-P. Grassé). Грассе материалист жана эволюционист болсо да, дарвинисттик теорияны жараксыз кылган эң маанилүү чындыктын жашоону түзгөн маалымат экенин кабыл алат:

Ар кандай жандуу организм кереметтүү даражада улуу бир «акылды» камтыйт. Бул адамдардын эң чоң архитектуралык эмгеги болгон чиркөөлөрдү куруу үчүн колдонгондон бир топ жогору бир акыл. Учурда бул акылды «маалымат» (информация) деп атайбыз, бирок мааниси ошол эле. Бул маалымат бир компьютерде программаланган эмес, бирок компьютердикинен бир топ тар жерге, ДНКдагы хромосомаларга же ар клеткадагы ар кандай органеллдерге батырылган. Бул «акыл» жашоонун «сөзсүз керектүү» бир шарты. Бирок мунун булагы эмне?... Бул биологдорду да, философторду да кызыктырган бир суроо жана илим муну эч чече алгыс абалда.141

manzara

Пьер П. Грассе «илим бул суроону эч чече алгыс абалда» деп айтышынын себеби – материалисттик болбогон эч бир түшүндүрмөнү «илимий» деп санагысы келбешинде. Бирок илим өзү материалисттик философиянын гипотезаларын жараксыз кылууда жана бир Жаратуучунун бар экенин далилдөөдө. Грассе же башка материалист илимпоздор бул чындыкка же көздөрүн жумушат же «илим муну түшүндүрө албайт» дешет. Себеби алар «алгач материалист, анан илимпоз» жана илим тескерисин далилдесе да, материализмге ишенүүнү улантышат.

ДНК менен байланыштуу бул чындык –генетикалык маалыматты зат жана энергия менен же табият мыйзамдары менен түшүндүрүүнүн эч мүмкүн эместиги- эволюция теориясынын алдында, жыгылбас бир дубал катары тура берет. Немец Федералдык физика жана технология институтунун башчысы проф. др. Вернер Гитт бул жөнүндө мындай дейт:

... Маалымат бүт нерсенин негизинде турган бир түшүнүк болгондуктан, заттын касиети боло албайт, ушул себептен анын тамырын (келип чыгышын) да заттык бир процесс менен түшүндүрүүгө болбойт... Маалыматтын негизги саны заттык эмес (акылдык) бир табияты. Заттын бир касиети эмес, ошондуктан таза материалдык процесстер маалыматтын булагы катары карала албайт... Заттын маалымат пайда кылышын камсыз кыла турган, белгилүү болгон бир дагы табият мыйзамы, физикалык процесс же материалдык окуя жок...142

Вернер Гитт башка бир сөзүндө болсо маалыматтын жаратуу менен гана пайда болушу мүмкүн экенин айтууда:

Биологиялык маалымат... абдан жогору бир сактоо тыгыздыгы болгондуктан, башка системалардан айырмалуу жана ушул себептен кереметтүү даражада уста түшүнүктөрдү камтыйт... Жашаган организмдерде бар болгон маалыматтын акылдуу бир булакка муктаж экени анык. Бул булак адам эмес жана ушул себептен жалгыз ыктымалдык – булардын бир Жаратуучусу бар экендиги.143

manzara

Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip-yayması O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.
(Şura Suresi, 29)

Вернер Гиттин сөздөрү, ошол эле учурда, акыркы 20-30 жыл ичинде өнүккөн жана термодинамиканын бир бөлүгү катары кабыл алынган «Маалымат теориясы» жеткен жыйынтыктар. Маалымат теориясы ааламдагы маалыматтын түзүлүшүн жана тамырын изилдейт. Маалымат теоретиктеринин көпкө созулган изилдөөлөрү натыйжасында алынган жыйынтык болсо мындай: «маалымат заттан башка бир нерсе. Затка эч төмөндөтүүгө болбойт. Маалыматтын жана заттын булагын өз-өзүнчө изилдөө керек.»

ДНКдагы маалыматтын булагы болсо материалисттер үчүн эч чыгылгыс бир туюк. ДНК молекуласында коддолгон маалыматтын булагын кандайдыр бир табигый механизм менен түшүндүрүү мүмкүн эмес. Бүт байкоо, эксперимент жана тажрыйбалар маалыматтын аң-сезимдүү бир жандыктан гана келээрин көрсөтүүдө. ДНКдагы маалымат болсо – бүт жандуулукту жараткан Улуу Аллахтын чыгармасы. Куранда Раббибиздин жаратуу чеберчилиги жана чексиз кудурети мындайча баяндалат:

Мына Раббиңер болгон Аллах ушул. Андан башка кудай жок. Бүт нерсенин Жаратуучусу, демек Ага кулчулук кылгыла. Ал бүт нерсенин үстүндө бир өкүл. Көздөр Аны көрө албайт; Ал болсо бардык көздөрдү көрүп турат. Ал Латиф, (баарынан) Кабардар. (Энъам Сүрөсү, 102-103)

Табияттагы Маалыматтын Булагы

Илим ортого койгон бул жыйынтыкты табият жагынан караганыбызда болсо абдан маанилүү бир жыйыныкка келебиз. Себеби табият, ДНК мисалындагы сыяктуу, кереметтүү бир маалыматка толо жана бул маалыматты затка төмөндөтүү мүмкүн эмес болгондуктан, демек заттан-өйдө бир булактан келүүдө.

Bu Kitap Yalnızca Mürekkep ve Kağıt Değildir

Okumakta olduğunuz bu kitap, diğerleri gibi kağıttan, mürekkepten ve içindeki bilgiden oluşur. Dikkat edilirse, kağıt ve mürekkep maddesel birer unsurdur. Kaynakları da yine maddedir: Kağıt selülozdan, mürekkep ise çeşitli kimyasallardan yapılır. Ama kitaptaki bilgi, maddesel bir şey değildir ve maddesel bir kaynağı olamaz. Her kitaptaki bilginin kaynağı, o kitabı yazmış olan yazarın zihnidir.

Ayrıca bu zihin, kağıt ve mürekkebin nasıl kullanılacağını da belirler. Bir kitap, önce o kitabı yazan yazarın zihninde oluşur. Yazar zihninde mantıkları kurar, cümleleri dizer. Bunları ikinci aşamada maddesel bir şekle sokar. Yani bir daktilo ya da bilgisayar kullanarak, zihnindeki bilgiyi harflere dönüştürür. Sonra da bu harfler matbaaya girerek kağıt ve mürekkepten oluşan kitaba dönüşürler. Profesör Phillip Johnson da bu örnek üzerinden DNA'nın kökenine şöyle dikkat çekmektedir:

mürekkep ve kağıt

Bir kitabın edebi üslubunu ya da anlamını, mürekkebinin ya da kağıdın fiziksel özelliklerinden meydana gelen vasıflarıyla açıklamaya çalışmak, oldukça mantıksız olacaktır. Mesaj bir yazardan gelir; mürekkep ve kağıt ancak araçtır. Aynı şekilde DNA'da yazılan bilgi DNA'nın ürünü değildir. Bilgi nereden gelmektedirş Yazar olan kim ya da nedir?1

Buradan da şu genel sonuca varabiliriz: “Eğer bir madde bilgi içeriyorsa, o zaman o madde, söz konusu bilgiye sahip olan bir akıl tarafından düzenlenmiştir. Bu akıl tüm evreni yoktan var eden Yüce Rabbimize aittir.”

1- Phillip E. Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds, InterVarsity Press, Illionis, 1997, s. 73.

Эволюция теориясынын учурдагы эң алдыңкы жактоочуларынын бири Жорж К. Уиллиамс (George C. Williams) көп материалист жана эволюционист көргүсү келбеген бул чындыкты кабыл алат. Уиллиамс материализмди көп жылдар бою күчтүү жактаган, бирок 1995-жылдагы бир макаласында «бүт нерсе – зат» деп кабыл алган материалист (редукционисттик) подходдун туура эмес экенин айтат:

Эволюционист биологдор эки башка тармакта эмгектенип жатышканын ушул күнгө чейин байкай алышпады; бул эки тармак зат менен маалымат... Бул эки тармакты «редукционизм» деп аталган формула менен эч бириктирүүгө болбойт... Гендер заттык объект болуудан көбүрөөк маалымат пакеттери... Биологияда гендер, генотиптер жана генофонддор сыяктуу түшүнүктөрдөн сөз кылганыңызда, маалымат жөнүндө сөз кылган болосуз, заттык объекттер жөнүндө эмес... Бул маалымат менен заттын пайда болуунун эки башка тармагы экенин көрсөтүүдө жана бул эки башка тармактын келип чыгышы (тамыры) да өз-өзүнчө изилдениши керек.144

20-кылымда илим ДНКдагы маалыматты, материалисттер айткандай, затка түшүрүү мүмкүн эмес экенин көрсөттү. Ошондуктан табияттагы маалыматтын булагы да материалисттер ойлогондон тескерисинче заттын өзү боло албайт. Маалыматтын булагы зат эмес, заттан-өйдө жогорку бир Акыл. Бул Акыл заттан мурда бар. Затты Ал жаратып, калыпка жана тартипке салган. Бул акылдын ээси бүт ааламдардын Рабби Аллах. Жандуулардын тамырында турган бул кереметтүү маалымат материалисттик философияны кыйратып, ааламдардын Рабби Аллахтын апачык бар экенине сансыз далилдерди койууда.

Ünlü Bilim Adamı Anthony Elew DNA’daki Kompleks Yapı Üzerine İman Etti

“Elbette insanları etkiledim, bu yüzden vermiş olabileceğim büyük zararı gidermek istiyorum ve bunun için çaba göstereceğim.” (Anthony Flew)

Bir dönemin ünlü ateist felsefecisi Anthony Flew, DNA'daki kompleks yapı üzerine, 66 yıl boyunca savunduğu ateizmin, çökmüş bir felsefe olduğunu kabul etti. 81 yaşındaki İngiliz felsefe profesörü Flew, 15 yaşında ateist olmayı seçmiş ve adını akademik alanda ilk olarak, 1950 yılında yayınladığı bir makaleyle duyurmuştu. Sonraki 54 yıllık sürede, eğitim vermekte olduğu Oxford, Aberdeen, Keele ve Reading Üniversiteleri ile ziyaret için bulunduğu çok sayıda Amerikan ve Kanada üniversitesinde, tartışmalarda, kitap, ders ve makalelerde ateizmi savundu. Ancak Flew, yakın bir dönem önce, bu yanılgısını terk ettiğini ve evrenin yaratılmış olduğunu kabul ettiğini açıkladı. The Sundays Times'ta yer alan haberde evrim teorisi ile ilgili şunları ifade etmektedir:

Şuna ikna oldum ki ilk canlı maddenin, cansız maddeden evrimleşerek meydana gelmesi, ardından da olağanüstü komplekslikte bir canlıya dönüşmesi, açıkça söz konusu değildir.1

Bu köklü karar değişikliğinde etkili olan şey, modern bilimin yaratılış hakkında ortaya koyduğu açık ve kesin kanıtlardır. Flew, yaşamın bilgiye dayalı kompleksliği karşısında, canlılığın bilinçli olarak yaratıldığının farkına varmış ve bu inanç değişikliğinin temelinde yatan bilimsel sebepleri şu sözlerle açıklamıştır:

Biyologların DNA araştırmaları, yaşam için gerekli düzenlemelerin neredeyse inanılmaz olan kompleksliğini ortaya koyarak, yaşamın temelinde bilinç bulunmuş olması gerektiğini gösterdi.2

Flew'un fikir değişikliğinde temel sebep olarak gösterdiği DNA araştırmaları, gerçekten de yaratılış gerçeğine dair çarpıcı gerçekler ortaya çıkarmıştır. DNA molekülünün sarmal yapısı, genetik koda sahip oluşu, tesadüfü reddeden hassas nükleotid dizilimleri, ansiklopedik miktarda bilgi depolaması ve daha birçok çarpıcı bulgu, bu molekülün yapı ve fonksiyonlarının yaşam için özel olarak ayarlandığını ortaya koymuştur.

Uzun bir dönem ateizmi savunan Anthony Flew'un bilinçli yaratılışı kabul etmesi, ateizmin içinde bulunduğu çöküş sürecinde yaşanan son perdeyi yansıtmaktadır. Modern bilim, bir Yaratıcı'nın varlığını ortaya koymuş, böylece ateizmi devre dışı bırakmıştır.

Anthony Flew

Flew'u etkileyen bilim adamlarından Prof. Gerald Schroeder ise, Science Reveals the Ultimate Truth (Bilim Mutlak Gerçeği Ortaya Koyuyor) adlı kitabında, tüm evrende tecelli eden akıl ve bilgiden şöyle bahsetmektedir:

Tek bir bilinç, evrensel bir akıl, tüm evreni kaplamaktadır. Atomaltı maddenin kuantum doğasını araştıran bilimin bulguları, bizi hayranlık uyandırıcı şu kabulün eşiğine getirmiştir: Tüm varlık, bu aklın bir dışa vurumudur. Laboratuvarlarda bunu, ilk başta enerji olarak ifade edilmiş, sonra madde formunda yoğunlaşmış bilgi olarak gözlemliyoruz. Atomdan insana kadar her bir parçacık, her varlık; bir bilgi ve akıl seviyesi ortaya koymaktadır.3

Gerek hücrenin işleyişi, gerek maddenin atomaltı parçacıkları üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, şu gerçeği inkar edilemez bir biçimde ortaya koymuştur: Evren ve yaşam, herşeye hakim, üstün akıl sahibi bir varlığın iradesiyle yoktan var olmuştur. Hiç şüphesiz, evreni her seviyede kuşatan bu bilgi ve aklın sahibi, üstün kudret sahibi Yüce Allah'tır. Allah bu gerçeği Kuran'da şöyle bildirmektedir:

Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (kıblesi) orasıdır. şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir. (Bakara Suresi, 115)

1- Stuart Wavell, Will Iredale, “ Sorry, says atheist-in-chief, I do believe in God after all”, The Sunday Times, 12 Aralık 2004; http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-1400368,00.html

2- Richard N. Ostling, “Lifelong atheist changes mind about divine creator”, The Washington Times, http://washingtontimes.com/national/20041209-113212-2782r.htm

3- Gerald Schroeder, The Hidden Face of God, Touchstone, New York, 2001, s. Xi.

Булактар

132. Encyclopædia Britannica, "Modern Materialism"

133. Hubert Yockey, "Information in Bits and Bytes", BioEssays, 1995, cilt 17, s. 85.

134. Dean L. Overman, A Case Against Accident and Self-Organization, Rowman & Littlefield Publishers, 1997, s. 37.

135. Phillip E. Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds, InterVarsity Press, Illionis, 1997, s. 75.

136. Werner Gitt, In the Beginning was Information, 3. baskı, Almanya, 2001, s. 88.

137. Phillip E. Johnson, Evrim Duruşması, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2003, çev: Orhan Düz, ss. 33-34.

138. Paul Davies, The Fifth Miracle: The Search for the Origin and Meaning of Life, Simon & Schuster, 1999,  s. 60.

139. Michael Polanyi, "Life Transcending Physics and Chemistry", Chemical & Engineering News, cilt 45, no. 35, 21 Ağustos 1967, s. 56.

140. Jacob D. Bekenstein, "Information in the Holographic Universe", Scientific American, 14 Temmuz 2003, s. 59.

141. Pierre P. Grassé, The Evolution of Living Organisms, 1977, s. 2.

142. Werner Gitt, In the Beginning was Information, 3. baskı, Almanya, 2001, ss. 47, 107.

143. Werner Gitt, In the Beginning was Information, 3. baskı, Almanya, 2001, s. 97.

144. George C. Williams, The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution, Simon & Schuster, New York, 1995. ss. 42-43.

12 / total 15
You can read Harun Yahya's book Дарвин Днкны Билгенде online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."